FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 38 ]

 

Danmark 

Regent 

1559 - 1588

Frederik II 

Frederik 2. (1.7.1534-4.4.1588), konge af Danmark og Norge 1559-88. Hans regeringstid blev stærkt præget af det voksende modsætningsforhold til Vasatidens Sverige og den skærpede religionskamp i Europa. Konflikten med Sverige kulminerede i Den nordiske Syvårskrig 1563-70, der dog ikke bragte nogen egentlig afklaring. Krigen tvang kongen til store forhøjelser af Øresundstolden, der opkrævedes ved hans nye, stærke fæstning, Kronborg, ved indsejlingen til Øresund.  

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

02-06-1559 - Hæren
Stormen på Meldorf. Den danske hær under Johan Rantzau stormer og indtager byen, der forsvares hårdnakket af ditmarskerne, og erobrer 25 stykker feltskyts.


07-06-1559 - Marinen
Eskadre på 5 skibe under admiral Christoffer Trondsön deltager i angrebet på Brunsbüttel, hvorved Ditmarsken erobres.


13-06-1559 - Hæren
Slaget ved Heide. Den danske hær under Johan Rantzau vinder en afgørende sejr over ditmarskerne.


11-11-1559 - Marinen
Kong Frederik II udnævner Herluf Trolle til "Vor Admiral" med pligt til at holde opsyn med orlogsskibene og deres tilbehør.


30-05-1563 - Marinen
Eskadre på 9 skibe under admiral Jacob Brockenhuus kæmper med og fordrives af svenske flåde på 19 skibe under admiral Jacob Bagge udfor Rønne.


31-07-1563 - Hæren
Efter at en svensk flåde den 30. maj uden varsel har overfaldet og kapret tre danske orlogsskibe ud for Bornholm, erklærer Frederik II den 31. juli Sverige krig. (Se 13/12 1570).


04-09-1563 - Hæren
Elfsborg erobres. Efter 5 dages bombardement kapitulerer den vigtige svenske fæstning til Frederik II.


10-09-1563 - Marinen
Dansk-lübsk flåde på 27 danske og 7 lübske skibe under admiral Peder Skram kæmper med svensk flåde på 30 skibe under Jacob Bagge ved Gotska Sandøen.


05-11-1563 - Hæren
Mislykket svensk storm på Halmstad. Byens borgere og besætning under Poul Huitfeldt afslår et svensk stormangreb under Erik XIV.


09-11-1563 - Hæren
Slaget ved Marekær. Frederik II ankommer med en undsætningsstyrke til det belejrede Halmstad, slår den svenske hær under Carl de Mornay og erobrer 30 kanoner.


30-05-1564 - Marinen
Dansk lybsk flåde på 29 danske og 10 lybske skibe under admiral Herluf Trolle slår under Øland svensk flåde på 36 skibe under admiral Jacob Bagge; denne tages til fange, og det svenske admiralskib MAKALÖS sprænges i luften.


12-07-1564 - Marinen
Eskadre på 3 skibe under admiral Peder Hvitfeldt ødelægger ved Warnemünde det svenske skib HVITA FALKEN, under kommando af kaptajn Björnson, der sprænger sit skib i luften og omkommer med hele sin besætning.


12-08-1564 - Marinen
Flåde på 39 skibe under admiral Herluf Trolle kæmper ved Jomfruen (Øland) mod en svensk flåde på 28 skibe under kommando af Klas Horn.


22-05-1565 - Marinen
Blokadeeskadre udfor Nydyb på 4 skibe under admiral Peder Hvitfeldt brænder ved Jasmund efter kamp med 9 svenske skibe. Besætningerne bjærges.


04-06-1565 - Marinen
Allieret flåde på 19 danske og 13 lybske skibe under admiral Herluf Trolle kæmper udfor Bukow i Fehmern Bælt mod en svensk flåde på 40 skibe under admiral Klas Horn.


25-06-1565 - Marinen
Admiral Herluf Trolle dør efter at være blevet såret i slaget ved Bukow. 4 JUN 1565. Han blev berømt som flådefører under Den nordiske syvårskrig og benyttede sig af en begyndende søtaktik.


07-07-1565 - Marinen
Flådestyrke på 21 danske og 17 lybske skibe under admiral Otto Rud bliver mellem Rügen og Bornholm slået af en svensk flåde på 46 skibe under admiral Klas Horn. Danskerne mister 3 skibe og ca. 4000 mand. Admiral Otto Rud bliver såret. Svenskerne mister 4 skibe og ca. 2000 mand.


15-09-1565 - Hæren
Varberghus går tabt. Svenskerne stormer fæstningen, der falder efter et hårdnakket forsvar. Kommandanten, Hans Holk, såres dødeligt.


20-10-1565 - Hæren
Slaget ved Axtorna. Daniel Rantzaus danske hær på ca. 9.000 mand slår efter en hård kamp den svenske hær på 18.000 mand under Jakob Hästsko, der mister hele sit artilleri på 48 kanoner.


26-07-1566 - Marinen
Flåde på 36 skibe under admiral Hans Lauritsen Baden kæmper ved Norra Udde på Øland mod en svensk flåde på 36 skibe under Klas Horn.


28-07-1566 - Marinen
Efter at Flåden har kæmpet den 26 JUL, ankrer denne udfor Visby. Efterfølgende driver 12 danske og 3 lybske skibe i storm på land og bliver slået til vrag. 4300 mand drukner, deriblandt admiralerne Hans Lauritsen Baden, Jens Trudsøn Ulfstand og den lybske admiral Thinnappel.


11-10-1566 - Marinen
Admiral Otto Rud dør; flådefører fra Den nordiske syvårskrig.


01-01-1567 - Politiet
(Man er sikker på året, men er usikker på datoen) Magistraten besluttede at ansætte og lønne 100 duelige karle til at forrette vagttjeneste i København ”på det alting ved vagt her udi byen så meget desbedre må blev forsørget”. Udgifterne til vagten blev udredet ved en vagtskat, der blev pålagt borgerskabet. Denne vagt blev kaldt ”den lille vagt” i modsætning til ”Den store vagt” der bestod af borgervæbningen. Den lille vagt patruljerede i gaderne og var i portene og på voldene. Formålet var at holde øje med ”Mord, manddrab, tyveri og slig anden ulyst, synd og last” Vagtens begyndelse og afslutning bekendtgjordes ved klokkeringning, og vagtens kommanderedes af Stadens Vagtmester. En Vagtskriver holdt mandtal over borgerne og tilsagde dem.


17-11-1567 - Hæren
Træfningen ved Tureby i Östergötland. En lille dansk rytterstyrke under Daniel Rantzau angriber overrumplende den svenske hær under feltmarskal Erik Henriksson og driver den på flugt. Erik Henriksson tages til fange, og det svenske artilleri på 20 kanoner erobres.


15-01-1568 - Hæren
Kampen ved Norrby i Østergötland. Daniel Rantzau overrumpler og slår den svenske hær under Peder Brahe og Hogenskild Bielke, erobrer ni kanoner og befrier en del danske fanger, taget under tidligere små træfninger.


05-02-1568 - Hæren
Kampen ved Flishult i Småland. En dansk styrke under Frans Brockenhuus slår et svensk korps under Hogenskild Bielke, som tages til fange med sin stab.


09-07-1569 - Marinen
Dansk-lybsk flåde på 40 skibe under admiral Peter Munk beskyder Reval og tager 10 svenske skibe.


13-11-1569 - Hæren
Erobringen af Varberghus. Efter en måneds belejring og voldsomme bombardementer kapitulerer den stærke svenske fæstning til Frederik II. Under belejringen falder den danske hærs to bedste førere, Frans Brockenhuus og Daniel Rantzau.


13-12-1570 - Hæren
Freden i Stettin mellem Danmark og Sverige. Alle erobringer tilbagegives, men Sverige anerkender Danmarks besiddelse af Gotland. (Se 31/7 1563).


06-02-1571 - Hæren
Drabantgarden oprettes. Nedlægges 3/8 1763.


02-06-1577 - Marinen
Admiral Peter Munk nævnes som den første indehaver af titlen "Rigets Admiral". Rigsadmiralstitlen bortfalder ved Henrik Bjelkes død den 16 MAR 1683.


10-06-1578 - Marinen
Lavritz Kruse udnævnes til "Holmens Admiral" som den første permanente indehaver af denne titel. Funktionen har fra 1556 været midlertidig. Fra 1792 benyttes benævnelsen Overekvipagemester.


12-10-1580 - Marinen
Det aftales med svenskerne, at danske orlogsskibe skal give sig til kende til søs ved affyring af 3 skud (den danske løsen) og de svenske med 4 skud.


11-07-1581 - Marinen
Rigsadmiral Peder Skram dør; flådefører fra Grevens Fejde og Syvårskrigen, kaldet "Danmarks Vovehals".


01-01-1582 - Politiet
(Man er sikker på året, men er usikker på datoen) Vagtskatten blev ophævet, idet adskillige borgere hellere selv ville deltage i vagten, eller stille med en stedfortræder.


05-06-1587 - Marinen
Eskadre på 8 orlogsskibe under kaptajn Duriam afsejler fra København for at forhindre andre nationers fiskeri ud for og handel med Finmarken, Færøerne og Island. Første "fiskeriinspektion".


20-11-1587 - Marinen
Kong Frederik II udsteder den første kongelige anordning for Holmens disciplin og vagt.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

1588 - 1648 - Christian 4.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk