FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 43 ]

 

Danmark 

Regent 

1730 - 1746

Christian VI 

Christian 6. (30.11.1699-6.8.1746), konge af Danmark og Norge 1730-46. Kongen var den første i den oldenborgske kongerække, i hvis regeringstid riget ikke var i krig. Til gengæld var tiden præget af en svær økonomisk krise, der dog ikke forhindrede opførelsen af det nye, pragtfulde residensslot, det første Christiansborg, til erstatning for det forfaldne Københavns Slot. Den stærkt religiøse konge indførte 1735 streng kirketugt, der forbød enhver forlystelse på helligdage, ligesom han 1736 indførte konfirmationen med obligatorisk konfirmationsforberedelse.  

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

05-01-1731 - Politiet
Forordning angående Politiens Administration. Det i 1701 oprettede Politie- og Commerce Collegium, der skulle administrere politiet blev ophævet, og politiets administration overgik igen til Magistraten samt 1 af de valgte 32 mænd.


19-02-1731 - Politiet
Erik Jensen Torm, f. 1684 bliver udnævnt til politimester i København, og samme dag tillige Borgmester i København. Han var tidligere lakaj hos Kong Frederik d. IV, og reddede dennes liv ved en eksplosion på Gethuset i 1729. Han blev tilbudt stillingen som Generaltoldforvalter i Bergen, men takkede nej. Efter udnævnelsen opfattede han sig selv om en excellent politimester, bl.a. tæskede han bønderne på torvene, hvis de tog for meget for deres grøntsager.


09-04-1731 - Marinen
Særligt kongeflag indføres i Flåden, tidligere benyttedes orlogsflag hejst med vimpel.


30-10-1731 - Marinen
Uniformsreglement, der for 1. gang gør bæring af uniform obligatorisk for søofficerer (gældende fra 1733), samtidig indføres felttegn, af guldtråd og rød silke, der skal bæres på officerernes kårde. Indtil 1748 er uniformen rød.


04-02-1733 - Hæren
Christian VI genopretter Landmilitsen. Frederik IV Landmilits var nedlagt 1730.


04-02-1733 - Marinen
Forordning hvorefter de danske kyster inddeles i distrikter "Sølimitter"), hvis beboere skal gøre tjeneste i Flåden efter behov og være fritaget for anden soldatertjeneste. Sølimitterne ophæves først 1861.


04-04-1733 - Marinen
Chefen for den kongelige jagt, kommandørkaptajn Ployart, modtager som den første udnævnelsen til "Kongens Jagt. Capitain".


17-09-1734 - Hæren
Oberst Reitzenstein påvirker Christian VI til i en resolution at skåne den berømte kanon “Samson”, som det tidligere var besluttet skulle omsmeltes. Samson, der regnedes for et mesterstykke, som i sin tid var skænket af grev Rantzau og bar Frederik III ciffer, var blevet benyttet som justitsstykke, idet artillerister, som blev idømt træhest, måtte ride på kanonen. Samson findes på Tøjhusmuseet. Den blev støbt i 1559 og kaldes også “Lange Maren”.


23-11-1735 - Marinen
Flådens og hærens øverste bestyrelse (Krigs-Cancelliet) adskilles. Der placeres en overkrigssekretær i spidsen for hvert af værnene. Greve Frederik Danneskiold Samsøe udnævnes til ny overkrigssekretær for Søetaten.


13-09-1736 - Marinen
Flådeføreren fra Store Nordiske Krig, den første chef for Søkadetakademiet, admiral Christen Thomesen Sehested dør.


02-01-1739 - Marinen
Søetatens konstruktionskommission oprettes. Den skal løbende godkende skibskonstruktioner og følge bygningen af Flådens skibe. Fra 1825 benævnt konstruktions- og regleringskommissionen og fra 1862 Værftskommissionen.


30-01-1739 - Marinen
Søartilleriet oprettes kong Christian d. VI, idet det fra 1534 for Flåden og hæren fælles artilleri da adskilles. Oberstløjtnant K. Thye ansættes som første søtøjmester.


25-05-1739 - Marinen
Tørdokken på Klöckers Plads på Christianshavn indvies, linieskibet CHRISTIANUS SEXTUS indsættes som første skib i dokken, som var i brug indtil 1872. (Medalje slået).


25-04-1740 - Hæren
Bestemmelser for Garnisonsregimentet udgives.


06-05-1740 - Marinen
F. Danneskiold-Samsøes helhedsplan for udbygning af Holmen approberes.


14-11-1740 - Hæren
Der gives tilladelse til at engagere drenge ved skillingshvervning mod, at kontrakten underskrives under to vidners nærværelse, samt at disse drenge altid bærer et rødt halsbind som tegn på deres engagement.


09-05-1742 - Marinen
Bygmester Philip de Langes tegninger til Arsenalbygningen på Nyholm approberes ved kgl. resolution. Bygningen tages i brug 1746. Flådens kanoner overføres derefter til det ved Christiansborg liggende fælles tøjhus ved sø- og landetaten, der var bygget 1604, det nuværende Tøjhusmuseum.


22-06-1743 - Marinen
Ordre udstedes om, at alle skibschefer skal føre orlogsvimpel. Tidligere førtes denne kun af kommandører og kommandørkaptajner.


07-02-1744 - Marinen
General-admiralløjtnant Danneskjold-Samsøe's projekt til hovedvagten på Nyholm approberes med Philip de Lange som bygmester.


28-10-1744 - Marinen
Batteriet "Neptunus" på Nyholm tillægges navnet "Christianus Sextus". Det bliver efterhånden i daglig tale omtalt som ”Sixtus”, der nu er det officielle navn for salutbatteriet på Nyholm.


02-05-1746 - Marinen
Eskadre afgår til Middelhavet for at betale tribut til barbaresk-staterne på den nordafrikanske kyst for at afholde dem fra at opbringe dansk-norske skibe og gøre besætningerne til slaver. Denne trafik varer helt til 1844.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk