FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 44 ]

 

Danmark 

Regent 

1746 - 1766

Frederik V 

Frederik 5. (31.3.1723-14.1.1766), konge af Danmark og Norge 1746-66. Kongens regeringstid var – i lighed med faderens – en fredsperiode. Økonomisk var det tillige en fremgangstid, hvilket bl.a. gav sig udtryk i udvidelse af København med Frederiksstaden med de fire Amalienborg-palæer som centrum. Gennem hele regeringen støttede kongen sig til dygtige ministre som overhofmarskal A.G. Moltke og udenrigsminister J.H.E. Bernstorff, der med sikker sans for statens tarv varetog de daglige regeringsforretninger.  

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

02-05-1746 - Marinen
Eskadre afgår til Middelhavet for at betale tribut til barbaresk-staterne på den nordafrikanske kyst for at afholde dem fra at opbringe dansk-norske skibe og gøre besætningerne til slaver. Denne trafik varer helt til 1844.


08-03-1747 - Hæren
Falsterske Regiment (senere Falsterske Fodregiment) oprettes ved kgl. resolution. Chef og mandskab tilgik dog først 18.april 1747.


18-04-1747 - Hæren
Møenske Infanteri-Regiment oprettes, slettes af hæren 24/3 1848, indgår under Treårskrigen i den slesvig-holstenske armé, indlemmes atter (under navnet 16. Linie-Infanteri-Bataillon) i den danske hær. (Senere som 16. Bataillon tilknyttet Falsterske Fodregiment).


03-08-1748 - Marinen
Viceadmiral Christian Carl Gabel dør; eskadrechef fra Store Nordiske Krig, overkrigssekretær og reorganisator af Flåden efter Store Nordiske Krig.


20-09-1748 - Marinen
Bygmester Philip de Langes tegning til Nyholms mastekran approberes ved kgl. resolution til afløsning af en i 1729 rejst mastekran. Opførelsen afsluttet i 1751.


01-01-1749 - Marinen
Der indføres nyt uniformsreglement, der ændrer officersuniformen fra rød til grå kjortel, med guldknapper, røde ærmeopslag, vest og bukser. Dette reglement eksisterer frem til 1755.


06-02-1749 - Marinen
Titlen som generaladjudant anvendes første gang i søetaten og tildeles G.C. Danneskiold-Laurvigen. Titlen bruges frem til loven af 24. april 1868.


29-01-1750 - Marinen
Tegningerne til orlogsværftet og fæstningen ved Staværn i Norge approberes af kong Frederik d. V og kaldes Frederiksværn. (Oprindelig foreslået i 1724.) Kommandørkaptajn H,R, Schumacher første chef for ekvipages der.


16-06-1750 - Marinen
Kong Frederik V anlægger som første konge søofficersuniformen ved orlogsskibene NEPTUNUS’ og SJÆLLANDs afløbning på Nyholm.


06-11-1752 - Marinen
Anlægget af en galejhavn ved Nivå besluttes iflg. kongelig resolution. Kommandørkaptajn Wegersløff bliver første chef for projektet. Nedlægges i 1767 uden at være færdigbygget.


16-05-1753 - Marinen
Middelhavseskadren, på 4 fregatter m. fl. under kommandørkaptajn v. Lützow, afslutter traktat med kejseren af Marokko og sikrer handelskolonien Saffia.


03-06-1753 - Marinen
Fregatten FALSTER, chef kaptajn Hooglant, fra Middelhavseskadren brænder og springer i luften på Saffias Rhed i Marokko; 132 mand omkommer.


14-08-1755 - Marinen
Kgl. konfirmation på fundatsen for "Liig og Begravelses Cassa for Under Officiererne ved Søe Artilleriet". Ophævet 29 AUG 1941.


14-12-1755 - Marinen
Kgl. konfirmation på fundatsen for "Liig og Begravelses Cassa for Under Officiererne ved Søe Artilleriet". Ophævet 29 AUG 1941.


25-08-1756 - Hæren
Kgl. Resolution om oprettelse af et krudtværk i Frederiksværk. Grundlagt af general J.F. Classen. Senere museum.


08-09-1757 - Marinen
Constructions Skolen oprettes på Holmen. Erstatter det tidligere Model- og Ridsekammer.


30-10-1758 - Politiet
Placat af den 30. oktober 1758 vedrørende “Visse vognes nummerering”.


08-09-1761 - Politiet
Torm forlader embedet som politimester, men han vedblev med at være borgmester til sin død i 1764.


08-09-1761 - Politiet
Torms svigersøn Frederik Horn f. 1708 bliver politimester i København, samtidigt blev han borgmester og direktør for fattigvæsenet. Han var fordrukken og uduelig. I 1771 afskedigede Struense hele magistraten og herunder også politimesteren.


10-02-1762 - Hæren
Moltkes Husarregiment (senere Gardehusarregimentet) oprettes.


23-03-1762 - Politiet
Politie Placat angående det tegn, ”hvormed politibetjentene i København bør være forsynede og ved paaæskning i embedsforretninger fremvise”. Da der tilsyneladende har huseret falske politibetjente beskriver placaten: “Politiebetientere alletider have været og fremdeles ere i henseende til deres embedsforretninger forsynede med en hvid stok eller træhaandgreb af ongefær 4 tommers længde, med en haand på enden, og et øie inden i haanden, samt en krone om haandledet, og skyer neden ved ringen om træhaandgrebet”. Den 28. september 1767 Raadstue Placat hvorefter alt hittegods, som findes i København, skal afleveres til Politiekammeret.


03-09-1762 - Hæren
Kgl. Resolution, hvorefter Magistraten får påbud om, at sørge for, at “… Københavns gader var så rene hele året, at soldaten, når han går i kongens tjeneste fra et sted til et andet, ej skal have nødig at gå i over skoene, som på sine tider og i visse gader ikke er at undgå…”.


10-09-1763 - Hæren
Underofficerer overdrages hvervet som fanebærer i fredstid.


07-12-1763 - Hæren
Det Danske Liv Regiment til Fods (senere Danske Livregiment) oprettes.


18-01-1764 - Hæren
Artillerikorpset oprettes. Får 28. november samme år navnet Det kgl. Artillerikorps. Det senere Kronens Artilleriregiment kan uofficielt regne sin oprettelse fra førstnævnte dato.


21-04-1764 - Hæren
Generalhvervekommissionen oprettes. Nedlægges 23/4 1809.


03-01-1765 - Marinen
Marinens Bibliotek oprettes.


15-05-1765 - Hæren
Det kgl. Frederiks Plejehus, Forsørgelsesanstalt for gamle soldater, soldaterenker og forældreløse soldaterbørn, oprettes i København. Den 10/6 1767 får det navn af Christians Plejehus. Flyttes den 12/9 1785 til Eckernførde. Nedlægges 31/5 1854.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk