FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 52 ]

 

Danmark 

Regent 

1947 - 1972

Frederik IX 

Frederik 9. (11.3.1899-14.1.1972), konge af Danmark 1947-72. Frederik 9.s regeringstid var sammenfaldende med opgivelsen af den traditionelle neutralitetspolitik til fordel for NATO-medlemsskabet og den samtidige opbygning af den danske velfærdsstat – begge dele resultat af erfaringerne fra verdenskrigene og 1930rnes kriser. Med sans for tidens krav gennemførte Kongen i takt dermed den nødvendige omstilling af monarkiet fra en fjern, ophøjet institution til et symbolsk udtryk for den standsudjævning og lighedstænkning, der var en følge af moderniseringen.  

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

08-03-1947 - Hæren
Militærpolitiskolen oprettes.


09-06-1947 - Hæren
Den danske Brigade i Tyskland er ankommet til hovedkvarteret i Jever, og ved en parade går Dannebrog til tops på kasernen i den danske besættelseszone som tegn på, at Danmark fra denne dag har overtaget de hidtil britiske garnisoner i området. Ved paraden ses for første gang De danske Lotter i uniform. Brigaden nedlægges 7. oktober 1949, og en reduceret styrke flyttes til Itzehoe under betegnelsen “Det danske Kommando i Tyskland”. Ophørte 4/7 1958.


01-10-1947 - Marinen
Søværnets Fjernkendingsskole oprettes. Første chef kommandørkaptajn R. Steen Steensen. 1951-62 benævnt Forsvarets Fjernkendingsskole. 1962-70 betegnet Søværnets Fjernkendingsskole under Søværnets Navigations-væsen. Siden 1970 Fjernkendingskursus under Søværnets Taktikskole.


15-10-1947 - Hæren
Den nyopførte Almegårdslejren på Bornholm tages i brug; fik i 1952 status som kaserne.


01-11-1947 - Marinen
Søværnet modtager sin første motortorpedobåd GLENTEN (ex. tysk S 306).


01-02-1948 - Hæren
Ferie indføres for hærens faste befalingsmænd.


01-02-1948 - Politiet
Jens Christian Andersen Herfelt, f. 1894, bliver politidirektør. Han havde været politimester i Hasle. Den 1. juli 1951 blev han højesteretsdommer. Han døde den 15. februar 1972.


01-03-1948 - Politiet
Københavns Politi opretter sin egen efterretningsafdeling, bestående af 11 kriminalpolitifolk og med statsadvokat Axel Haslund som leder.


27-03-1948 - Marinen
Marinestation Gedser tages i brug.


01-11-1948 - Politiet
Rigspolitiet udsender den første årsberetning, gældende fra årene 1938 til 1947.


02-03-1949 - Politiet
Rigspolitichefens udsender cirkulære nr. 8, hvorved der indførtes et legitimationskort for polititjenestemænd.


01-04-1949 - Hjemmeværnet,Hæren
Hjemmeværnet oprettes.


04-04-1949 - Hæren
NATO (North Atlantic Treaty Organisation) stiftes med bl.a. Danmark som medlem.


01-05-1949 - Hæren
Forsvarets Tuberkulosestation oprettes.


09-05-1949 - Politiet
Justitsministeriet tillader anvendelsen af stillingsbetegnelse kriminalkommissær.


01-07-1949 - Hæren
Den motortekniske Afdeling oprettes under Hærens tekniske Korps, med opgave at anskaffe og forvalte forsvarets motorkøretøjer og reservedele samt at udpege og udskrive motorkøretøjer til Forsvaret og Civilforsvaret.


23-08-1949 - Hæren
Krigsministeriet får tilladelse til at erhverve et større areal ved Hevring til indretning af skydeterræn. Senere byggedes en lejr i området.


22-09-1949 - Hæren
Krigsministeriet overtager Padborglejren til brug for hæren. Lejren blev på tysk krav bygget under krigen (1944) og fik navnet Frøslevlejren (Politeigefangenenlager Frøslev) til internering af danske statsborgere fra 13. august og indtil krigens afslutning. Efter krigen blev den benyttet som internerings- og straffelejr for landssvigere i forbindelses med retsopgøret (under navnet Faarhuslejren). Anvendt af forsvaret og (senere) civilforsvaret fra 1949 til 1984 (under navnet Padborglejren). Senere overgået dels til Den selvejende institution Frøslevlejren, dels til Nationalmuseet (under navnet Frøslevlejren). (Se også 2/5 1992).


14-02-1950 - Politiet
Man starter Politiets sociale hjælpetjeneste, beliggende Nørrebrogade 9


04-03-1950 - Politiet
Station 1 flytter til barakkerne Hambroesgade 5.


17-05-1950 - Hæren
Soldatens og Orlogsgastens Fond oprettes, fondens opgave er at yde støtte til tjenestegørende værnepligtige, der uforskyldt er kommet i nød.


27-05-1950 - Hæren
Forsvarets Forskningsråd (senere Forsvarets Forskningstjeneste) oprettes.


13-06-1950 - Politiet
Man afskaffer brugen af skrårem og synlig pistoltaske under dagstjeneste.


22-06-1950 - Marinen
Orlogspræster indføres. Det er præster ved Holmens Kirke, der forretter tjeneste i flådens skibe og søværnets institutioner.


18-08-1950 - Marinen
Slædepatruljen ”Resolut” etableres i Grønland i stedet for Nordøstgrønlands Slædepatrulje, der ophørte ved afslutningen af 2. verdenskrig. Fra 1952 benævnes slædepatruljen SIRIUS.


01-10-1950 - Hæren
Forsvarsstaben oprettes. Vestre Landsdelskommando oprettes. Østre Landsdelskommando oprettes. Jyske Division og Sjællandske Division indgår i de resp. landsdelskommandoer.


01-10-1950 - Marinen
Søværnets Flyvevæsen nedlægges og henlægges under Flyvevåbnet med henblik på afvikling.


01-10-1950 - Flyvevåbenet
De nye forsvarslove træder i kraft. Folketinget har tidligere på året vedtaget lov nr. 242, Loven om Forsvarets Centrale Styrelse, hvorefter Krigsministeriet og Marineministeriet blev slået sammen til ét ministerium- Forsvarsministeriet og Flyvevåbnet oprettet. C. C. J. Førslev bliver den første chef for flyvevåbenet.


15-10-1950 - Marinen
Fregatten GALATHEA afgår fra København på en jordomspændende dybhavsekspedition. GALATHEA ankommer igen til København 29. juni 1952.


01-12-1950 - Politiet
Man indførte politiet den hvide trafikreguleringsstav.


23-01-1951 - Marinen
Hospitalsskibet JUTLANDIA udsendes på sit første af i alt tre togter under FN's Enhedskommando til Korea, ekspeditionschef kommandør Kai Hammerich. Ekspeditionen afsluttes ved hjemkomsten fra det 3. togt, 16 OKT 1953.


01-03-1951 - Marinen
Sundets Marinekommando, Bælternes Marinekommando samt Nordsøens og Kattegats Marinekommando oprettes.


01-04-1951 - Marinen
Kystflådens divisioner benævnes fremover afdelinger: Skibsafdelingen, Torpedobådsafdelingen og Undervandsbådsafdelingen.


12-05-1951 - Hæren
1. Luftværnsafdeling får domicil i Avedørelejren.


18-06-1951 - Hæren
Lov nr. 276 om Forsvarets ordning fastsætter, at chefen for Militærregion VI tillige får funktionen Kommandant i København med graden generalmajor (varer indtil 1. marts 1973, derefter oberst). Embedet Kommandant i København havde domicil på Kastellet indtil 1967, hvor domicilen ændres til Østerbrogades Kaserne. Varer indtil 1977, hvor embedet igen flyttes tilbage til Kastellet


01-07-1951 - Politiet
Eivind Larsen, f. 1898, bliver politidirektør. Han havde siden 1941 været departementschef i Justitsministeriet.


01-08-1951 - Marinen
Grønlands Kommando oprettes. Første chef er kommandør F.H. Kjølsen, der udnævnes til midlertidig kontreadmiral.


10-08-1951 - Marinen
Naval Station Grondal overdrages fra USA til Danmark. Navnet ændres til Marinestation Grønnedal.


28-08-1951 - Flyvevåbenet
Ved en parade i Kastrup Lufthavn modtager Flyvevåbnet 6stk Republic F-84E Thunderjet.


05-09-1951 - Marinen
Færøernes Marinedistrikt oprettes.


26-09-1951 - Marinen
Ærmedistinktionerne ændres for admiralsklassen i overensstemmelse med international (engelsk) brug. Samtidig indføres ranker af egeløv i guldtræk på kasketskyggen, 1 for orlogskaptajn, kommandørkaptajn og kommandør og 2 for admiralsklassen.


23-11-1951 - Marinen
Mineeksplosion i Søminevæsenets armeringsværksted på Quintus. 16 mennesker mister livet.


04-02-1952 - Politiet
Politiet åbner en drengeklub på Vesterbro - PUK.


13-02-1952 - Marinen
Torpedobådene af KRIEGER-klassen omklassificeres til patruljebåde.


15-03-1952 - Marinen
Det Maritime Hjemmeværn oprettes. Første chef Kommandør G.E.C.Lichtenberg.


01-05-1952 - Hæren
Konstabelskolen i Oksbøl oprettes.


01-05-1952 - Marinen
Kontreadmiral S. Ramlau-Hansen udpeges som den første til dansk repræsentant ved SACLANT (The Supreme Allied Commander Atlantic).


10-05-1952 - Hæren
Kampvognsskolen i Oksbøl (senere Panserskolen) oprettes. (Se 1/3 1974).


15-05-1952 - Hæren
Konstabelskolen i Høvelte oprettes.


15-05-1952 - Marinen
Søværnets Havaritjeneste og Søværnets Havariskole oprettes som særligt tjenesteområde under Kystflåden.


13-06-1952 - Flyvevåbenet
Flyvevåbnet modtager den første Republic F-84G Thunderjet på våbenhjælp. I alt leveres 238 F-84G og de forbliver i tjeneste indtil 1962. I løbet af de 10 års operativ tjeneste fløj flyene samlet 227.286 timer og der havarerede 69 med 44 omkomne. F-84E/G er med totalt 244 den flytype der har været flest af gennem Flyvevåbnets historie.


12-07-1952 - Politiet
Pas tvangen ophæves mellem de nordiske lande.


17-07-1952 - Hæren
Alle befalingsmænd til frivillig tjeneste får ret til årlig ferie.


02-08-1952 - Marinen
Fregatterne ESBERN SNARE og VALDEMAR SEJR besøger Sovjetunionen. Første danske flådebesøg i Rusland siden 1909.


01-09-1952 - Marinen
Flådestationens Arkiv oprettes. Fra 1 MAJ 1958 benævnt Søværnets NATO- og kommandokassearkiv, SNA.


12-12-1952 - Marinen
Depotskibet ÆGIR indgår i Flådens tal.


15-01-1953 - Marinen
Den tidligere Luftmarinestation overgår til Søværnskommandoen og etablissementet benævnes herefter Margretheholm.


01-03-1953 - Marinen
Artillerikursus, Sjællands Odde oprettes.


17-03-1953 - Marinen
Uddannelse af stampersonel påbegyndes på Margretheholm.


18-05-1953 - Politiet
Station 1 flytter til Nyropsgade 20.


02-06-1953 - Marinen
Stevnsfortet hejser kommando.


15-06-1953 - Hæren
Forsvarets ABC-skole (senere Hærens Ingeniør- og ABC-skole) oprettes. (Se 1/10 1971).


15-09-1953 - Marinen
Langelandsfortet hejser kommando.


01-10-1953 - Hæren
Kommandantskaber oprettes på de nybyggede kaserner i Holstebro, Sjælsmark, Varde og Hvorup.


23-10-1953 - Hæren
Ny kaserne i Varde indvies.


30-10-1953 - Hæren
Ny kaserne i Hvorup indvies.


08-11-1953 - Hæren
Ny kaserne i Holstebro indvies.


11-02-1954 - Politiet
Ny politiuniform og et nyt uniformsreglement.


01-04-1954 - Hæren
Teknikerliniens Befalingsmandsskole (senere Hærens Specialskole) oprettes.


01-06-1954 - Hæren
Motorskolens nye bygning på Ryvangs Allé indvies.


11-06-1954 - Hæren
Lov om talsmænd og lov om klageret for menige. Samtidig oprettes Forsvarsministerens Klageudvalg.


01-07-1954 - Politiet
Københavns Politis Søpolitiafdeling bliver nedlagt. Der blev oprettet en Søpolitivagt, men den eksisterede kun i 3 måneder.


01-07-1954 - Politiet
Svend Erling Heide Jørgensen, f. 1910, bliver udnævnt som Rigspolitichef. Han havde været konstitueret i embedet siden 1. september 1952.


29-07-1954 - Politiet
Rigspolitiets færdselsafdeling udvides fra 40 til 74 mand.


15-09-1954 - Hæren
Sjælsmark Kaserne indvies og overdrages officielt til Kronens Artilleriregiment. Kommandantskabet dog oprettet 1/10 1953.


12-02-1955 - Flyvevåbenet
Forsvarsministeriet bestmmer at der som en foreløbig forsøgsvis foranstaltning oprettes en operativ kommando på Karup, benævnt Flyvevåbnets Taktiske Hovedkvarter.


16-02-1955 - Flyvevåbenet
Oberst K. R. Ramberg udnævnes til chef for Flyvevåbnets taktiske hovedkvarter, der oprettes på 2. sal i BK 1137 annex.


15-03-1955 - Flyvevåbenet
Flyverkommandoen bestemmer at flyvevåbnets taktiske hovedkvarter herefter skal hedde Flyvertaktisk Kommando (FTK). Oberst K. Ramberg udnævnes til Generalmajor og chef for FTK.


16-03-1955 - Flyvevåbenet
Oberstløjtnanterne T. Wichmann og F.W. Bistrup bliver afdelingschefer for henholdsvis operations- (CHO) og administrationsafdelingerne (CHA).


01-04-1955 - Flyvevåbenet
Træningskommandoen oprettes med Oberst T. A. Poulsen som chef. Samtidig nedlægges Østre- og Vestre Flyvebasiskommando.


21-04-1955 - Politiet
Der blev sendt 130 politifolk til Færøerne, idet der var ”oprør” i Klaksvig.


26-04-1955 - Flyvevåbenet
FTK's administrationsdeling udsender sine første interne befalinger indeholende bl.a. stabens første organisationsskema.


11-05-1955 - Flyvevåbenet
Efter talrige klager indførte Flyvertaktisk Kommando (FTK) en 2500 fods minimumshøjde i minkperioden.


15-05-1955 - Flyvevåbenet
Forsvarets vejrtjeneste oprettes.


16-05-1955 - Flyvevåbenet
Flyradarstationerne Multebjerg og Bornholm oprettes.


25-09-1955 - Flyvevåbenet
Flyvevåbenet opretter en ugentlig transport med C-47 mellem flyvestationerne.


01-10-1955 - Marinen
Klaksvig-affæren. Fregatten ROLF KRAKE og orlogskutterne SKARVEN og ERTHOLM ankommer til Klaksvig på Færøerne med 30 politibetjente om bord, i anledning af urolighederne i Klaksvig. ROLF KRAKE opholder sig i Klaksvig indtil november 1955, hvor den bliver afløst af fregatten HOLGER DANSKE.


05-10-1955 - Flyvevåbenet
FTK deltager i sin første større øvelse (Strong enterprise/Fox paw). En national fællesværnsøvelse med deltagelse af enheder fra Royal Airforce Bomber Command.


27-10-1955 - Flyvevåbenet
Ny radarstation etableres i Bækkeskov ved flyvestation Skrydstrup (FSN SKP).


01-11-1955 - Flyvevåbenet
Generalmajor Tage Andersen udnævnes til Generalløjtnant og chef for Flyvevåbnet.


06-01-1956 - Flyvevåbenet
FTK anmoder Flyverkommandoen om at der hurtigst muligt foretages en nedtoning flyvestationernes bygninger, baner m.m.


15-01-1956 - Flyvevåbenet
Radarstation Skagen oprettes.


01-02-1956 - Flyvevåbenet
Den usædvanlig strenge kulde over hele Europa, skabte i Danmark problemer med at opretholde forbindelsen mellem landsdelene. Flyvevåbnet udførte isrekognocering for Statens istjeneste og nedkastede proviant til indefrosne.


16-02-1956 - Flyvevåbenet
Flyvematerieltjenesten beslutter pga. den strenge vinters leveranceproblemer til forsyningsdepoterne, at udvide den ugentlige jyllandsflyvning til at gælde alle hverdage. Disse flyvninger benævnes ICETRAIN.


26-02-1956 - Marinen
Fire orlogsgaster omkommer ud for Frederikshavn under forsøg på at redde drenge, der er gået ud på isen. Drengene kommer sikkert i land. Mindesmærke opsat i Frederikshavn.


01-03-1956 - Politiet
Lov nr. 56 vedr. ændringer af politikredsgrænser bliver sat i kræft.


01-04-1956 - Flyvevåbenet
Flyvestation København nedlægges samtidigt med at Eskadrille 721 forlægges fra Kastrup lufthavn til flyvestation Værløse.


05-05-1956 - Flyvevåbenet
FTK gennemførte, i forbindelse med en af hærens øvelser på skydeterrænet ved Oksbøl, en demonstration af taktisk flystøtte til hæren for hærens officerer.


01-06-1956 - Hæren
Ny kaserne i Farum tages i brug af Ingeniørtropperne. Kommandantskab var oprettet 15. marts s.å. Kasernen blev afhændet 1. juni 2001.


11-06-1956 - Flyvevåbenet
Flyvevåbnet modtager den første af de seks C-47 Dakota, der bliver leveret som våbenhjælp og som tilgik ESK 721


15-06-1956 - Flyvevåbenet
Flyvertaktiskkommando overtager efter aftale med luftfartsdirektoratet, ansvaret for den samlede civil/militære flyveredningstjeneste.


19-06-1956 - Flyvevåbenet
Flyradarstation Karup lukker.


23-06-1956 - Flyvevåbenet
Eskadrille 722 etableres som rednings og eftersøgningseskadrille, samtidig med at ESK 721 overgår til at blive ren transporteskadrille.


27-06-1956 - Hæren
Præmieringsordning indføres. Ved fremsættelse af forslag til fremme af statens arbejde og interesser åbnes der mulighed for, at forslagsstilleren præmieres.


02-07-1956 - Hæren
Konstabelskolen i Farum oprettes.


25-07-1956 - Flyvevåbenet
En polsk MIG-15 lander for 3 gang på Bornholm. Flyet demonteres og transporteres til Flyvestation værløse, hvor det undersøges inden det sendes tilbage til Polen.


02-08-1956 - Hæren
Ny kaserne ved Fredericia tages i brug, får navnet Ryes Kaserne.


21-08-1956 - Marinen
"Anker og Krone" mærket fastsættes som Søværnsmærke.


01-09-1956 - Hæren
Forsvarets Civilundervisning oprettes.


08-10-1956 - Flyvevåbenet
Den første af seks Percival Pembroke ankommer til Værløse, hvor det skal indgå i ESK 722.


15-11-1956 - Hæren
Første kontingent af danske FN-soldater lander i Abu Suweir i Ægypten for at deltage i grænsebevogtningen mellem Israel og Ægypten. Enheden fik navnet DANOR I. Den 24. maj 1957 flyver de sidste danske soldater tilbage til Danmark.


25-01-1957 - Marinen
Orlogskutteren TERNEN forliser ved Ravns Storø, Grønland, formentlig som følge af overisning. Hele besætningen på 8 mand omkommer.


21-03-1957 - Hæren
Sjællandske Trainregiments enheder samles på Svanemøllens Kaserne.


05-04-1957 - Hjemmeværnet,Hæren
Det bestemmes, at forsvarets og hjemmeværnets personel får udleveret et sæt ørebeskyttere til ejendom.


17-06-1957 - Marinen
Første elevskole ved Søværnets Frømandskorps starter.


30-07-1957 - Marinen
Orlogsmuseets Udstilling åbner i Nikolaj kirkebygning. Flyttes 1978 til Quinti Lynette.


06-12-1957 - Hæren
Hærmærket autoriseres som værnsmærke for hæren; har dog været hærens eget emblem siden 1880.


03-01-1958 - Hæren
3. og 6. Militærpolitikompagni oprettes henholdsvis i Jylland og på Sjælland.


11-02-1958 - Hæren
Til alt personel i Forsvaret udleveres et identitetsmærke af rustfrit stål til bæring om halsen i en kæde.


12-03-1958 - Marinen
Åbning af Orlogsmuseets udstilling i Nikolaj kirkebygning


01-04-1958 - Hæren
Artilleriflyvebatteri Vandel oprettes. Indgår 1/7 1971 i Hærens Flyvetjeneste, der 7/8 2003 overføres til Flyvevåbnet.


13-05-1958 - Marinen
Flådestationen på Holmen benævntes fremover "Flådestation København".


05-06-1958 - Hæren
Sjællandske Trainregiment modtager regimentets første fane. Overrækkes af Hans Majestæt Kong Frederik IX.


30-06-1958 - Marinen
Et detachement fra søværnet overtager for en dag vagten på Amalienborg Slot i anledning af festlighederne omkring Livgardens 300 års jubilæum.


01-07-1958 - Hæren
Militærpsykologisk Tjeneste oprettes efter i nogle år havde fungeret som en arbejdsgruppe.


08-07-1958 - Marinen
Forsvarsministeriet tillader indførelse af heraldiske våbenskjolde for søværnets skibe og fartøjer. Særligt udvalg nedsættes til at udarbejde disse.


31-10-1958 - Hæren
3. Intendanturkompagni oprettes. Havde dog eksisteret siden 1947, da Det danske Kommando i Tyskland oprettedes, men da under navn af Forplejningsmagasinet i Kolding.


11-12-1958 - Politiet
Ved JM.s cirkulære nr. 173 indførtes et cirkelrundt politiskilt, prydet med det lille rigsvåben med krone over og omgivet af ordet POLITIET.


15-12-1958 - Marinen
Søværnets Eksercerskole nedlægges i Arresødallejren. I stedet hejses kommandoen på den nye eksercerskole i Auderød. ”Øvelsesskibet LAPPEDYKKEREN” tages i brug 19 NOV 1959.


01-01-1959 - Marinen
Søværnets Havariskole oprettes og underlægges Skibs- og Maskininspektionen. Skolen placeres på Margretheholm. Indgik 1970 under Søværnets Teknikskole.


25-03-1959 - Politiet
Lov nr. 104 vedr. ændringer af politikredsgrænser bliver vedtaget.


01-04-1959 - Politiet
Den lovpligtige afgangsalder for uchargerede politifolk blev sat til 69 år, og afgangsalderen ville falde hvert år indtil 1965, hvor afgangsalderen ville være 63 år.


15-04-1959 - Marinen
Kongeskibet DANNEBROGs heraldiske våbenskjold approberes af kong Frederik IX. Dermed indledes traditionen med at alle Flådens skibe og myndigheder tildeles et våbenskjold.


15-06-1959 - Hæren
Danmarks første luftværnsraketafdeling returnerer efter uddannelse i USA. Afdelingen fik betegnelsen 10. Afdeling indtil overførsel til Flyvevåbnet. (Se også 2/7 1962).


15-06-1959 - Marinen
Grønsunds Marinedistrikt og Marinestation Nykøbing F. nedlægges.


18-06-1959 - Politiet
Der indstiftedes hæderstegnet for 25 års god tjeneste i politiet, og den 27. juni 1959 udsendes en cirkulæreskrivelse fra JM vedr. nærmere bestemmelser for hæderstegnet.


15-10-1959 - Hæren
7. Intendanturkompagni (senere 4. Intendanturkompagni) oprettes.


15-12-1959 - Marinen
Første kommandohejsning i MOBA, Torpedobådenes mobile base. Virksomheden havde dog været i gang siden 1952.


02-05-1960 - Marinen
Flådestation Korsør oprettes. Samtidig nedlægges Storebælts Marinedistrikt.


20-08-1960 - Hæren
Første danske FN-soldater ankommer til Congo. Tjenesten slutter ved udgangen af juni 1964.


23-09-1960 - Hæren
Det tillades værnepligtigt personel at gå i civil påklædning under orlov. I 1966 udvides bestemmelsen til også at gælde efter daglig tjenestes ophør.


29-05-1961 - Marinen
Fregatten NIELS EBBESEN, chef Kommandørkaptajn E.T.Sølling, anholder under fiskeriinspektion ved Færøerne den britiske trawler RED CRUSADER for ulovligt fiskeri.


01-06-1961 - Marinen
Kystflåden og Kystbefæstningen sammenlægges til Søværnets Operative Kommando (SOK). NATO betegnelsen bliver Flag Officer Denmark (FOD). Første chef bliver kontreadmiral Aa. Linde. Samtidig organiseres søværnets egentlige krigsskibe i eskadrer under SOK. Betegnelsen afdelinger afskaffes og der etableres følgende eskadrer: Fregateskadren, Torpedobådseskadren, Undervandsbådseskadren Minelæggereskadren og Minestrygereskadren.


01-06-1961 - Marinen
Sundets Marinedistrikt og Stevns Marinedistrikt oprettes.


01-09-1961 - Hæren
Jyske Divisionskommando oprettes.


01-02-1962 - Flyvevåbenet,Marinen
Søværnets Flyvetjeneste oprettes, underlagt Eskadrille 722 på Flyvestation Værløse.


01-04-1962 - Marinen
Commander Allied Naval Forces Baltic Approaches, NAVBALTAP, etableres med hovedkvarter i Kiel. Første chef bliver kontreadmiral Aa. Linde med midlertidig grad som viceadmiral.


02-05-1962 - Hæren
Luftværnsafdeling nedlægges i forbindelse med NIKE luftværnsraketsystemets overførsel til Flyvevåbnet.


16-05-1962 - Marinen
Søværnets Fenrikskole ændrer navn til Søværnets Specialofficersskole.


28-05-1962 - Marinen
Den første ALOUETTE III helikopter leveres til Søværnets Flyvetjeneste. Helikopterne skal anvendes i de nye inspektionsskibe af HVIDBJØRNEN-klassen.


02-07-1962 - Hæren
Flyvevåbnet (Luftværnsgruppen med domicil i Avedørelejren indtil Flyvestation Skalstrup er færdigbygget) overtager ansvaret for NIKE-afdelingerne.


02-10-1962 - Marinen
Flådestation Frederikshavn oprettes.


26-10-1962 - Marinen
Krydserfregatten FYEN, søsat 1882, forlader Holmen for at blive ophugget efter at have været anvendt som kaserneskib siden 1907.


15-05-1964 - Hæren
Dansk forkommando af FN-tropper lander på Cypern, hovedstyrken (ca.1.000 mand) ankommer 20. maj.


01-06-1964 - Marinen
Stevns Marinedistrikt sammenlægges med Sundets Marinedistrikt under navnet Sundets Marinedistrikt.


13-10-1964 - Hæren
FN-skolen oprettes under Sjællandske Luftværnsregiment; i 1965 ændres navnet til FN Afdelingen.


01-12-1964 - Hæren
De første udnævnelser i den nye grad seniorsergent (kun HMAK-personel; ved regimenterne skete udnævnelser pr. 1. januar 1965).


15-02-1965 - Marinen
Torpedobådene SØLØVEN og SØRIDDEREN, de første to både i den nye SØLØVEN-klasse på i alt 6 både, bliver de første skibe i søværnet, der fremdrives ved hjælp af gasturbiner.


01-03-1966 - Hæren
Den nye Jægersborg Kaserne tages i brug. Der har dog været militær aktivitet i området helt tilbage til 1700-tallet. Der lå tidligere et gods ved navn Ibstrup, der så tidligt som i 1717 fik indkvartering af en rytterafdeling. Der har lige siden været militær tilknytning til stedet.


01-05-1966 - Hæren
Udnævnelse af de første tre feltpræster i hæren. Indtil da havde man haft værnepligtige teologiske kandidater. 1. marts 1971 sker de første udnævnelser, jf. Kundgørelse for Forsvaret. (Se også 26/7 1848).


01-07-1966 - Marinen
Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole etableres i Frederikshavn. Skolen er en sammenlægning af søværnets uddannelse af sergenter og reserveofficerer, der indtil da har foregået hver for sig.


01-01-1967 - Hæren
Forsvarets pædagogiske Råd oprettes.


01-04-1967 - Hæren
Forsvarets Idrætsråd oprettes.


01-04-1967 - Hæren
Hærkommandoens Kursuscenter oprettes. Får til huse på Gurrehus, der tidligere var reserveofficerskole for infanteriet. Sammenlægges 1/1 1972 med Flyvevåbnets og Søværnets kursuscentre under navnet Forsvarets Kursusinstitution.


15-04-1967 - Hæren
Hærens Konstabel- og Korporalforening stiftes.


03-05-1967 - Hæren
Forbundet af Danske Linieofficerer stiftes med officerer af hæren, søværnet og flyvevåbnet som deltagere. Ophører 30. maj 1972.


01-06-1967 - Hæren
Forsvarsministeriets Forvaltningsdirektorat oprettes.


01-06-1967 - Hæren
Hærinspektoratet oprettes, idet Generalinspektoraterne for Infanteriet, Pansertropperne, Artilleriet, Ingeniørtropperne og Forsyningstropperne nedlægges.


01-06-1967 - Hæren
Skolekommandoen oprettes. Øverste ledelse af hærens 21 skoler. Nedlagdes og indgik i Hærstaben 1971.


03-06-1967 - Hæren
Centralforeningen for Seniorsergenter og Stampersonel stiftes.


03-07-1967 - Hæren
Centralforeningen for Seniorsergenter og Stampersonel stiftes.


01-12-1967 - Marinen
Søværnets Materielkommando (SMK) oprettes som søværnets centrale myndighed for de tekniske og forsyningsmæssige områder. I SMK indgår: Søværnets Skibs- og Maskininspektion, Søartilleriet, Søminevæsenet, Søværnets Televæsen, Søværnets Navigationsvæsen og Søværnets Intendantur.


07-12-1967 - Marinen
Undervandsbåden DELFINEN kolliderer under uddykning med en ukendt fiskekutter nordvest for Skagen. Der skete en del materiel skade på ubåden, herunder et bøjet periskop. Den svenske fiskekutter MÄLARÖ bliver senere meldt savnet og dens besætning på 4 mand bliver dagen efter fundet frosset ihjel i deres redningsflåde.


01-01-1968 - Hæren
Tidligere bestemmelser om talsmænd og klageadgang for menige ophæves, og lov af 7. juni 1967 om samarbejdsregler i Forsvaret træder i kraft.


19-04-1968 - Flyvevåbenet
Artilleriflyvebatteri Vandel mister 11 af deres L18C Piper Cub observationsfly ved en voldsom brand på Flyvestation Vandel. Kun to fly overlever, da de var udstationeret på Flyvestation Avnø. Man havde oprindeligt modtaget 16 fly på våbenhjælp 07-05-1958 men 3 var havareret med 2 omkomne.


21-08-1968 - Marinen
Forsvaret sættes i Forstærket Fredsberedskab som en følge af Warszawapagtens invasion af Tjekkoslovakiet.


19-09-1968 - Hæren
Hærens Samarbejdsudvalg holder konstituerende møde.


26-09-1969 - Hæren
Ny kaserne i Skive indvies.


31-12-1969 - Marinen
Søværnskommandoen nedlægges og videreføres i Marinestaben.


01-01-1970 - Hæren
Forsvarskommandoen oprettes, samtidig bortfalder betegnelsen Hærkommandoen, der ændres til Chefen for Hæren.


01-01-1970 - Marinen
Marinestaben oprettes.


15-02-1970 - Marinen
Minelæggeren LINDORMEN udrangeres som det sidste dampdrevne fartøj i Flåden.


01-04-1970 - Marinen
Fregatten PEDER SKRAM indgår som den første danske enhed i NATO's stående Atlanterhavsstyrke (STANAVFORLANT).


01-05-1970 - Hæren
Hovedorganisationen af Officerer af B-linien i Hæren stiftes. Organisationens rødder udgår fra den i 1890’erne i København stiftede underofficersforening, over den i 1920 dannede Underofficerernes Hovedorganisation til den i 1923 stiftede Officiantgruppens Hovedorganisation. Som konsekvens af personelloven fra 1951 blev foreningens navn ændret til Hærens Fenrikorganisation og i 1958 (efter vedtagelse af lønningsloven af 1958) ændret til Specialgruppens Hovedorganisation (Hæren og Korpsene). (Se også 8/5 1981 og 1/1 1994).


01-09-1970 - Hæren
Lov af 4. juni giver egnede værnepligtige mulighed for at afvikle deres værnepligt i udviklingslandene ved at tegne sig for en varighed af mindst 2 år. Loven træder i kraft 1. september s.å.


01-09-1970 - Marinen
Søværnets Taktikskole, Søværnets Våbenskole og Søværnets Teknikskole oprettes. Cheferne for de tre skoler indgår i Marinestaben som specialtjenesteinspektører.


28-05-1971 - Hæren
Dansk militærpædagogisk Forening stiftes, efter at der den 1. december 1970 blev oprettet et pædagogisk kursus for officerer.


30-06-1971 - Hæren
Artilleriflyverbatteriet nedlægges.


01-07-1971 - Hæren
Hærens Flyvetjeneste oprettes. Underlægges Sønderjyske Artilleriregiment.


01-09-1971 - Hæren
Første kvindelige sergent i hæren udnævnes; 6. september blev første kvindelige oversergent udnævnt i hæren; 1. januar 1973 blev første kvindelige seniorsergent udnævnt i hæren. (Se 1/11 1971).


01-10-1971 - Hæren
Ingeniørtroppernes Befalingsmandsskoler, Ingeniørskolen og Forsvarets ABC -skole sammenlægges til Hærens Ingeniør- og ABC-skole.


01-01-1972 - Hæren
Akademikernes Centralorganisation oprettes. (Se også 1/6 1972).


01-06-1972 - Hæren
Hovedorganisationen af Officerer af A-linien oprettes. Ændrer den 18. juni 1981 navn til Hovedorganisationen af Officerer af A-linien m.fl. og efterfølgende til Hovedorganisationen af Officerer i Forsvaret (AC) den 16. juni 1983. (Se også 1/1 1994).


01-06-1972 - Hæren
Akademikernes Centralorganisation oprettes. (Se også ovenfor).


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

1947 - Eksercerpatron, M1947


1947 - Løspatron, M1947


1947 - Tænder, Træktænder


1947 - Madsen, (Ikke indført i Danmark)


1947 - Løspatron, M1947


1947 - 1973 - Frederik 9.


1948 - Fejlpatron, Fejlpatron Nr.2


1948 - Instruktionspatron, M1948


1948 - Fejlpatron, Fejlpatron No 4


1948 - Lyssporpatron, M1948


1948 - Panserpatron, M1948


1948 - Skarppatron, M1948


1948 - Skarppatron, M1948


1948 - Vægtpatron, M1948


1948 - Rekylgevær, Let Maskingevær M/48


1948 - Fejlpatron, Fejlpatron Nr.3


1948 - Løspatron, M1948


1949 - Undervisningsgranat, Ernerga M/49 (Eksercer)


1949 - Salonpatron, ?


1949 - Pistol M/49 (Neuhausen)


1949 - Skarppatron, M1946 Ru,


1949 - Maskinpistol, M/49


1950 - Gevær M/50 MS (Garand), M/50 MS


1950 - Panserbrand, M1950


1950 - Maskingevær, Tungt maskingevær M/50


1950 - Sabel M1950


1950 - Eksercerpatron, M1950


1950 - Eksercerpatron, M1950


1950 - Lyssporpatron, M/1950


1950 - Gevær M/50 (Garand) cal. 30-06, M/50


1950 - Knivbajonet, M/50


1950 - Skarppatron, M1950


1950 - Kanonslag, Kanonslag


1950 - Drivpatron, M1950


1950 - Eksercerpatron, M1950


1950- 1954 ? - Håndgranat, Prototype


1950? - Madsen Automatic Tubular Steel Stock, (Ikke indført i Danmark)


1950? - Madsen Automatic Wooden Stock, (Ikke indført i Danmark)


1951 - 40 mm Signalpistol M/51


1951 - Maskingevær, M/51


1951 - Løspatron, M1951


1952 - Løspatron, M1952


1952 - Lyssporpatron, M1952


1952 - Redningsgevær M/52, KGB. Redningsgevær M/52


1952 - Maskingevær, M/52(19)


1952 - Skarppatron, M1867/96


1952 - Drivpatron, M1952


1953 - Sabelbajonet, M/1953


1953 - Salonpatron, M/53


1953 - Røghåndbombe, Røghåndgranat M/53


1953 - Maskinpistol, Madsen M/53


1953 - 7,62 mm gevær M/53(17), M/53(17)


1953 - Springfield M1903 M/53/03, (Blev aldrig indført i Danmark)


1954 - Kanonslag, Kanonslag EL DM54


1954 - Øvelseshåndgranat, Håndgranat


1954 - Mine, Alarmblus


1954 - Blindgranat, Håndgranat


1954 - Knivbajonet, P.97 (försök/export)


1954 - Håndgranat, Håndgranat


1954 - Undervisningsgranat, Håndgranat


1955 - Knivbajonet, P.116 (försök/export)


1955 - Knivbajonet, B.73 (försök/export)


1955 - Knivbajonet, P.111 (försök/export)


1955 - Maskinpistol, DISA Madsen 7,65mm MP leveret til Portugal


1955 - Salonpatron, M1955


1955 - Jagtpatron, M1955


1956 - Mine, APM M/56


1956 - Mine, APSM M/56


1956 - Løspatron, M1956


1956 (?) - Markør, Øvelsestændpatron M/54


1956 (?) - Øvelseshåndgranat, Øvelseshåndgranat


1957 - Lyssporpatron, M1957


1957 - Løspatron, M1957


1957 - Lyssporpatron, M1957


1957 - Røghåndbombe, Phosforhåndgranat


1957 - Lyssporpatron, M1957


1957 - Knivbajonet, Skyttegravskniv M/57


1958 - Eksercerpatron, M1958


1958 - Spottingpatron, M1948


1958 - , M8C Spottergevær til 106 mm dysekanon


1958 - 25mm Signalpistol M/45/58


1960 - Løspatron, M1952


1960 - Eksercerpatron, M1960


1960 - Løspatron, M1960


1961 - Revolver for piloter M/61


1961 - Signalpistol


1962 - Mine, Alarmblus


1962 - Eksercerpatron, M1962


1962 - Løspatron, M1962


1962 - Maskingevær, M/62 Let Maskingevær


1962 - Skarppatron, M1962


1962 - Fejlpatron, Fejlpatron Nr.4


1962 - Knivbajonet, M/62


1962 - 5,6 mm instruktionsgevær M/60(53/17), M/60(53/17)


1962 - Fejlpatron, Fejlpatron Nr.3


1962 - Fejlpatron, Fejlpatron Nr.2


1962 - Lyssporpatron, M1962


1965 - Salonpatron, M1965


1965 - Løspatron, M1958


1965 - Indstikspatron, ?


1965 - Lyssporpatron, M1965


1965 - Løspatron, M1965


1965 - Skarppatron, forsøgspatron


1966 - Heckler og Kock G3A5 M/66, M/66


1966 - Dolk for officerer i flyvevåbnet M1966, kvindelige officerer i hæren M1979


1966 - Mine, Antipersonelmine M/66


1966 - Kanonslag, Blålyn


1966 - Skarppatron, M1966


1966 - Røghåndbombe, OBSRB M/66


1967 - , M1967


1968 - Løspatron, M1965


1971 - Instruktionspatron, M1971


1972 - Lyssporpatron, M1971


1972 - Håndbombe, Anti-frømandsbombe


1972 - Skræmmepistol


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk