FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 70 ]

 

Danmark 

Konflikt 

1709 - 1720

Store Nordiske Krig 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

11-01-1709 - Marinen
Peter Wessel antages som søkadet.


28-10-1709 - Hæren
Frederik IV erklærer Sverige krig. (Se 3/7 1720).


12-11-1709 - Marinen
Flåden under generaladmiral U.C. Gyldenløve overfører 16.000 mand i 300 transportskibe til Raa til felttoget mod Sverige.


14-11-1709 - Hæren
Landgangen ved Raa fiskerleje syd for Helsingborg. En dansk hær på ca. 14.000 mand under general Reventlow går uden at møde modstand i land i Skåne.


23-01-1710 - Hæren
Kampen ved Torsebro. Fortroppen af den danske hær under Reventlow forcerer broen over Helgeå, hvorved Marineregimentet (senere Bornholms Værn) særligt udmærker sig. Derefter slår det danske rytteri fuldstændigt det svenske rytteri ved Fjelkinge og tager en bataljon fodfolk til fange.


10-03-1710 - Hæren
Slaget ved Helsingborg. Magnus Stenbock vinder en afgørende sejr over den danske hær under Jørgen Rantzau, der såres og rives med på flugten. Flere danske afdelinger svigter under slaget, men Grenader Korpset og Garden til Fods (senere Den kgl. Livgarde) udmærker sig specielt og dækker tilbagetoget. Hele det danske feltartilleri, 32 kanoner, går tabt.


31-08-1710 - Hæren
Slotskirken på Frederiksberg Slot indvies. Fungerede i 100 år som privatkapel for kongen. Fra 1874-1932 virkede kirken som bibliotek for skolerne. Genindviet som kirke 1932.


29-09-1710 - Flyvevåbenet
Johan Bartram Ernst bliver politimester i København.


04-10-1710 - Marinen
Flåden på 26 linieskibe og 5 fregatter under generaladmiral Gyldenløve kæmper i Køge Bugt med svensk flåde på 21 linieskibe og 3 fregatter under generaladmiral Wachtmeister. Linieskibet DANNEBROGE, chef kommandør Iver Hvitfeldt, skydes i brand og sprænger i luften med hele besætningen på 550 mand, efter at chefen havde ladet skibet ankre for ikke at antænde egen flåde i læ. 2 svenske linieskibe ødelægges.


10-11-1710 - Hæren
Det befales, at to skildvagter anbringes ved Mønten. Bevogtningen ophører 1. august 1908.


12-01-1711 - Hæren
Reskript forbyder anvendelse af tortur, såfremt denne ikke er ikendt af Krigsretten og godkendt af Kongen.


23-03-1711 - Marinen
Autoriserede indbundne skibsjournaler indføres i alle orlogsskibe


05-12-1711 - Hæren
Kampen ved Wismar. Den svenske kommandant, oberst Schoultz, foretager med godt 2.500 mand og 12 kanoner af fæstningens besætning et udfald mod det danske indeslutningskorps på 1.600 mand under general Rantzau, men lider et fuldstændigt nederlag. Svenskerne mister 478 døde og ca. 2.000 fanger, hvoraf 500 sårede, samt alle 12 kanoner, mens danskernes tab udgør 135 faldne og 144 sårede. Kun Schoultz selv og nogle få folk når tilbage til fæstningen.


05-09-1712 - Marinen
Konseilet approberer anlægget af batteriet "Tre Kroner" efter schoutbynacht Judichærs plan. Batteriet anlægges ved sænkning af de 3 udrangerede orlogsskibe, nemlig: TRE CRONER, PRINTZ JØRGEN (Georg) og CHARLOTTA AMALIE, senere i 1714 sænkes NORSKE LØVE, i 1717 CHRISTIANUS QUINTUS, MARS.


08-09-1712 - Hæren
Fæstningen Stade i den svenske besiddelse Bremen erobres. Efter at det danske belejringskorps under general Scholten har stormet og erobret flere skanser og udenværker, overgiver kommandanten, generalmajor Stackelberg, fæstningen med den tiloversblevne besætning, ca. 900 mand, der bliver krigsfanger.


29-09-1712 - Marinen
Flåde på 22 linieskibe og 6 fregatter under generaladmiral Gyldenløve ødelægger ved Rygen 42 transportfartøjer og erobrer 15 skibe af svensk transportflåde under eskorte af svensk flåde på 24 linieskibe og 3 fregatter under general admiral Wachtmeister.


20-12-1712 - Hæren
Slaget ved Gadebusch. En svensk hær på ca. 17.000 mand under Magnus Stenbock besejrer general Scholten med en dansk hær på 11.500 mand og 3.200 saksiske ryttere. Danskerne mister ca. 2.500 døde og sårede samt 3.000 fanger. Svenskernes tab angives til ca. 1.600 døde og sårede. Under selve slaget og den derpå følgende retræte kæmper følgende danske afdelinger med særlig tapperhed: Grenaderkorpset, Garden til Fods (senere Den kgl. Livgarde), Marineregimentet (senere Bornholms Værn), 1. Danske Infanteri-Regiment (senere Dronningens Livregiment), Viborgske nationale Regiment samt 2. nationale fynske Rytterregiment (senere Jydske Dragonregiment).


16-05-1713 - Hæren
Kapitulationen i Oldenworth ved Tønning. Magnus Stenbock overgiver sig med sin hær på 12.500 mand til Frederik IV.


26-08-1713 - Hæren
Landkadetakademiet oprettes, senere Landkadetkorpset, der nedlægges 1. oktober 1861.


08-02-1714 - Hæren
Gottorperne overgiver fæstningen Tønning til den danske belejringshær under general Scholten.


24-04-1715 - Marinen
Flåde på 8 linieskibe og 3 fregatter under schoutbynacht Gabel slår ved Femern Bælt (Kolberger Heide) svensk eskadre på 4 linieskibe og 2 fregatter under schoutbynacht Wachtmeister. Fregatten "Løvendahls Gallej", chef kaptajn Peter Vessel, tager schoutbynacht Wachtmeister til fange og standser ødelæggelse af de landsatte svenske skibe; 3 svenske linieskibe og 2 fregatter erobres. Gabel udnævnes til viceadmiral. (Medaille slået)


20-07-1715 - Marinen
Stralsundseskadren på 13 skibe og stykpramme m. fl. samt en transportflåde under viceadmiral Sehested afslår ved Nydyb, Rygen, svensk angreb fra 5 linieskibe, 3 fregatter og 15 skytsskibe m. fl. under admiral Sparre.


08-08-1715 - Marinen
Østersøflåden på 21 linieskibe m. fl. under admiral Raben kæmper ved Rygen og fordriver svensk flåde på 20 linieskibe under admiral Sparre; bl.a. falder den danske admiral Just Juel og de svenske admiraler Henck og Lilje.


17-09-1715 - Marinen
Stralsundeskadren på 13 skibe m. fl. under viceadmiral Sehested forcerer Nydyb ved Rygen, hvilket medfører Rygens og Stralsunds erobring 15 NOV og 22 DEC 1715, og kong Karl XII's tilbagevenden til Sverige.


16-11-1715 - Hæren
Kampen ved Stresow på Rügen. En dansk-prøjsisk-saksisk hær på ca. 114.000 mand under fyrst Leopold af Anhalt-Dessau går den 15. i land på Rügen og opkaster straks et skanseværk som brohoved. Tidligt næste morgen retter den svenske styrke på øen under Carl XII’s Personlige ledelse flere angreb på en strækning af skanseværket, der udelukkende forsvares af danske tropper, men angrebene afvises med store tab, og kongen selv såres. Tre danske afdelinger udmærker sig specielt, nemlig Jyske Wedelske Regiment til Fods (senere Kongens Jyske Fodregiment, Prins Carls Regiment (senere Prinsens Livregiment) og Norske geworbne Regiment.


23-12-1715 - Hæren
Stralsund erobres. Efter et sejt og hårdnakket forsvar, ledet af Carl XII personligt, og efter at alle udenværkerne er erobret ved storm, kapitulerer den stærke fæstning til et dansk-prøjsisksaksisk indeslutningskorps. Den overlevende besætning, ca. 10.000 mand, hvoraf 2.000 sårede, bliver krigsfanger. Dagen før kapitulationen afsejler Carl XII til Sverige. Under stormangrebene udmærker følgende danske afdelinger sig: Kongens Livregiment (senere Den kgl. Livgarde), Fyenske Regiment (senere Fynske Livregiment), Prins Christians Regiment (senere Kongens Jyske Fodregiment) og Jydske Wedelske Regiment (senere Kongens Jyske Fodregiment).


24-02-1716 - Marinen
Kaptajn Peter Vessel adles under navnet Tordenskiold på grund af hans fortjenester til søs.


19-04-1716 - Hæren
Wismars fald. Den svenske fæstningsby i Pommern overgiver sig til den dansk-prøjsiske belejringsstyrke under den danske general Leegaard. Besætningen, ca. 3.500 mand, bliver krigsfanger på nær 1000 mand, som hjemsendes til Sverige.


08-07-1716 - Marinen
Eskadre på 2 fregatter, 2 skytsskibe og 3 galejer under kaptajn Tordenskiold angriber i Dynekilen svensk transportflåde med eskorte på 1 stykpram, 8 galejer m. fl. under schoutbynacht Strømstierna. 9 svenske orlogsfartøjer erobres, og hele transportflåden bestemt til kong Karl XII's belejringshær ødelægges. (Medalje slået).


14-05-1717 - Marinen
Kattegat-eskadren, bestående af 2 linieskibe, 2 skytsskibe og 12 galejer m. fl. under kommando af kommandør Tordenskiold, angriber Gøteborg.


19-07-1717 - Marinen
Kattegat-eskadren, på 3 linieskibe, 2 skytsskibe og 9 galejer m. fl. under kommandør Tordenskiold, angriber Strømstad batterier.


11-04-1718 - Hæren
Ved reskript pålægges det alle biskopper og præster i Danmark fra prædikestolene at foreholde det unge mandskøn ikke at vise afsky og uvillighed, men at det er en stor synd og deres pligt mod konge og fædreland at lade sig indrullere.


30-12-1718 - Marinen
Kommandør Tordenskiold udnævnes til schoutbynacht efter at have overbragt kong Frederik IV den første melding om, at kong Karl. XII er skudt 11 DEC 1718 ved belejringen af Frederikshald.


26-07-1719 - Marinen
Flådestyrke, på 7 linieskibe, 2 fregatter, 5 skytsskibe og flydebatterier samt 5 galejer under schoutbynacht Tordenskiold, erobrer fæstningen Karlsten, efter at Marstrand er blevet besat 23 JUL; af den derværende svenske eskadre på 7 fregatter samt 8 galejer under kommandør Sjøblad erobres 2 fregatter, 1 galej og 1 stykpram. Resten sænkes af svenskerne selv. Tordenskiold udnævnes til viceadmiral. (Medalje slået).


01-08-1719 - Marinen
Flådestyrke, på 7 linieskibe, 2 fregatter, 8 skytsskibe og flydebatterier samt 4 galejer under schoutbynacht Tordenskiold (fra 3 AUG kommandørkaptajn Hoppe), angriber fæstningen Nya Älfsborg.


08-10-1719 - Marinen
Fartøjer fra eskadren ved Marstrand, nemlig 2 galejer og 10 armerede slupper under kommando af viceadmiral Tordenskiold overrumpler om natten fæstningsværkerne ved Gøteborg, trænger ind i havnen og brænder 1 svensk fregat, 2 galejer og 1 krudtskib, som sprænger i luften.


08-12-1719 - Marinen
General admiral Ulrich Christian Gyldenløve dør, kendt som flådefører fra Store Nordiske Krig samt som præsident i Admiralitetet. Stifter af Søkadetakademiet.


11-05-1720 - Marinen
Eskadre bestående af linieskibet FYEN og 4 fregatter, SØRIDDEREN, LEOPARDEN, RAA og LOSSEN under kommandørkaptajn Knoff kæmper udfor Fladstrand (Frederikshavn) med svensk eskadre på 4 linieskibe og 3 fregatter under schoutbynacht Sjøblad.


03-07-1720 - Hæren
Frederik IV underskriver på Frederiksborg Slot fredstraktaten mellem Danmark og Sverige. Sverige må betale en krigsskadeerstatning på 600.000 rdl. for tilbagegivelse af de områder, der holdes besat af danske tropper, og må desuden opgive sin gamle toldfrihed i Øresund samt anerkende Danmarks anneksion af det gottorpske hertugdømme. Samtidig udsteder England og Frankrig garantiaktier for den danske konges besiddelse af hertugdømmet Slesvig.


12-11-1720 - Marinen
Viceadmiral Peter Tordenskiold dræbes i duel ved landsbyen Gleidingen ved Hildenheim i nærheden af Hannover.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk