FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 91 ]

 

Danmark 

Hærordning 

1863 - 1867

Den Aktive Armés Inddeling 1863 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

28-10-1863 - Hæren
1. og 2. Fæstningskompagni (København og Fredericia) oprettes. Indgår 1/10 1867 i 2. Artilleribataillon. (Se 1/10 1867).


28-10-1863 - Hæren
3. Fæstningskompagni (Rendsborg) oprettes. Nedlægges 11/5 1865.


28-10-1863 - Hæren
Sjællandske Luftværnsregiment (1/9 1970 sammenlagt med Kronens Artilleriregiment) kan føre sin oprindelse tilbage til 1. og 2. Fæstningskompagnis oprettelse.


04-12-1863 - Hæren
Ifølge Kgl. Resolution bestemmes, at hærens befalingsmænd ved tiltale af menige fremtidig skulle benytte udtrykket “De”. Hidtil havde man sagt “Du” ved tiltale af menige.


11-12-1863 - Hæren
4. Fæstningskompagni (Sønderborg) oprettes. Nedlægges 2/11 1864.


11-01-1864 - Hæren
Kongelig resolution bestemmer, at der skal rejses en mølle (en hollandsk vejrmølle) i Kongens Bastion i Kastellet. Den tidligere stubmølle var under en storm den 26. januar 1846 blæst omkuld. Møllen er stadig bevaret på Kastelsvolden som den eneste af de mange, der fandtes på Københavns volde.


11-01-1864 - Hæren
5. og 6. Fæstningskompagni oprettes i Dannevirkestillingen. 5. Kompagni nedlægges 2. november samme år og indgår i 1. Fæstningskompagni (se 28/10 1863). 6. Kompagni nedlægges december samme år og indgår i 3. Fæstningskompagni (se 28/10 1863).


01-02-1864 - Hæren
Efter et ultimatum, hvis krav alene af tidsmæssige grunde ikke kan opfyldes, går en prøjsisk og østrigsk hær på 57.000 mand over Ejderen, og Danmark er dermed i krig med disse to stormagter. (Se 30/10 1864).


02-02-1864 - Hæren
Kampen ved Mysunde. Prøjserne under prins Friederich Carl forsøger at overskride Slien, men bliver trods stor talmæssig overlegenhed i mandskab og artilleri slået tilbage. Under kampen udmærker følgende danske afdelinger sig særligt: 6. Fæstningskompagni (senere indgået i Kronens Artilleriregiment). 3. Infanteri-Regiment (senere tilknyttet Slesvigske Fodregiment). 18. Infanteri- Regiment (senere Jægerkorpset). 10. Batteri (senere Sjællandske Artilleriregiment).


03-02-1864 - Hæren
Kampen ved Kongshøj og Jagel. Østrigerne under Gablenz kaster de danske forposter foran Dannevirke tilbage til hovedstillingen.


06-02-1864 - Hæren
Kampen ved Sankelmark. Brigaden Max Müller med 1. og 11. Regiment (senere Danske Livregiment og Falsterske Fodregiment) standser østrigerne og sikrer den danske hærs tilbagetog fra Dannevirke.


22-02-1864 - Hæren
Forpostkamp ved Dybbøl. Prøjserne angriber de danske forposter i front og flanke og driver dem tilbage til Avnbjerg.


08-03-1864 - Hæren
Rytterfægtningen ved Højen Kro. En dansk feltvagt på 25 mand af 6. Dragonregiment (senere Jydske Dragonregiment) attakerer og kaster en østrigsk rytterstyrke.


08-03-1864 - Hæren
Kampen ved Vejle. Østrigerne under feltmarskal Gablenz angriber Vejle-stillingen, og general Hegermann-Lindencrone går tilbage til Horsens under henholdende kamp.


08-03-1864 - Hæren
Forpostkamp foran Fredericia. Østrigerne driver de danske forposter tilbage og fuldbyrder fæstningens cernering (omringning). Under tilbagegangen bliver et dansk kompagni afskåret og taget til fange.


17-03-1864 - Hæren
Forpostkamp foran Dybbølstillingen. Et dansk udfald mislykkes, og prøjserne driver danske forposter tilbage til kort afstand fra skanserne.


17-03-1864 - Marinen
Blokadeeskadren i Østersøens østlige del, bestående af linieskibet "Skjold", skruefregatten "Sjælland" og skruekorvetterne "Hejmdal" og "Thor", chef kontreadmiral van Dockum beskyder og fordriver udfor Swinemünde preusisk letfregat "Arcona", korvetten "Nymphe", hjuldampskibet "Loreley" og 5 skruekanonbåde, chef kapitän Z. see Jachmann.


23-03-1864 - Hæren
Aarøes Strejfkorps oprettes. Foretager diverse overfald på fjendtlige posteringer langs den jyske østkyst. Nedlægges 17/8 1864.


28-03-1864 - Hæren
Mislykket prøjsisk angreb ved Dybbøl. To prøjsiske regimenter angriber danske forposter for at kaste dem helt tilbage til skanserne, men angrebet afvises, og et dansk modstød, hvorunder navnlig 10. Regiment (senere tilknyttet Kongens Jyske Fodregiment) udmærker sig og driver fjenden tilbage til udgangsstillingerne.


29-03-1864 - Hæren
Overfaldet i Assendrup. En dansk styrke på 200 mand af Aarøes strejfkorps overrumpler prøjsiske husarer i landsbyen Assendrup og tager 22 mand til fange.


30-03-1864 - Hæren
Rytterfægtningen ved Hjortsballe Kro. En lille dansk styrke på 45 mand af 6. Dragonregiment (senere Jydske Dragonregiment) og 20 infanterister af 1. Regiment (senere Danske Livregiment) overrumpler et prøjsisk husarkommando og tager 10 mand til fange.


18-04-1864 - Hæren
Stormen på Dybbøl. Efter en forudgående voldsom artilleribeskydning stormer prøjserne de sønderskudte skanser. Trods hårdnakket modstand fra samtlige deltagende danske afdelinger og en glimrende indsats af 8. Brigade, 9. Regiment (senere Dronningens Livregiment) og 20. Regiment (senere tilknyttet Prinsens Livregiment) erobres skanserne, og den danske hær må under svære tab forlade Sundeved og gå tilbage til Als. Den danske hær mister 4.800 mand, heraf ca. 1.700 døde og sårede. Prøjserne mister 1.200 mand.


18-04-1864 - Marinen
Panserbatteriet "Rolf Krake", chef orlogskaptajn Rothe, deltager fra Vemmingbund i forsvaret af Dybbøl.


09-05-1864 - Marinen
Nordsøeskadren bestående af skruefregatterne NIELS JUEL og JYLLAND samt skruekorvetten HEJMDAL, under orlogskaptajn Suenson, slår ved Helgoland en østrigsk eskadre, bestående af skruefregatterne SCHWARZENBERG og RADETZKY samt 3 preussiske dampkanonbåde PREUSSISCHER ADLER, BLITZ og BASILISK under Linienschiffskapitän v. Tegetthoff. Mindesmærke opsat ved Nyboder i København og i Christianssand, Norge.


29-06-1864 - Hæren
Kampen på Als. Prøjserne går om natten i både over Alssund og bemægtiger sig halvøen Arnkilsøre, hvorfra de hurtigt trænger frem over selve øen. De danske forsvarsstyrker, der indsættes spredt, bliver overalt drevet tilbage med store tab og samles ved Kegnæs, hvor de indskibes og sejles til Fyn.


03-07-1864 - Hæren
Affæren ved Lundby. Et kompagni af 1. Regiment (senere Danske Livregiment) beordres af oberstløjtnant Beck til angreb i kolonne på et prøjsisk kompagni, der har taget stilling bag et gærde, og mister i løbet af to minutter 97 mand, mens prøjserne mister tre mand. Episoden kom til at spille en stor rolle i fodfolkstaktikkens historie, idet den på afgørende måde beviste bagladegeværets overlegenhed over for forladegeværet.


19-07-1864 - Marinen
Kanonbådsflotillen på Vesterhavsøerne, under kaptajnløjtnant Hammer, brændes og sænkes ved Føhr af egen besætning, forinden Vesterhavsøerne som sidste danske forsvarsområde i Sønderjylland, besættes af østrigsk preussisk styrker. (Æressabel tildeles Hammer).


30-10-1864 - Hæren
Freden i Wien mellem Danmark på den ene side og Prøjsen og Østrig på den anden. Danmark afstår hertugdømmerne Slesvig og Holsten og får sydgrænse ved Kongeåen. (Se 1/2 1864).


10-05-1865 - Hæren
Ved skrivelse oprettes et Compagnie til uddannelse af trainpersonel. Denne enhed får fra 1866 betegnelsen Traincompagniet. Den 20. maj møder de første 31 mand ved enheden. Forløberen for Sjællandske Trainregiment. (Se 1/11 1951).


15-05-1865 - Marinen
Korvetten VALKYRIEN, søsat 1846, afgår på togt frem til 15 AUG s. å. som det sidste rene sejlskib i Flåden.


01-04-1866 - Marinen
Søforterne "Trekroner" og "Lynetten" overgår fra marinen til landetaten.


09-05-1866 - Hæren
Akademisk Skyttekorps oprettes. Nedlægges 7/5 1937.


09-05-1866 - Hæren
Akademisk Skyttekorps oprettes. Nedlægges 7/5 1937.


05-11-1866 - Marinen
Flåden anskaffer det første dykkerapparat her i landet.


23-12-1866 - Hæren
Geværfabrik på Tøjhusets grund tages i brug og virker som sådan til 1889. Bygningen blev nedrevet 1905, og en del af grunden gav plads for Det kgl. Biblioteks have. En ny geværfabrik var taget i brug i 1888 ved Kalvebodstrand.


06-07-1867 - Hæren
4. Ingeniørkompagni, senere 8. Ingeniørkompagni, oprettes. Jyske Telegrafregiment kan føre sin oprindelse tilbage til denne dato.


06-07-1867 - Hæren
Faneeden afskaffes.


06-07-1867 - Hæren
Ved hærlov oprettes Hærens Auditørkorps (senere Forsvarets Auditørkorps). Der havde dog været auditører ved hæren lige siden 1600- tallet, men ikke som et selvstændigt korps.


01-10-1867 - Hæren
23. Bataillon (senere tilknyttet Prinsens Livregiment) oprettes. 24. Bataillon (senere tilknyttet Danske Livregiment) oprettes. 25. Bataillon (senere tilknyttet Falsterske Fodregiment) oprettes. 26. Bataillon (senere tilknyttet Fynske Livregiment) oprettes. 27. Bataillon (senere tilknyttet Dronningens Livregiment) oprettes. 28. Bataillon (senere tilknyttet Dronningens Livregiment) oprettes. 29. og 30. Bataillon oprettes; nedlægges 1/10 1923. 31. og 32. Bataillon (forstærkningsbatailloner) oprettes; nedlægges 31/10 1932. 33. Bataillon (fra 23/3 1932: 3. Livgardebataillon) oprettes. 34. til 40. Bataillon (forstærkningsbatailloner) oprettes; nedlægges 1/10 1923. 1. Artilleribataillon oprettes; nedlægges 1/11 1932. 2. Artilleribataillon oprettes; nedlægges 12/5 1920.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk