FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 41 ]

 

Danmark 

Regent 

1670 - 1699

Christian V 

Christian 5. (15.4.1646-25.8.1699), konge af Danmark og Norge 1670-99. Gennem en lang række grundlæggende reformer i finansvæsen, forvaltningssystem og retsvæsen i første halvdel af regeringstiden konsoliderede han det enevældige styre efter Statsomvæltningen 1660. Christian 5. forstod at forene værdigheden som enevældig monark med en jævn folkelig fremtræden, hvilket gjorde ham til en af de mest folkekære monarker i den enevældige kongerække.  

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

25-06-1670 - Marinen
I forbindelse med Skibsbyggeriet oprettes Det kgl. Modelkammer, en samling af skibsmodeller.


13-07-1671 - Hæren
Soldaterkirkegården indvies; senere Københavns Garnisons Kirkegård.


26-05-1672 - Marinen
Fregatten FÆRØE under kaptajn Bang hejser Dannebrog over St. Thomas i Vestindien.


25-10-1672 - Hæren
Holstenske Rytterregiment oprettes. Nedlægges (under navnet 1. Dragonregiment) ved oprørets udbrud 1848, genoprettes 1854, men nedlægges endeligt året efter.


08-07-1675 - Hæren
2. Fyenske nationale Rytterregiment oprettes. Nedlagt under navnet 3. Sjællandske nationale Rytterregiment i 1721.


11-08-1675 - Hæren
Den skånske Krig indledes. Et dansk forsøg på at overrumple et svensk vagtskib på Elben mislykkes, men den følgende dag rykker forspidsen af den danske hær ind i Lauenburg og Mecklenburg. (Se 26/9 1679).


05-11-1675 - Marinen
Flådens chef, generaladmiral Cort Sivertsen Adelaer dør i København på grund af sygdom efter at have overgivet kommandoen over Flåden til admiral Niels Juel og være gået i land udfor Dragør den 2 NOV. Tillige kendt fra sin indflydelse på Flådens administration samt sin krigstjeneste i Hollands og Venedigs orlogsflåder.


13-12-1675 - Hæren
Wismars erobring. Danske tropper stormer og erobrer byens befæstning. Derpå kapitulerer selve citadellet. Under stormen udmærker følgende danske afdelinger sig specielt: Kongens Livregiment (senere Den kgl. Livgarde), Cicignons Regiment (senere Fynske Livregiment) og Prins Christians Regiment (senere Prinsens Livregiment).


13-12-1675 - Hæren
Kampen ved Ribnitz. Den svenske general Königsmark forsøger fra Stralsund med et korps på 3.000 mand at komme Wismar til undsætning, men besejres af general Carl Arenstorff med en styrke på 3.000 ryttere i forening med 1.300 mand under prinsen af Hessen-Homburg. Svenskerne lider et stort tab af døde og sårede samt over 300 fanger.


01-05-1676 - Marinen
Eskadre på 8 linieskibe og 8 fregatter m.fl. under admiral Niels Juel erobrer Visby og besætter Gotland.


25-05-1676 - Marinen
Dansk hollandsk flåde på 18 linieskibe og 8 fregatter under admiral Niels Juel kæmper mellem Bornholm og Rügen uafgjort med svensk flåde på 27 linieskibe og 11 fregatter m. fl. under admiral Lorenz Creutz.


01-06-1676 - Marinen
Dansk hollandsk flåde på 25 linieskibe og 10 fregatter m. fl. under hollænderen, generaladmiral Tromp og admiral Niels Juel slår ved Øland Södre Udde svensk flåde på 27 linieskibe og 11 fregatter m. fl. under admiral Lorentz Creutz. Admiral Creutz' flagskib KRONAN kæntrer og sprænger i luften med hele besætningen. Svenskerne mister 4 linieskibe, 2 fregatter og ca. 4000 mand, deriblandt 3 admiraler. (Medalje slået).


04-06-1676 - Hæren
Schwingeskansen erobres. Under felttoget i den svenske besiddelse Bremen tvinger en dansk troppestyrke under general Baudissin skansen til overgivelse efter et forudgående bombardement.


03-07-1676 - Hæren
Helsingborg Slot erobres. Efter flere dages forudgående bombardement kapitulerer fæstningens kommandant, oberst Hästsko, til en dansk belejringsstyrke, hvis chef, generalløjtnant Niels Rosenkrantz, falder få timer før kapitulationen.


10-07-1676 - Hæren
Udfald fra Landskrona. Et svensk udfald afslås af 1. Sjællandske Infanteriregiment (senere Sjællandske Livregiment), der sammen med en afdeling dragoner optager forfølgelse og stormer byen, der erobres efter blodige gadekampe, hvorunder den danske regimentschef, la Haye, falder.


03-08-1676 - Hæren
Landskronas erobring. Efter knap en måneds belejring og voldsomme bombardementer kapitulerer fæstningens kommandant, oberst Lindeberg, til Christian V. Besætningen, 1.300 mand, får fri udmarch mod at blive overført til Riga.


03-08-1676 - Hæren
Fæstningen Stade i den svenske besiddelse Bremen kapitulerer til en allieret dansk-münstersklüneburgsk hær. Kommandanten, feltmarskal Henrik Horn, og besætningen på 2.200 mand får fri afmarch.


15-08-1676 - Hæren
Kristianstads erobring. Danske tropper under Christian V stormer og erobrer uden forudgående bombardement den stærke fæstning. Halvdelen af den svenske besætning på 800 mand falder; den anden halvdel, hvoriblandt kommandanten, oberst Ulfsklo, tages til fange. Blandt de danske afdelinger, der specielt udmærker sig under stormen, er Weyhers Regiment (senere Kongens Jyske Fodregiment).


15-08-1676 - Hæren
Kampen ved Fyllebro i Halland. Et dansk korps på 3.000 mand under generalmajor Duncan opgiver belejringen af Halmstad og bliver under tilbagegangen fuldstændig slået af en svensk hær under Carl XI. Kun ca. 500 mand af det danske korps undkommer.


25-09-1676 - Marinen
Eskadre på 11 skibe under viceadmiral Jens Rodsten erobrer Kristianopel og Karlshamn.


07-10-1676 - Hæren
Carlshamn skanse erobres. Efter at fire kompagnier af Lützows bataillon (senere Prinsens Livregiment) under kommando af major Herbst den 4. oktober er blevet landsat på klipperne ud for indsejlingen til byen, og et lille dansk detachement fra Blekinge har blokeret byen fra landsiden, kapitulerer skansens kommandant, oberst Hård, hvorved 400 mand, 242 kanoner, 2 nybyggede krigsskibe og mange mindre fartøjer falder i danskernes hænder.


26-10-1676 - Hæren
Fyrværkerkompagniet oprettes. Hærens Materielkommando kan føre sin oprindelse tilbage til denne dato.


04-12-1676 - Hæren
Slaget ved Lund. Den svenske hær, ca. 8.500 mand, under Carl XI, sejrer efter en meget hård og omskiftelig kamp over den danske hær på ca. 11.000 mand under Christian V. Tilsammen mister de to hære ca. 8.500 faldne i slaget, der regnes for det blodigste i Norden. En bataillon af Kongens Livregiment (senere Den kgl. Livgarde) under oberst Bibow udmærker sig specielt ved at dække det danske centrums tilbagegang.


04-12-1676 - Marinen
Slaget ved Lund. Flåden afgiver 3 matrosbatailloner inddelt i 24 "hobe", i alt 1500 mand, der bevæbnede med pistoler, huggerter og morgenstjerner under søofficerer deltager i slaget, men nedkæmpes.


30-12-1676 - Hæren
Helsingborg kapitulerer til svenskerne. Kommandanten, oberst Schönfelt, og besætningen på 300 mand bliver trods løfte om fri overførsel til Sjælland tvunget til at marchere til Norge. På den lange march omkommer halvdelen af styrken på grund af strabadser, sult og hård behandling.


31-05-1677 - Hæren
Christiansstad undsættes. Christian V undsætter byen, der siden april havde været belejret af en svensk hær.


01-06-1677 - Marinen
Østersøeskadren på 10 linieskibe og 3 fregatter under admiral Niels Juel slår ved Møen den svenske Gøteborg-eskadre på 7 linieskibe, 2 fregatter og 2 armerede jagter under admiral Sjøblad. 6 svenske skibe erobres, 1500 mand deriblandt admiral Sjøblad tages til fange.


26-06-1677 - Hæren
Stormen på Malmø. Efter godt to ugers belejring stormer danske tropper fæstningen, der forsvares af feltmarskal Fabian Fersen med en besætning på ca. 3.000 mand. Stormen afslås. Kun en afdeling af Kongens Livregiment (senere Den kgl. Livgarde) under ledelse af generalmajor Bibow lykkes det at trænge ind i fæstningen, men da forstærkninger forhindres i at nå frem, nedhugges eller fanges afdelingen. Bibow selv såres dødeligt og tages til fange.


01-07-1677 - Marinen
Flåde på 27 linieskibe og fregatter m. fl. under admiral Niels Juel slår i Køge Bugt, mellem Stevns og Falsterbo, svensk flåde på 30 linieskibe og fregatter m. fl. under admiral general Henrik Horn. Svenskerne mistede 7 linieskibe og ca. 4000 mand; Niels Juel udnævnes til general admiral-løjtnant og Elefantridder. (Medalje slået).


16-07-1677 - Hæren
Slaget ved Landskrona (Nørre Møinge). Den svenske hær under Carl XI sejrer over den danske hær under Christian V, som med tabet af 25 kanoner, men uden at blive forfulgt, trækker sig tilbage til Landskrona.


10-09-1677 - Marinen
Flåde på 14 linieskibe og 7 fregatter under general admiral-løjtnant Niels Juel bombarderer og indtager Vestervik By nord for Kalmarsund med landgangskorps under schoutbynacht Carstensen.


08-01-1678 - Hæren
Kampen på Rügen. Den svenske general Königsmark sætter med 3.500 mand fra Stralsund over til Rügen og tilføjer en allieret kejserligmünstersk- hessisk-brandenburgsk-dansk styrke på 4.500 mand under den danske general Rumohr et fuldstændigt nederlag. Rumohr falder ved kampens begyndelse. Svenskerne tager over 4.000 mand af den allierede styrke til fange.


29-05-1678 - Marinen
Efter at den hollandske general-admiral Cornelis van Tromp har nedlagt kommandoen og forladt landet, hejser general admiral-løjtnant Niels Juel sit flag på linieskibet CHRISTIANUS QUINTUS som chef for en flåde på 31 linieskibe, 9 fregatter samt en del mindre skibe, i alt 2006 kanoner og 10.614 mand.


27-06-1678 - Hæren
Helsingborg erobres. Fæstningens kommandant, oberst Hård, narres ved en krigslist til at kapitulere mod at få fri afmarch med besætningen.


04-08-1678 - Hæren
Fæstningen Kristianstad kapitulerer. Efter et langvarigt og overordentlig tappert forsvar overgiver general von der Osten sig til den svenske belejringshær under general Ascheberg. Den danske besætning, hvoriblandt Fynske Landregiment til Fods (senere Fynske Livregiment) var fra 2.600 mand svundet ind til 1.100, der får fri afmarch med alle æresbevisninger.


10-09-1678 - Hæren
Landgangen ved Wittow på Rügen. Under anførsel af admiral Niels Juel går en dansk styrke på 2.000 mand, hvoriblandt en bataillon af Sjællandske nationale Regiment (senere Sjællandske Livregiment) og en bataillon af 1. Jydske Regiment (senere Kongens Jyske Fodregiment), i land ved Wittow, afslår et angreb af en svensk styrke på 6 eskadroner ryttere og opretter et brohoved, hvorfra hele øen i løbet af få dage erobres.


12-09-1678 - Marinen
Flåden, bestående af 27 skibe samt en troppestyrke under general admiral-løjtnant Niels Juel, iværksætter i forbindelse med brandenburgske styrker landgang ved Wittow og Putbus, hvorved Rügen og Pommern erobres; da den svenske hær i henhold til kapitulationsbetingelserne overføres fra øen Usedom til Sverige, strander transportflåden i december 1678 i snetykning på Sose Odde ved Bornholm, hvorved ca. 1800 mand omkommer.


20-03-1679 - Marinen
Regnskab med provianten indføres ombord, bespisningsreglement udstedes.


25-06-1679 - Marinen
Flåde på 35 linieskibe og fregatter under Niels Juel indeslutter og blokerer, indtil freden i begyndelsen af september, svensk flåde på 31 linieskibe og fregatter under general admiral Wachtmeister i Kalmarsund. Linieskibet NORSKE LØVE, viceadmiral Henrik Span, erobrer det svenske linieskib LAXEN. Linieskibet ENIGHEDEN, kaptajn Dreyer, forsænkes i Kalmarsunds sydlige udløb 3 JUL 1679.


20-07-1679 - Marinen
Eskadre på 4 linieskibe m.fl. under viceadmiral Henrik Span fra Niels Juels flåde angriber i Kalmarsund svensk eskadre på 6 linieskibe og fregatter; svensk linieskib NYCKELEN sprænger i luften.


26-09-1679 - Hæren
Freden i Lund. Under pres af Frankrig, må Danmark opgive alle sine erobringer i Sverige og Nordtyskland. Samtidig sluttes et 10-årigt skandinavisk forsvarsforbund mellem Danmark- Norge og Sverige. (Se 11/8 1675).


31-10-1679 - Hæren
Jydske Wedelske Regiment til Fods oprettes. Sammenlægges 1/11 1961 under navnet Jyske Fodregiment med Kongens Fodregiment (se 29/4 1657). Fra 31/10 1966: Kongens Jyske Fodregiment.


07-06-1680 - Marinen
Admiralitetet med rigsadmiral Henrik Bjelke og general admiral-løjtnant Niels Juel udpeger fra rofartøjer Flådens nye værfts (Nyholms) beliggenhed. Planen får kgl. approbation 7 FEB 1681.


31-12-1680 - Hæren
Marineregimentet (senere Bornholms Værn) oprettes.


01-01-1681 - Politiet
(Man er sikker på årstallet, men usikker på datoen) Vægterkorpset bliver udbygget i København i forbindelse med indførelse af gadebelysning.


01-01-1681 - Politiet
(Man er sikker på årstallet, men usikker på datoen) Kongen nedsætter en kommission, der havde en tæt forbindelse til kommercekollegiet. Kommissionen havde til opgave at overveje ”Alt hvis til politien hørte, både i København og det øvrige land”. Man bestræbte sig først og fremmest på at udfærdige nye laugsartikler, der var restriktiver overfor laugene, og skulle fremme landets erhvervspolitik.


05-06-1681 - Marinen
Kongelig ordre udstedes om Ertholmenes Befæstning (Christiansø ved Bornholm). (Medalje slået). Fæstningen nedlægges i 1855, militær besætning inddrages i 1863. Fæstningen er beregnet til at være base for en mindre flådestyrke, der skal observere den svenske flåde i dens nyetablerede base i Karlskrona.


23-12-1681 - Politiet
En ny forordning udkommer. Regulering af laugenes forhold blev anset for det primære arbejdsområde, da man skulle definere begrebet ”Politien”.


20-03-1682 - Politiet
Kongen udsendte en reskript der omtalte ”overflødighed af klædesdragter samt mad og drikke”, som en del af politiordningen.


07-11-1682 - Politiet
Der kom en begravelsesforordning, som politien skulle kontrollerer.


13-12-1682 - Politiet
Claus Rasch, f. 1639, bestikkes til politimester i København. Han var tidligere underofficer, der ved Københavns belejring havde udvist stort mod. Stillingen havde ikke noget veldefineret arbejdsområde, men blev formodentligt oprettet for at bryde laugsvæsenets magt. I en stor del af de nye laugsartikler fik politimesteren en kontrollerende beføjelse.


24-02-1683 - Politiet
Forordringen viser, at der var nogen forvirring og uklarhed omkring politiets beføjelser og administration. “Enhver maa andrage for Kongen eller de deputerede i Politien, hvis tvivlagtigt og mørkt dem forekommer i de om politien udgivne forordninger, samt indsende de forelag, de erbragte tienlige til Politiens forbedring”.


09-03-1683 - Hæren
Krigs-artikel brev og krigsretsinstruktion udsendes.


16-03-1683 - Marinen
Sidste indehaver af rigsadmiraltitlen, rigsadmiral Henrik Bjelke dør, flådechef i begge Sundkrigene.


03-04-1683 - Marinen
Lærlingeinstitutionen oprettes ved kgl. resolution som første forskole til søofficersstanden.


02-06-1683 - Marinen
Titlen kommandør anvendes første gang ved udnævnelsen af Peter Besemacher til denne grad.


23-06-1683 - Politiet
Chr.den V.s Danske Lov, der udkom den 23. juni 1683, står der i forordet at “Af denne lovbog udelat alt hvis politien egentlig vedkommer”, yderligere nævnes det, at der siden hen vil blive udgivet en bog “Politie-ordning”.


23-06-1683 - Politiet
Der kom en instruks til politimesteren, hvori det blev pålagt ham at påse, at alle forordninger om politi blev efterkommet. I købstæderne skulle han give byfogderne instrukser, medens han i København selv skulle påse overholdelsen af instukserne og kræve bøde, hvis disse ikke blev overholdt. Han skulle holde opsigt med, at gaderne blev holdt rene, og han skulle opkræve skillingstolden i portene. Magistraten skulle yde politimesteren bistand, ligesom underfogderne og andre af byens betjente skulle gå ham til hånde med alt, hvad der vedkom politi. Politimesteren skulle leve i god enighed og forståelse med magistraten, og de skulle flittigt konferere om alt hvad der kunne tjene til god orden og politie.


26-07-1683 - Politiet
Der udsendtes en forordning vedr. oprettelse af Københavns vægterkorps. Det bestod af 68 mand, heraf 4 tårnvægtere, der fra Frue Kirke og Nikolaj Kirkes tårne kunne varsko om ildebrand. De daglige ledere var Vægterinspektøren og Vægterløjtnanten. Korpset var underlagt politimesteren.


27-12-1683 - Hæren
Løvendahls Dragonregiment oprettes. Nedlægges under navnet 2. Dragonregiment 20/6 1910.


08-03-1684 - Marinen
Resolution udstedes for Dragør-Lodserne som landets ældste lodseri.


08-04-1684 - Politiet
Kgl. mandat af 8. april 1684 pålagde Herreds- og Birkefogderne på landet og Byfogderne i købstæderne at parere politimesterens ordre.


29-04-1684 - Politiet
Forordning af 29. april 1684 vedr. forbud mod :”Enten selv eller ved andre, giøre Politimesteren eller hans med skriftlig ordre udskikkede betjente nogen forhindring eller overlast, når han eller de efter Politiforordningen, noget inqvirere”. Politimesteren var ikke selv tildelt noget personale, han måtte bruge det personale, der i forvejen var ansat af rådhuset. For at knytte politimesteren nærmere til magistraten blev politimester Rasch også udnævnt til borgmester i København den 27. september 1684. I en sag fra 1685, hvor en underfoged Hans Hansen blever beskyldt for at have forvoldt en torvekones død, omtales underfogden skiftevis som Politibetjenter, Borgmesteren og Politimesterens tjener samt som politimesterens fuldmægtig.


07-08-1684 - Hæren
Artillerikorpset i Holsten oprettes. Fra denne dato kan det senere Sjællandske Artilleriregiment regne sin oprindelse.


06-11-1684 - Hæren
Fortifikationsetaterne oprettes. Jyske og Sjællandske Ingeniørregiment samt Forsvarets Bygningstjeneste kan føre deres oprindelse tilbage til denne dato.


09-05-1685 - Hæren
Arbejdet på Christianshavns vold fra Løvens Bastion (Amagerport) til Kvintus påbegyndes og tilendebringes 1692.


31-10-1685 - Marinen
Vagten etableres for 1. gang i følge kgl. resolution på "Nye Werft", der anlægges som byen Københavns fortifikation mod søsiden i forlængelse af Christianshavn. På denne etableres 8 bastioner med krudttårne, der bærer navnene taget nordfra: Christianus Quintus, Charlotte Amalie, Frederik, Carl, Wilhelm, Hedvig, Sophie og Ulrik.


09-11-1686 - Marinen
Søofficerernes indbyrdes anciennitet fastsættes. Capitainer deles i 3 klasser: capitain commandeurer, captain- lieutenanter og lieutenanter.


21-03-1687 - Marinen
Al Holmens tovværk beordres slået med et garn langs igennem. Herfra stammer den røde tråd i al marinens tovværk.


07-08-1687 - Politiet
Det besluttes af magistraten, at navnene på de betjente, der benyttedes af politimesteren til inkvisition og eksekution, skulle meddeles magistraten, og at disse betjente skulle bære et skilt på brystet med Københavns våben.


04-10-1687 - Politiet
København biver inddelt i 10 distrikter med hver sin underfoged. I disse distrikter havde underfogederne både ”Politien og Justitien” at tage vare på.


05-11-1687 - Politiet
Forordning af 5. november 1687, hvorefter Claus Rasch skal erkendes som politimester i hele Danmark, således at By- Herreds- og Birkefogderne i deres egenskab af politiøvrighedspersoner skulle være”Politimesterens fuldmægtige og pligtige være, under deres bestillingers fortabelse, hans skriftlige order, politien angående, at exequere”. 1687 Reskript til Politimesteren i København hvor der står, “At hans betjente på venstre bryst skulle bære et skilt med stadens vaaben udi”.


08-04-1690 - Marinen
Første kort over det approberede nye anlæg Nyholm. Holmens etableringsdato.


17-06-1690 - Marinen
Søetatens Qvæsthus Fond dannes ved udskillelse fra det hidtidige Qvæsthus Fond, der omfattede begge værn.


28-10-1690 - Marinen
Peter Jansen Wessel, senere adlet Tordenskiold, fødes i Trondheim, Norge.


01-01-1691 - Politiet
(Man er sikker på årstallet, men ikke sikker på datoen) Politimesteren fik etableret sit eget politikorps. En fuldmægtig, en protokollist og 8 betjente blev taget i ed.


01-01-1691 - Politiet
(Man er sikker på årstallet, men ikke sikker på datoen) Politimesteren fik etableret sit eget politikorps. En fuldmægtig, en protokollist og 8 betjente blev taget i ed.


05-09-1691 - Politiet
Der udkommer en ny instruktion for Politimesteren i Danmark. Rasch blev fritaget for hvervet som borgmester, men beholdt lønnen. Der blev nedsat en kommission bestående af et medlem af hofretten, et medlem af admiralitetsretten, et medlem af magistraten og en af stadens 32 mænd. Denne kommission, der kaldte sig selv for politikommissionen, mødtes med politimesteren mindst den første tirsdag i hver måned, hvor man forhandlede om ”Hvad der af nogen af dem kunne blive foreslået vedkommende politien”.


26-09-1691 - Hæren
Christian V ridderlige Akademi oprettes. Nedlagdes 1710.


14-10-1691 - Politiet
Politimester Rasch og fuldmægtig Jacob Gad fik et politisegl af kongen, udført på to signetter.


10-11-1691 - Marinen
Holmens chef, admiral Henrik Span's flydedok, som den første i sin art herhjemme, bygges og indvies. Efter flydedokkens udrangering i 1713 anvender Holmens chef, schoutbynacht O. Judichær den som fundament til søbatteriet "Prøvestenen".


19-01-1692 - Politiet
Forordning “Om hvor og inden hvad tid politiemester og hans Betiente til deres politie forretninger skal svare”. Den første klageordning over politiet. Hvis man klager over politimesteren skal dette forelægges kongen inden følgende tidsfrister. I København 14 dage, på Sjælland inden 6 uger, og 3 måneder for øvrige provinser.


06-10-1692 - Marinen
Første nybygning på Nyholm løber af stabelen, nemlig orlogsskibet DANNEBROGE på 94 kanoner; (sprænger i luften den 4 OKT 1710 under slaget i Køge Bugt).


10-12-1692 - Marinen
Holmens første "Fabrikmester", viceekvipagemester, senere admiral og Holmens chef, Olaus Judichær, ansættes; herefter bygges skibene efter videnskabelige metoder, ikke som tidligere efter praktiske erfaringer.


06-08-1693 - Hæren
Christian V sender et ekspeditionskorps under feltmarskal Wedel ind i Sachsen-Lauenburg for at gennemtvinge sløjfningen af nyopførte befæstningsanlæg omkring Ratzeburg, der er besat af lüneburgske tropper. (Se 1/10 1693).


01-10-1693 - Hæren
Fæstningsbyen Ratzeburg kapitulerer. Efter at det danske belejringskorps under feltmarskal Wedel har rettet et voldsomt bombardement mod byen og gjort forberedelser til storm, overgiver byen sig, hvorefter den lüneburgske besætning på 3.000 mand - efter at have sløjfet fæstningsværkerne – sendes tilbage til hjemlandet. (Se 6/8 1693).


30-06-1694 - Marinen
Orlogsskibet GYLDENLØVE med konvoj, chef kommandørkaptajn Barfoed, angribes af engelsk eskadre i Kanalen efter at have nægtet af kippe orlogsvimpelen for englænderne og går ind på Downs Rhed. Her kæmper orlogsskibet senere den 11. august 1694 med 3 detacherede linieskibe fra en engelsk eskadre på 20 linieskibe, som lå på Rheden under viceadmiral Chovel, og tvinges til at stryge. Orlogsskibet frigives igen og afgår fra England den 24. februar 1695.


29-10-1694 - Marinen
De sidste "Skipperboder" sælges ved offentlig auktion, og Nyboder er derefter alene bolig for Holmens faste Stok.


31-05-1695 - Marinen
Linieskibet LINDORMEN, kaptajn Just Juel, afslår i Kanalen et 5 timers angreb af engelske orlogsmænd på sin konvoj.


21-01-1696 - Marinen
Første flagreglement for Flåden. I dette bestemmes flagets indbyrdes proportioner, samt at brug af vimpler er forbeholdt Flådens skibe. Denne sidste bestemmelse synes dog ikke at være blevet overholdt.


08-04-1697 - Marinen
General-admiralløjtnant Niels Juel dør og bisættes i Holmens Kirke, Danmarks og Nordens største flådefører, strateg og taktiker, organisator af vor Flåde i krig og i fredstid.


04-06-1697 - Hæren
Holmerskansen erobres. Den holsten-gottorpske skanse kapitulerer efter forudgående bombardement til det danske ekspeditionskorps under general Scholten.


10-06-1697 - Hæren
Sorgeskansen erobres. Den holsten-gottorpske skanse kapitulerer til general Scholten.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk