FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 53 ]

 

Danmark 

Regent 

1972 - 9999

Margrethe II 

Margrethe 2. (f. 16.4.1940), dronning af Danmark fra 1972. Med vedtagelsen af Tronfølgeloven af 1953, der åbnede mulighed for kvindelig arvefølge, blev Prinsesse Margrethe i en alder af 13 år tronfølger og efterfulgte derfor sin fader på tronen ved dennes død i 1972. Dronningen har i sin regeringstid videreført Frederik 9.s arbejde med at modernisere monarkiet og åbne det ud mod omverdenen.  

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

01-01-1972 - Hæren
Akademikernes Centralorganisation oprettes. (Se også 1/6 1972).


01-06-1972 - Hæren
Hovedorganisationen af Officerer af A-linien oprettes. Ændrer den 18. juni 1981 navn til Hovedorganisationen af Officerer af A-linien m.fl. og efterfølgende til Hovedorganisationen af Officerer i Forsvaret (AC) den 16. juni 1983. (Se også 1/1 1994).


01-06-1972 - Hæren
Akademikernes Centralorganisation oprettes. (Se også ovenfor).


15-02-1973 - Hæren
Hærens Materielkommandos Skole og Motorskolen sammenlægges til Hærens Materiel- og Færdselsskole. (se 13/10 1938 og 1/11 1951).


01-04-1973 - Hæren
Forsvarets Datatjeneste oprettes. Hærens Datasektion, der startede 1/5 1965, indgår i tjenesten sammen med Søværnets og Flyvevåbnets datasektioner.


01-04-1973 - Hæren
Forsvarets Intendanturkorps nedlægges. Afviklingen gennemføres dog over en lang periode, idet personellet gradvis (og frivilligt) accepterer tilbuddet om at blive overført til bl.a. hæren.


01-04-1973 - Marinen
Farvandsvæsenet oprettes. Omfatter Søkortarkivet, Fyrvæsenet, Lodsvæsenet og Redningsvæsenet.


20-02-1974 - Hæren
Hærens Ildstøtteskole oprettes ved sammenlægning af Artilleriskolen og Artilleriets Befalingsmandsskoler.


01-03-1974 - Hæren
Infanteriskolen, Infanteriets Reserveofficersskole og Panserskolen med Pansertroppernes Befalingsmandsskoler sammenlægges til én skole, benævnt Hærens Kampskole, som efterhånden samles i Oksbøl.


10-05-1975 - Hæren
Antvorskov Kaserne indvies.


01-01-1976 - Hæren
Hærens Ingeniør- og ABC-skole sammenlægges med Sjællandske Ingeniørregiment og betegnes Sjællandske Ingeniørregiment/Hærens Ingeniør- og ABC-skole.


01-01-1976 - Hæren
Jyske Trænregiment/Hærens Træn- og Militærpolitiskole oprettes. Sjællandske Telgrafregiment og Hærens Signalskole sammenlægges til Sjællandske Telegrafregiment/ Hærens Signalskole.


01-01-1976 - Hæren
Operative brigadeflyvedelinger opstilles under Hærens Flyvetjeneste.


24-02-1976 - Hæren
Første kampvogn Leopard 1A3 modtages af hæren.


01-04-1976 - Hæren
Musikkorps Falsterske Fodregiment ændrer navn til Musikkorps Sjællandske Livregiment.


01-04-1976 - Hæren
Sønderjyske Artilleriregiment og Hærens Ildstøtteskole sammenlægges til Sønderjyske Artilleriregiment/ Hærens Ildstøtteskole.


13-08-1976 - Hæren
Sjællandske Trænregiment flytter fra Ryvangens Kaserne (senere Svanemøllens Kaserne) til Høvelte Kaserne, der derefter betegnes Høvelte Trænkaserne.


01-11-1976 - Hæren
Forsyningstroppernes Befalingsmandsskoler integreres i Jyske Trænregiment/Hærens Træn- og Militærpolitiskole.


15-11-1976 - Hæren
Hærens Materielkommandos Rekrutskole underlægges Sjællandske Trænregiment.


29-04-1977 - Flyvevåbenet,Marinen
Søværnets Flyvetjeneste oprettes som selvstændig enhed under Søværnets Operative Kommando.


02-12-1977 - Marinen
Det første missil af typen HARPOON affyres fra fregatten HERLUF TROLLE.


01-02-1978 - Marinen
Lill May Didriksen afslutter som den første kvinde den danske søofficersuddannelse og udnævnes til premierløjtnant af B-linien.


01-09-1978 - Hæren
Teknikerliniens Befalingsmandsskole (senere Hærens Specialskole) flyttes fra Østerbrogades Kaserne til Svanemøllens Kaserne.


30-11-1978 - Hæren
Prinsens Livregiment tildeles Hans Kongelige Højhed Prins Henriks kronede navnetræk, som bæres af alt personel ved regimentet.


28-02-1979 - Hæren
Hærens første kvindelige reserveofficer udnævnes til sekondløjtnant af reserven.


01-04-1979 - Hæren
Fra indkaldelsesholdet 1. april 1979 bortfalder den hidtidige brug af bynavn for mandskab som kaldenavn ved trænregimenter.


01-04-1979 - Marinen
Inspektionsskibene udskilles fra Fregateskadren og etableres som selvstændig eskadre.


15-05-1979 - Marinen
Det menige stampersonel i søværnet over 35 år bliver jakkeklædt i stedet for bluseklædt.


08-06-1979 - Hæren
Hærens Flyvetjenestes nye administrationsbygning på Flyvestation Vandel indvies.


01-07-1979 - Hæren
Første kvindelige A-officer i hæren udnævnes til premierløjtnant efter gennemgang af Hærens Officersskole.


01-01-1980 - Hæren
Sjællandske Trænregiments Transportkompagni overføres til Gardehusarregimentet.


18-04-1980 - Marinen
Minelæggeren FYEN påsejles af en sovjetisk fregat af MIRKA-klassen Østersøen.


15-05-1980 - Marinen
Den formelle overdragelse af LYNX-helikopterne fra Westland Helicopters Ltd. til søværnet finder sted om bord på inspektionsskibet HVDBJØRNEN i London.


06-06-1980 - Marinen
De første tre LYNX-helikoptere lander på dansk jord, nærmere bestemt på Flyvestation Værløse.


01-10-1980 - Hæren
Teknikerliniens Befalingsmandsskole (senere Hærens Specialskole) overtager rekrutuddannelsen af værnepligtige jurister.


08-05-1981 - Hæren
Hovedorganisationen af Officerer i Forsvaret (B-linien) dannet efter intenst samarbejde gennem flere år (bl.a. i B-liniens Fællesudvalg) mellem de tre selvstændige organisationer Hovedorganisationen af Officerer af B-linien i Hæren, Søværnets Officersorganisation og Organisationen af Officerer af B-linien i Flyvevåbnet.


01-07-1981 - Marinen
Annemette Ruth dimitteres fra Søværnets Officersskole som den første kvindelige søofficer af A-linien. Afgangseksamen bestås med udmærkelse og hun tildeles Henrik Gerner-medaljen.


01-01-1982 - Hæren
Teknikerliniens Befalingsmandsskole skifter navn til Hærens Specialskole.


31-03-1982 - Hæren
Kommandanten på Kronborg nedhaler for sidste gang flaget på Flagbastionen. En 400 år gammel hærtradition er hermed ophørt.


18-05-1982 - Hæren
Hærens Kampskole samenlægges i Oksbøl, og nye bygninger indvies.


30-06-1982 - Hæren
Stillingen Chefen for Hæren nedlægges og afløses af stillingen Inspektør for Hæren.


01-07-1982 - Marinen
Værnchefstillingen, Chef for Søværnet, nedlægges. De fleste af denne stillings funktioner videreføres ved den samtidig nyoprettede stilling som Inspektør for Søværnet, der med sin stab indgår i Forsvarsstaben.


06-09-1982 - Marinen
Missiluheld ved Lumsås. Fregatten PEDER SKRAM affyrer ved en fejl et HARPOON-missil. Missilet rammer et sommerhusområde ved Lumsås. Ingen mennesker kommer til skade ved uheldet.


01-01-1983 - Hæren
Hærens Ildstøtteskole betegnes fremtidig Hærens Artilleriskole.


31-01-1983 - Hæren
Falsterske Fodregiment nedlægges.


25-10-1983 - Hæren
Nyt kampuniformsystem (M/84) tages i brug, første gang ved Dronningens Livregiment.


31-12-1983 - Hæren
Hærens Materielkommandos Rekrutskole overføres fra Sjællandske Trænregiment til Danske Livregiment (Vordingborg).


30-04-1984 - Hæren
Folketinget giver samtykke til opstilling af en permanent dansk FN-beredskabsstyrke.


29-11-1984 - Hæren
Den Kongelige Livgarde flytter fra Sandholmlejren til Høvelte Kaserne.


01-02-1985 - Hæren
Første forsøg med kvindelige konstabelelever i kamptropperne på Antvorskov Kaserne (33 elever).


09-05-1985 - Hæren
Hendes Majestæt Dronningen overrækker ny fane til Sjællandske Trænregiment i forbindelse med regimentets 120 års oprindelsesdag 10/5 s.å..


01-11-1985 - Hæren
Jyske Divisionskommando betegnes fremtidig Jyske Division.


01-12-1985 - Hæren
Sjællandske Trænregiment fraflytter Høvelte Kaserne og samplaceres med Sjællandske Ingeniørregiment på Farum Kaserne i forbindelse med, at Den Kongelige Livgarde overtager Høvelte Kaserne.


01-06-1986 - Marinen
Langelands Marinedistrikt og Store Bælts Marinedistrikt sammenlægges med Sundets Marinedistrikt under navnet Sundets Marinedistrikt med hovedkvarter på Stevns.


01-11-1986 - Marinen
Udnævnelse på Søværnets Officersskole af det første hold, efter indførelsen i NOV 1983, af den nye officersgrunduddannelse, OGU.


04-01-1988 - Marinen
Kommandoen stryges på fregatterne PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE, hvorefter de udfases, og udgår endeligt af Flådens tal 05 JUL 1990.


01-10-1988 - Marinen
Søværnets konstabelgruppe får nye grader og gradstegn. Graderne er derefter: marineelev, marinekonstabel, marineoverkonstabel og marinespecialist.


25-10-1988 - Hæren
FN Afdelingen får overrakt en fane af Hendes Majestæt Dronningen. I dugen Dronningens kronede initialer og i øverste stangfelt afdelingens mærke.


05-01-1989 - Hæren
Kastellet genindvies efter retablering af hovedbroen ved Kongeporten og Prinsessens Bastion.


15-03-1989 - Hæren
Dansk kompagni til UNTAG (United Nations Transition Assistance Group (Namibia)) afsendes. Opgaven ophører ca. et år senere.


04-10-1989 - Marinen
Orlogsmuseet indvies i Søkvæsthuset på Christianshavn i overværelse af H.M. Dronningen.


19-12-1989 - Marinen
Patruljefartøjet FLYVEFISKEN indgår i flådens tal. Skibet er det første i en serie på 14 enheder, der er bygget efter Standard Flex konceptet, hvor en grundenhed ved hjælp af et modulariseret containersystem kan udrustes til at løse forskellige opgaver.


07-02-1990 - Marinen
Forsvarsministeriet bemyndiger Forsvarskommandoen til at igangsætte den planlagte udflytning af søværnets basefaciliteter fra Holmen. Dermed ophører Holmen efter 300 år med at være hovedbase for Flåden. Udflytningen erklæres for gennemført 31 DEC 1995.


30-06-1990 - Hæren
4. Sjællandske Kampgruppe (opstillet af Sjællandske Livregiment) nedlægges.


05-07-1990 - Marinen
Fregatterne PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE udgår af flådens tal, og det bliver samtidig et foreløbigt farvel til mere end 100 år med fregatter i søværnet.


12-09-1990 - Marinen
Korvetten OLFERT FISCHER afsejler fra København mod Den persiske Golf for at deltage i Operation FAR AWAY. Danmarks bidrag til krigen mod Irak. Korvetten vender hjem efter togtet 15. september 1991. Udsendelsen sker med baggrund i FNs Sikkerhedsråds resolution nr. 665.


01-11-1990 - Hæren
Militærregion V flyttes fra Ringsted Kaserne til Antvorskov Kaserne.


01-11-1990 - Hæren
Chefen for Sjællandske Livregiment overtager ansvaret for opstilling, uddannelse og føring af Militærregion V.


01-11-1990 - Hæren
På Odense Kaserne formeres Sergentskolen på Fyn.


01-11-1990 - Hæren
Den særlige ingeniøruddannelse på Hærens Specialskole ophører, hvorefter skolen bliver en ren efterretningsskole, underlagt Hærens Operative Kommando.


31-12-1990 - Hæren
Vestre Landsdelskommando nedlægges.


01-01-1991 - Hæren
Hærens Operative Kommando oprettes. Personellet tilgår fra Hærstaben, Vestre Landsdelskommando og Østre Landsdelskommando.


01-01-1991 - Hæren
Vestre Landsdelskommando nedlægges.


01-01-1991 - Hæren
Østre Landsdelskommando nedlægges og Østre Landkommando oprettes.


01-01-1991 - Hæren
Kongens Jyske Fodregiment indlemmes i Slesvigske Fodregiment og nedlægges.


01-01-1991 - Hæren
Hærens Ingeniør- og ABC-skole genetableres som selvstændig skole.


01-01-1991 - Marinen
Søværnets Taktikskole og Søværnets Våbenskole slås sammen til Søværnets Taktik- og Våbenskole.


01-01-1991 - Marinen
Søværnets Eksercerskole ændrer navn til Søværnets Grundskole. Søværnets Værnepligtsforvaltning flyttes samtidig fra Forsvarskommandoen til Søværnets Grundskole.


01-02-1991 - Marinen
Kystudkigsstation Gedser oprettes, samplaceret med kystradarstation Gedser.


12-07-1991 - Marinen
Inspektionsskibet THETIS udlejes til et konsortium af olieselskaber og afgår på det første af en lang række togter i KANUMAS-projektet, der har til formål at lave seismiske undersøgelser af havbunden ved Grønland. Projektet slutter i 2000.


12-12-1991 - Marinen
Kystradarstation Gedser fuldautomatiseres og ophører som selvstændigt tjenestested.


01-01-1992 - Hæren
Jyske og Sjællandske Telegrafregiment sammenlægges i Fredericia under navnet Telegrafregimentet.


02-02-1992 - Hæren
UNPROFOR (United Nations Protection Force in former Yugoslavia) etableres. Danmark afgiver fra 7. april s.å. en bataljon (fire kompagnier og et stabskompagni, i alt indledningsvis 1140 mand). Hovedstyrken udsendes til Kroatien senere. Både styrkens størrelse og dens opgaver varierer under indsættelsesperioden, der varer indtil de serbisk-kroatiske kampe i august 1995. I alt 5.400 danske soldater deltog i tjenesten ved UNPROFOR.


01-04-1992 - Hæren
Udlevering af områdesignalsystemet DEOS til telegrafenheder påbegyndes.


01-04-1992 - Marinen
Eskadrerne skifter navne fra Inspektionsskibseskadren, Fregateskadren, Mineskibseskadren, Torpedobådseskadren og Ubådseskadren til henholdsvis 1., 2., 3., 4. og 5. Eskadre. Eskadrernes udflytning fra Holmen påbegyndes.


02-05-1992 - Hæren
Verdens første FN-museum indvies af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim i Frøslevlejren.


30-06-1992 - Marinen
Kystradarstation Møn fuldautomatiseres og ophører som selvstændigt tjenestested.


21-08-1992 - Marinen
Medaljen ”Kuwait Liberation Medal” tildeles det personel, der har været udsendt med korvetten OLFERT FISCHER og det norske kystvagtsskib ANDENES under Operation DESSERT STORM i Golf-området.


28-08-1992 - Marinen
Korvetten NIELS JUEL afsejler mod Middelhavet for at deltage i operation MARITIME MONITOR sammen med STANAVFORLANT. Operationen har til formål at håndhæve FN-sanktioner mod det tidligere Jugoslavien. Opgaven videreføres i Operation SHARP GUARD, hvor alle tre korvetter deltager på skift indtil operationen afsluttes i 1996.


11-03-1993 - Marinen
For første gang afholdes konference mellem alle nationer omkring Østersøen for at forberede fælles flådeøvelse. Mødet foregår hos Søværnets Operative Kommando.


01-04-1993 - Marinen
Søværnets NATO- og kommandokassearkiv ændrer navn til Søværnets Publikationsforvaltning og flytter til Flådestation Korsør.


06-04-1993 - Marinen
Kommandoen stryges på Langelandsfortet.


01-05-1993 - Marinen
Flådestation København ændrer status og navn til Marinestation Holmen


06-08-1993 - Hæren
1. Telegrafbataljon, der støtter COMLANDZEALAND (Commander Land Forces Zealand), indkvarteres på Antvorskov Kaserne.


15-12-1993 - Hæren
UNFICYP (United Nations Forces in Cyprus). Den danske bataljon trækkes hjem med henblik på anvendelse i andre FN-opgaver.


01-01-1994 - Hjemmeværnet,Hæren
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark oprettes ved fusion mellem Hovedorganisationen af Officerer i Forsvaret (AC), Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (COII) og Organisationen af Hjemmeværnets faste Officerer.


23-02-1994 - Hæren
Den danske kampvognseskadron (DANSQN i NORDBAT 2) ankommer til Tuzla, Bosnien- Herzegovina, efter en kompliceret transport og forskydning, der startede i Danmark i oktober 1993.


29-03-1994 - Hæren
UNCRO (United Nations Confidence Restoration in Croatia) etableres på grundlag af våbenhvileaftalen af 29. marts. Danske enheder ankom i april, og indsættelsen varede til oktober. Der deltog ca. 1000 danskere i operationen.


29-03-1994 - Marinen
Inspektionskutteren MALLEMUKKEN overdrages vederlagsfrit til Estland og får navnet AHTI. Det blev dermed det første danske orlogsskib, der er foræret til et andet lands marine.


29-04-1994 - Hæren
Operation Bøllebank. Dele af en dansk kampvognseskadron indsættes til beskyttelse af en FN-observationspost sydøst for Tuzla, Bosnien- Herzegovina. Under kampen affyres 72 kampvognsgranater i selvforsvar.


02-06-1994 - Hæren
2. Sjællandske Brigade nedlægges.


01-07-1994 - Hæren
Den Danske Internationale Brigade oprettes. (Se også 1/1 2006).


01-08-1994 - Hæren
Pansret maskinkanon M/92 udleveres til brugere.


01-10-1994 - Hæren
FN Afdelingen nedlægges og integreres i Danske Livregiment.


25-04-1995 - Hæren
Den sidste af 230 tårnmodificerede kampvogn Leopard 1 modtages.


04-08-1995 - Hæren
Under det kroatiske angreb på det FN-beskyttede Krajina bliver en dansk sergent dræbt under et forsøg på at standse en kroatisk beskydning af en FN-observationspost ved Petrinja. Han fik standset ilden fra kroaterne, men omkom altså selv.


18-09-1995 - Hæren
Kroatiske styrker angriber fra Krajinaområdet ind i Bosnien-Hercegovina. Danske FN-lejre ved grænsefloden Una bliver kraftigt beskudt. To konstabler bliver dræbt, og yderligere 14 såret, heraf tre alvorligt.


23-09-1995 - Hæren
De første af nye geværer (det canadisk producerede 5,56 mm C7A1) modtages. Dansk betegnelse: Gevær M/95.


16-10-1995 - Hæren
Hovedstyrken af den danske bataljon i Krajinaområdet, Kroatien, returnerer til Danmark. De resterende samt materiel vender tilbage i november.


23-10-1995 - Hæren
De første pansrede køretøjer af typen MOWAG EAGLE modtages.


15-11-1995 - Marinen
Kronprins Frederik udnævnes til premierløjtnant af reserven i søværnet.


16-11-1995 - Hæren
Som led i gennemførelsen af bestemmelserne om våbenkontrol, jf. Treaty on Conventional Forces in Europe (CFE-traktaten), udløber den treårige reduktionsperiode. Danmarks kampvognsstyrke er blevet reduceret med i alt 146 stk.


20-12-1995 - Hæren
IFOR (Implementation Force) under NATOkommando overtager fra FN det operative ansvar i Bosnien-Hercegovina. Den danske kampvognseskadron fra Tuzla overgår til IFOR.


22-12-1995 - Hæren
Som led i en omfattende anskaffelse af minerydningsmateriel (minerydningsslanger, -plove og -plejle) modtager hæren dens første minerydningsplejl.


01-01-1996 - Hæren
Danske styrkebidrag (bl.a. fra hæren) tilmeldes NATO’s reaktionsstyrker.


01-01-1996 - Marinen
Istjenesten overføres fra Erhvervsministeriet til Forsvarsministeriet som et led i aftale om Finanslov 1996 og Forsvarets ordning 1995-1999. SOK overtager ansvaret for den praktiske gennemførelse.


05-02-1996 - Marinen
De sidste værnepligtige orlogsgaster afgår fra Grønlands Kommando.


14-02-1996 - Hæren
IFOR (Implementation Force) under NATOkommando oprettes i Bosnien-Hercegovina. I februar udsendes DANCON IFOR (768 mand), der sammen med kampvognseskadronen fra NORDBAT II og et dansk NSE (National Support Element) placeret i Pec, Ungarn, udgør den danske styrke. Danmark deltager med 1250 mand i IFOR, der eksisterer indtil 20. december samme år, hvor styrken ændrer navn til SFOR (Stabilization Force). SFOR er indsat indtil 1. august 2003, men den danske deltagelse reduceres gradvist, indtil styrken hjemtages ultimo 2002. I alt 8.900 danske soldater deltog i SFOR.


24-03-1996 - Hæren
Garderhøjfortet overdrages til Garderhøjfonden, der vil føre fortet tilbage til dets oprindelige udseende.


31-03-1996 - Hæren
Hærens Materiel- og Færdselsskole nedlægges, idet opgaverne overgår til Hærens Logistikskole. Igangværende kurser fortsattes dog indtil afslutningen ultimo juni s.å. Dermed ophørte militær anvendelse af Avedørelejren, der overdrages til Forsvarets Bygningstjeneste den 1. juli s.å. og overtages af det statslige ejendomsselskab Freja den 18. december 1997. Lejren sælges til Hvidovre Kommune den 1. maj 1999.


01-04-1996 - Hæren
Hærens Logistikskole oprettes på Aalborg Kaserne. Hærens Træn- og Militærpolitiskole samt Hærens Materiel- og Færdselsskole nedlægges.


03-08-1996 - Marinen
Under indflyvning til Vagar lufthavn på Færøerne forulykker et Gulfstream fly fra flyvevåbnet. Alle ni ombordværende omkommer, heriblandt Forsvarschef, admiral Hans Garde og hans hustru.


05-08-1996 - Marinen
De første kadetter fra de baltiske lande påbegynder uddannelse på Søværnets Officersskole. De første to udnævnes 29 JUN 2001.


01-01-1997 - Hæren
Jyske Division nedlægges.


01-01-1997 - Hæren
2. Jyske Brigade nedlægges.


01-01-1997 - Hæren
Danske Division oprettes med 1. og 3. Jyske Brigade samt 1. Sjællandske Brigade.


01-01-1997 - Hjemmeværnet,Hæren
Søgårdlejren overdrages til Hjemmeværnet.


02-01-1997 - Hæren
2. Ingeniørbataljon oprettes i Randers og overføres til Skive Kaserne 1. juli samme år.


14-01-1997 - Hæren
Centralkøreskole Midtjylland oprettes på Skive Kaserne.


15-01-1997 - Hæren
Forsvarskommissionen af 1997 påbegynder sit arbejde med fhv. minister Knud Heinesen som formand. (Kommissorium, sammensætning m.v. kan ses i FM årlige redegørelse 1997).


30-04-1997 - Hæren
Finansudvalget bevilger ca. 86,5 mio. kr. til genopførelse af centerbygningen på Skive Kaserne. Den tidligere bygning brændte den 28. september 1995.


08-05-1997 - Hæren
Dansk opklaringsenhed ankommer til Dürres i Albanien.


09-05-1997 - Hæren
Jyske Trænregiment og Sjællandske Trænregiment sammenlægges under navnet Trænregimentet.


10-05-1997 - Hæren
Trænregimentet i Aalborg oprettes, idet der udskilles en trænafdeling i Farum.


13-05-1997 - Hæren
Forsvarets Medalje for Tapperhed overrækkes for første gang. Ved en parade på Kastellet dekoreres 7 personer, heraf en posthumt, for heltemodig og tapper indsats i det tidligere Jugoslavien.


25-06-1997 - Hæren
Finansudvalget tiltræder, at der anvendes 20,5 mio. kr. til etablering af faciliteter til Hærens Sergentskole i Sønderborg.


27-06-1997 - Hæren
En totaloptælling af alle håndvåben i forsvaret afsluttes.


01-07-1997 - Hæren
Hærens Sergentskole oprettes i Sønderborg. Skolen overtager de opgaver, der hidtil er blevet løst af hærens forskellige sergentskoler, der nedlægges.


01-07-1997 - Hæren
Musikkorps Fyn nedlægges.


28-07-1997 - Hæren
Hovedparten af den danske styrke fra Albanien er tilbage i Danmark. 47 mand dekoreres med Forsvarets Medalje.


01-09-1997 - Hæren
Sjællandske og Jyske Ingeniørregiment sammenlægges under navnet Ingeniørregimentet.


02-09-1997 - Hæren
FN’s generalsekretær, Kofi Annan, åbner den multinationale, permanente stab, der i Høvelte skal planlægge opbygningen af UN Standby High Readiness Brigade For United Nations Operations (SHIRBRIG).


18-09-1997 - Hæren
Danske soldater fra enheden i Albanien dekoreres med den franske medalje La Medaille Commémorative.


29-10-1997 - Hæren
Finansudvalget bevilger ca. 286 mio. til anskaffelse af artilleripejleradarer.


01-12-1997 - Hæren
Destruktion af danske personelminer påbegyndes.


03-12-1997 - Hæren
Finansudvalget tiltræder, at der anvendes ca. 22 mio. kr. til udvidelse af øvelsespladsen ved Haderslev Kaserne.


11-12-1997 - Hæren
Kontrakten vedr. køb af 51 kampvogne Leopard 2 underskrives.


01-02-1998 - Hæren
Odense Kaserne overdrages til Odense Kommune.


17-02-1998 - Hæren
Folketinget vedtager en lov, der bl.a. giver mulighed for, at kvinder kan antages på værnepligtslignende vilkår i forsvaret.


07-05-1998 - Hæren
Folketinget vedtager, at Danmark kan deltage i FN-missionen MINURSO (La Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental) i Vestsahara med op til 110 mand. Styrken skulle først udsendes efter rekvisition fra FN. Et omfattende forberedelsesarbejde ved Sjællandske Livregiment med støtte fra Hærens Specialskole (arabiskuddannede sprogofficerer) blev iværksat, men FNbeslutning om styrkens udsendelse blev ikke taget.


25-05-1998 - Hæren
Den socialdemokratisk-radikale regering indgår et nyt forsvarsforlig med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti. Det nye forlig dækker perioden 2000-2004.


03-08-1998 - Hæren
De første 33 kvinder antages på værnepligtslignende vilkår. Tjenesten gennemføres ved Danske Livregiment, Slesvigske Fodregiment, Sjællandske Livregiment, Dronningens Livregiment, Bornholms Værn, Ingeniørregimentet og Trænregimentet.


08-10-1998 - Hæren
Beslutningsforslag B 4, der omhandler et dansk militært bidrag til en NATO-indsats på det vestlige Balkan, vedtages i Folketinget.


20-10-1998 - Hæren
Det første kompagni, BALTCON-1, i den fællesbaltiske fredsstøttende bataljon, BALTBAT, deployeres til DANBN i Bosnien efter forudgående træning i Viborg. Kompagniet afløser de baltiske delinger i den danske bataljon.


26-10-1998 - Hæren
Forsvarschefen overdrager fire af hærens nye raketkastere (Multiple Launch Rocket System) til Hærens Operative Kommando.


28-10-1998 - Hæren
Finansudvalget bevilger ca.173 mio. kr. til anskaffelse af pansrede mandskabsvogne på hjul.


12-11-1998 - Hæren
Finansudvalget tiltræder anskaffelsen af raketkastere til hæren til et samlet beløb af ca. 363 mio. kr.


19-11-1998 - Hæren
Formanden for Forsvarskommissionen af 1997, Knud Heinesen, frigiver kommissionens rapport; den gøres tilgængelig på Forsvarsministeriets hjemmeside 25/11. 17.000 besøger hjemmesiden i løbet af 24 timer. Den trykte udgave udkom 22/12.


02-12-1998 - Hæren
Finansudvalget tiltræder, at der anvendes ca. 396 mio. kr. til anskaffelse af et fjernopklaringssystem.


12-12-1998 - Hæren
Folketinget vedtager en ændring af værnepligtsloven: Straffede (mindst 30 dages fængsel) tillades ikke at aftjene værnepligt.


13-01-1999 - Hæren
Finansudvalget tiltræder afhændelsen (tilbageleveringen) af Odense Kaserne til Odense Kommune.


25-03-1999 - Hæren
Hæren modtager en ny kampvognssimulator.


08-04-1999 - Hæren
NATO beslutter at sende ca. 8.000 soldater til Albanien. Den danske regering fremsætter forslag om at deltage med ca. 200 mand. Folketinget vedtager 13. april, at Danmark kan deltage med op til 200 mand i NATO’s styrke i Albanien. (Albanian Force (AFOR)).


15-04-1999 - Hæren
Den danske udenrigsminister udtaler til pressen, at der vil blive sendt danske soldater til Albanien. På Bornholm gøres den lette opklaringseskadron klar til at deltage i den af FN’s sikkerhedsråd initierede Operation Alba. Operationen sluttede allerede midt i august samme år, hvorimod den af Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) ledede støtte til landets civile fortsatte.


15-04-1999 - Hæren
Folketinget vedtager, at Danmark kan deltage i det fælles dansk-tysk-polske korps, Multinational Corps Northeast.


24-04-1999 - Hæren
Sidste danske soldat fra UNPREDEP, Makedonien, vender hjem til Danmark.


26-04-1999 - Hæren
Den danske hovedstyrke til NATO-styrken AFOR (Albanian Force) afgår til Albanien fra Rønne og Aalborg med henblik på at yde humanitær bistand til flygtninge. Det danske bidrag (DANCON/AFOR) er indledningsvis på ca. 70 mand, men øges senere til 148. Styrken hjemtages ved operationens ophør i september s.å.


04-05-1999 - Hæren
Det danske bidrag til SHIRBRIG øges til at omfatte et stabskompagni, en spejdereskadron og et militærpolitidetachement.


01-06-1999 - Hæren
Folketinget vedtager, at Danmark kan deltage med et bidrag til Kosovo Force (KFOR). Danmark deltager med en panserinfanteribataljon samt støttestruktur og bidrag til hovedkvarteret, i alt omkring 875 mand.


09-06-1999 - Marinen
Operation ALLIED HARVEST. Minelæggeren LINDORMEN og Minerydningsskibet MAKRELEN indgår i NATO’s minerydningsstyrke (MCMFORNORTH), der rydder ammunition i Adriaterhavet, hvor fly af sikkerheds-mæssige årsager har droppet uforbrugt bombelast under NATO luftkampagne mod Serbien.


01-08-1999 - Hæren
Danmark bidrager til Kosovo Force, en NATOledet fredsskabende enhed, der er oprettet på grundlag af en FN-resolution. Den danske styrke udgøres af en panserinfanteribataljon, et hovedkvartersbidrag og en støttestruktur, i alt ca. 875 mand. De baltiske landes bidrag udsendes sammen med de danske styrker, der indsættes omkring Mitrovica i den franske brigades ansvarsområde. Den danske deltagelse reduceres gradvist de kommende år fra i august 2000 at være på ca. 550 mand til i juli 2006 at være ca. 350 mand.


30-08-1999 - Hæren
Afslutningen af retableringen af Kastellets voldanlæg fejres ved en højtidelighed i Kastellet.


10-09-1999 - Hæren
Størsteparten af den danske bataljon ved KFOR indsættes i forbindelse med uroligheder i Mitrovica i Kosovo. Syv danske soldater lettere såret.


18-09-1999 - Hæren
Forsvarsminister Hans Hækkerup deltager i åbningen af Multiational Corps Northeast i Szezecin. Dansk bidrag til korpset: Danske Division samt stabspersonel.


22-09-1999 - Hæren
Hans Kongelige Højhed Prins Henrik besøger de danske soldater på Balkan sammen med forsvarsminister Hans Hækkerup.


07-10-1999 - Hæren
Vagtstyrken UNGCI i det nordlige Irak nedlægges, og de danske deltagere vender hjem til Danmark.


06-12-1999 - Hæren
Der anskaffes 30 stk. panserværnsraketkøretøjer til hæren. Typens betegnelse var High Mobile Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV), men i daglig tale ofte “humvee” eller "hummer".


01-01-2000 - Marinen
Søværnet overtager ansvaret for den operative udførelse af opgaver i relation til havmiljøet fra miljøministeriet.


06-01-2000 - Hæren
Den Nordisk-Polske Kampgruppe afløser Den Nordisk-Polske Brigade i Bosnien, idet brigadeniveauet fjernes som led i en generel reduktion af SFOR.


13-01-2000 - Hæren
Multinational Stand-by High Readiness Brigade for United Nations Operations (SHIRBRIG) meldes disponibel for FN.


24-05-2000 - Hæren
Beslutning om afhændelse af Viborg Kaserne og ejendommen Rosenstræde 21 til Viborg Kommune.


30-06-2000 - Hæren
2. Sjællandske Kampgruppe (opstillet af Gardehusarregimentet) nedlægges.


30-06-2000 - Hæren
3. Sjællandske Kampgruppe (opstillet af Den Kongelige Livgarde) nedlægges.


30-06-2000 - Hæren
Bornholms Værn nedlægges.


01-07-2000 - Hæren
Lokalforsvarsregion Bornholms Værn oprettes. I regionen indgår bl.a. Det Bornholmske Hjemmeværn og en motoriseret infanteribataljon.


01-07-2000 - Hæren
Sjællandske Kampgruppe oprettes. Opstilles af Den Kongelige Livgarde. Mobiliseringsenheden indgår (med opgaver i Danmark) i NATO’s hovedforsvarsstyrker.


01-07-2000 - Hæren
Militærregionerne III og IV sammenlægges i Odense som Militærregion Sydjylland og Fyn.


01-08-2000 - Hæren
Kampvognseskadronen og andre elementer af den danske bataljon i Kosovo hjemtages som led i en mindre tilpasning af det danske styrkebidrag.


16-09-2000 - Marinen
SEHESTED, den sidste torpedobåd af Willemoes-klassen udfases. Dermed ophører søværnet med at have torpedobåde. Den første torpedobåd indgik i flådens tal i 1879.


01-11-2000 - Hæren
Nørrejyske Artilleriregiment og Sønderjyske Artilleriregiment sammenlægges i Varde som Dronningens Artilleriregiment.


17-11-2000 - Hæren
Afskedsparade ved SHIRBRIG: Det danske bidrag på 333 mand (stab og hovedkvarterskompagni) til UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea udsendes (folketingsbeslutning B 33 af 9. november) og meldes operationsklar i Eritrea den 16. december. Enheden returnerer til Danmark i juni 2001.


31-12-2000 - Hæren
Østre Landkommando nedlægges.


31-12-2000 - Hæren
Musikkorps Sjællandske Livregiment nedlægges.


31-12-2000 - Hæren
Følgende myndigheder udgår af Hærens operative kommandos driftsstruktur: Danske Livregiment, Slesvigske Fodregiment og Dronningens Livregiment samt militærdistrikterne Vestjylland, Roskilde, Storkøbenhavn og Nordsjælland, der alle nedlægges (eller sammenlægges med andre). Endvidere Hærens Specialskole, der overføres til Forsvarsakademiet som Center for Specialuddannelse fra 1. januar 2001.


31-12-2000 - Hæren
Gurrehus afhændes.


01-01-2001 - Hæren
Dronningens Livregiment, Slesvigske Fodregiment og Prinsens Livregiment sammenlægges i Skive under navnet Prinsens Livregiment.


01-01-2001 - Hæren
Danske Livregiment, Sjællandske Livregiment og Gardehusarregimentet sammenlægges i Slagelse under navnet Gardehusarregimentet.


01-01-2001 - Hæren
Militærregion I og II sammenlægges til Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjylland.


01-01-2001 - Hæren
Den Danske Internationale Brigade indgår som niveau III myndighed under Hærens Operative Kommando.


01-01-2001 - Marinen
2. og 4. Eskadre sammenlægges og benævnes fremover 2. Eskadre. Søværnets Taktiske Stab oprettes.


01-01-2001 - Marinen
Færøernes Kommando sammenlægges med Flyvestation Thorshavn til en ny Færøernes Kommando.


01-03-2001 - Hæren
Det Danske Internationale Logistik Center oprettes. (Administrativt oprettet 1/1 2001).


01-03-2001 - Hæren
Hellebæk øvelsesplads, skydebaner og depot afhændes.


31-03-2001 - Hæren
2. Telegrafbataljon nedlægges.


01-04-2001 - Hæren
5. Telegrafbataljon oprettes. (Haderslev).


18-04-2001 - Hæren
Dele af Ringsted Kaserne afhændes til Ringsted Kommune. (Se også 1/5 2001).


01-05-2001 - Hjemmeværnet,Hæren
Ringsted øvelsesplads og (dele af ) kasernen afhændes, jf. Ringsted Kommunes tilbagekøbsret. Hjemmeværnet overtager Bygning 25. (Se også 18/4 2001)


16-05-2001 - Hæren
Farum Kaserne og øvelsespladsen afhændes til Farum Kommune.


23-05-2001 - Hæren
Gardehusarkasernen i Næstved og den tilhørende øvelsesplads afhændes til Næstved Kommune.


01-06-2001 - Hæren
Viborg Kaserne afhændes til kommunen jf. tilbagekøbsret.


28-06-2001 - Hæren
Gardehusarregimentet, Antvorskov Kaserne, tildeles nyt regimentsmærke.


01-07-2001 - Hjemmeværnet,Hæren
Ved sammenlægning af de hidtidige militærog hjemmeværnsregioner oprettes følgende lokalforsvarsregioner: Nord- og Midtjylland (Aalborg), Fyn, Syd- og Sønderjylland (Odense), Sjælland og Lolland-Falster (Ringsted), København (København) og Bornholms Værn (Rønne). Alle de hidtidige militærregioner og hjemmeværnsregioner nedlægges som konsekvens heraf.


01-07-2001 - Hæren
Funktionen Chefen for Hærens Officersskole overtager embedet Kommandant i København, og embedets domicil ændres fra Kastellet til Frederiksberg Slot.


22-08-2001 - Hæren
Operation Essential Harvest indledes. Denne NATO-operation (med en dansk generalmajor som chef ) havde til formål at afvæbne albanske grupper i det tidligere Makedonien (FYROM). Betegnelsen ændres i slutningen af september til Operation Amber Fox, hvor der deltog en dansk spejderenhed i Task Force Fox. Dansk deltagelse i operationen blev forlænget til udgangen af marts 2002.


18-09-2001 - Hæren
Mindeplade for de faldne i Dvor og Kostajnica på Balkan i 1995 opsættes på Sjælsmark Kaserne. Mindepladerne senere flyttet til Varde Kaserne, henholdsvis Vordingborg Kaserne.


02-11-2001 - Hæren
Ny fane til Dronningens Artilleriregiment indviet af Hendes Majestæt Dronningen.


12-11-2001 - Marinen
Korvetten NIELS JUEL afgår fra flådestation Korsør for at tilslutte sig NATO-styrke i Middelhavet, der bl.a. har til formål at bekæmpe den internationale terrorisme i Operation ACTIVE ENDEAVOUR.


10-01-2002 - Hæren
Operation Enduring Freedom (Afghanistan) får dansk deltagelse med 103 mand. Deltagelsen afsluttes 14. februar samme år, men dansk deltagelse i Combined Joint Special Operation Task Force fortsætter indtil udgangen af maj samme år.


15-01-2002 - Hæren
Danmark indtræder i den amerikansk ledede koalition til bekæmpelse af terrornetværk i Afghanistan.


15-01-2002 - Marinen
Frømandskorpset deltager i Operation ENDURING FREEDOM i Afghanistan og gennemfører sammen med Jægerkorpset meget vanskellige operationer. Deltagelsen ophører 04 JUN 2002.


01-02-2002 - Hæren
Dansk deltagelse i ISAF (International Security Assistance Force) i Afghanistan med (indledningsvis) 48 mand, bl.a. ammunitionsryddere.


08-02-2002 - Hæren
Hærens Ingeniør- og ABC-skole flytter fra Farum Kaserne til Skive Kaserne.


01-03-2002 - Hæren
Danske Divisions og 1. Jyske Brigades stabe flytter fra Bülows Kaserne, Fredericia, til Haderslev Kaserne.


04-03-2002 - Hæren
Operation Anaconda syd-sydøst for Kabul, Afghanistan, indledes. Danmark deltager med Special Operations Forces. Operationen afsluttedes 18. marts efter indsættelse af ca. 2.000 mand (fra syv koalitionslande) med massiv flystøtte mod 500-1000 Al Qaida- og Talibankrigere.


06-03-2002 - Hæren
Tre danske ammunitionsryddere dræbes i Kabul, Afghanistan, under uskadeliggørelse af et russisk SA-3 luftværnsmissil. Mindesten rejses senere ved Skive Kaserne.


10-06-2002 - Marinen
Ubåden SÆLEN afsejler fra Frederikshavn for at tilslutte sig operation ACTIVE ENDEAVOUR med patruljeopgaver i det østlige Middelhav.


10-08-2002 - Hæren
Hærens Flyvetjeneste deltager i Operation Amber Fox (Makedonien) med tre Fennec helikoptere og 25 mand, hvis primære opgave var at deltage i overvågning af det makedonske parlamentsvalget den 15. september. Opgaven blev afsluttet den 2. november samme år.


14-03-2003 - Marinen
Korvetten OLFERT FISCHER afgår fra Flådestation Korsør for at indtræde i Operation ACTIVE ENDEAVOUR. Ved ankomst til Rota modtager skibet ordre til at fortsætte til den Persiske Golf for at indtræde i operation IRAQI FREEDOM. OLFERT FISCHER ankommer til Flådestation Korsør 14 JUN 2003.


14-03-2003 - Marinen
Ubåden SÆLEN indtræder i operation IRAQI FREEDOM. Undervejs har SÆLEN, som den første danske ubåd passeret Suezkanalen. SÆLEN vender hjem til Flådestation Frederikshavn 12 JUN 2003.


28-03-2003 - Marinen
Patruljefartøjerne VIBEN og RAVNEN indtræder i Operation ACTIVE ENDEAVOUR og løser eskorteopgaver i Gibraltarstrædet. Skibene støttes af den mobile logistiske base, der er deployeret til Flådestation Puntales i Spanien. Skibene vender hjem til Flådestation Korsør 07 OKT 2003.


12-06-2003 - Hæren
På grundlag af Folketingsbeslutning B 165 af 15. maj 2003 udsendes en dansk enhed på 367 mand (plus 43 fra Litauen) til Irak. Styrken kom under kommando af den britisk ledede Multinational Division South East. Den indrettede lejren Camp Eden i Basra-området og meldte klar den 12. juni. Den danske styrke varierede i størrelse de nærmest følgende år, og var f.eks. på ca. 500 medio 2005. Som mange andre af koalitionsenhederne var den danske styrke også udsat for vejsidebomber.


02-08-2003 - Marinen
Inspektionsskibet TRITON når op på 82° 01 N. Det længste mod nord et dansk orlogsskib har været på vestkysten af Grønland.


07-08-2003 - Hæren
Hærens Flyvetjeneste overføres til Flyvevåbnet som Eskadrille 724.


09-09-2003 - Marinen
Inspektionsskibet TRITON går i land på den lille ø Tobias Ø ved Nordøst Grønland og erklærer den for dansk område.


10-09-2003 - Hæren
Nyt stald- og rideanlæg til Hesteskadronen ved Gardehusarregimentet på Antvorskov Kaserne indviet af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.


10-09-2003 - Marinen
Inspektionsskibet TRITON når op på 81° 10 N. Det længste mod nord et dansk orlogsskib har været på østkysten af Grønland.


19-09-2003 - Hæren
UNMIL (United Nations Mission in Liberia) initieres ved sikkerhedsrådsresolution 1509 af 19. september. Danmark deltager med enkelte officerer samt i en kortere periode med seks stabsofficerer fra SHIRBRIG’s planlægningselement.


20-09-2003 - Hæren
Hendes Majestæt Dronningen overrækker det sammenlagte Gardehusarregimentet ny fane og estandart. Forud herfor blev Sjællandske Livregiments og Danske Livregiments faner samt den hidtidige estandart fra Gardehusarregimentet tildækket og ført i kvarter.


20-03-2004 - Hæren
100 mand deployeres til Kosovo med henblik på at forstærke den danske bataljon på grund af uroligheder i hele provinsen. Soldaterne vender gradvist tilbage til Danmark frem til starten af maj.


16-06-2004 - Hæren
Officiel lukning af Joint Headquarters NORTHEAST i Karup.


28-06-2004 - Hæren
Formel overdragelse af suveræniteten i Afghanistan fra den USA-ledede koalition til den midlertidige, afghanske regering. Koalitionsstyrker (bl.a. danske) fortsætter støtten med bl.a. opbygning af afghanske styrker til overtagelse af sikkerhedsopgaver.


02-07-2004 - Hæren
Den danske bataljon i Irak overtager hovedparten af Basraprovinsen som ansvarsområde. Den danske lejr flyttes til Shaib Logistic Base sydvest for Basra.


07-08-2004 - Hæren
Det danske kontingent i Irak gennemfører et afsiddet angreb gennem byen Al Quarnah. Der deltog godt 200 danskere, ca. 50 fra Storbritannien og en litauisk deling. Ammunitionsforbruget var stort, og mindst ti irakere blev dræbt, men ingen fra koalitionsstyrkerne. To danskere blev efterfølgende hædret med hver en portion af Anders Lassens Legat for heltemodig optræden.


22-10-2004 - Marinen
Minelæggerne MØEN, LINDORMEN og LOSSEN stryger kommando og markerer hermed afslutningen på en epoke med dedikerede minelæggere i flåden.


25-11-2004 - Marinen
Ubådsvåbnet udgår officielt af flåden, idet flådens sidste to ubåde SÆLEN og SPRINGEREN stryger kommando på Flådestation Frederikshavn. Den første ubåd DYKKEREN indgik i flådens tal i 1909.


10-01-2005 - Marinen
Søværnets største enhed nogensinde, det første støtteskib ABSALON, hejser kommando.


01-02-2005 - Hæren
Dansk bidrag (ca. 40 mand) indgår i et tysk ledet Provincial Reconstruction Team i Feyzabad, Afghanistan.


24-03-2005 - Hæren
FN’s sikkerhedsråd beslutter (ved resolution 1590), at SHIRBRIG’s stab og multinationale stabskompagni deltager i UNMIS (United Nations Mission in Sudan) i perioden maj til juni. Den danske deltagelse var på 35 mand.


28-06-2005 - Marinen
Det fleksible støtteskib ESBERN SNARE deltager som dansk repræsentant ved den Internationale Flådeparade ud for Spithead, England. I flådeparaden, der er den største nogensinde, deltager 170 skibe fra 51 lande.


01-08-2005 - Hæren
Jydske Dragonregiment og Prinsens Livregiment sammenlægges i Holstebro under navnet Jydske Dragonregiment.


01-08-2005 - Hæren
Kongens Artilleriregiment og Dronningens Artilleriregiment sammenlægges i Varde under navnet Danske Artilleriregiment.


01-01-2006 - Hæren
1. Jyske Brigade skifter navn til 1. Brigade.


01-01-2006 - Hæren
Den Danske Internationale Brigade skifter navn til 2. Brigade.


01-01-2006 - Hæren
Danske Division organiseres med 1. og 2. Brigade samt diverse divisionstropper.


01-01-2006 - Hæren
Hærens Artilleriskole skifter navn til Hærens Ildstøtteskole.


01-01-2006 - Hæren
Hærens Signalskole skifter navn til Hærens Føringsstøtteskole.


01-01-2006 - Hæren
Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjylland ændres til Totalforsvarsregion Nordjylland. (Aalborg).


01-01-2006 - Hæren
Totalforsvarsregion Midtjylland oprettes med domicil på Skive Kaserne.


01-01-2006 - Hæren
Lokalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland ændres til Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland. (Odense).


01-01-2006 - Hæren
Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster ændres til Totalforsvarsregion Sjælland. (Ringsted).


01-01-2006 - Hæren
Lokalforsvarsregion København ændres til Totalforsvarsregion København (med Det Bornholmske Hjemmeværn underlagt).


01-01-2006 - Hæren
Lokalforsvarsregion Bornholms Værn nedlægges. Der oprettes et værnsfælles hjemmeværnsdistrikt med navnet Det Bornholmske Hjemmeværn, som underlægges Totalforsvarsregion København.


01-01-2006 - Hjemmeværnet,Hæren
Alle totalforsvarsregioner indgår i Hjemmeværnets driftsstruktur, men underlægges Hærens Operative Kommando ved operativ indsættelse.


02-02-2006 - Hæren
Folketingsbeslutning om at forøge det danske bidrag til ISAF (International Security Assistance Force) i Afghanistan med ca. 30 mand. Styrken (på det tidspunkt ca. 390 mand) indsættes primært i den sydligt beliggende Helmandprovins og underbringes i militærlejren Camp Bastion. Mindre dele af den danske styrke indsættes (som dele af ) Provinsional Reconstruction Teams i Feyzabad, Aybak og Changhchran samt i stabs- og logistikfunktioner i Kabul.


01-09-2006 - Hæren
Embedet som Kommandant i København overføres til Chefen for Den Kongelige Livgarde, og embedet får domicil på Livgardens Kaserne i København.


01-01-2011 - Flyvevåbenet,Marinen
Søværnets Helikoptertjeneste overføres fra Søværnet til Føyvevåbenet og bliver til Eskadrille 723. Ændringen er en konsekvens af Forsvarsforliget 2010-2014. Skiftet til flyvevåbnet får ingen betydning for de opgaver, som de skibsbaserede helikoptere løser. Helikoptertjenesten har eksisteret siden 1962 og var dengang en del af flyvevåbnets Eskadrille 722. Helikoptertjenesten blev oprettet efter M/S HANS HEDTOFTs forlis i 1959, hvor det blev besluttet, at Danmark skulle have helikopterbærende inspektionskibe ved Grønland. Siden flyttede helikoptertjenesten i 1977 organisatorisk til søværnet som Søværnets Flyvetjeneste, der i 2004 skiftede navn til Søværnets Helikoptertjeneste.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

1972 - Lyssporpatron, M1971


1972 - Håndbombe, Anti-frømandsbombe


1972 - Skræmmepistol


1973 - Tænder, El-Tændsnorstænder


1973 - Løspatron, M1973


1973 (?) - Markør, Ukendt


1974 - Instruktionspatron, M1974


1975 - Gevær M/75, M/75


1975 - Knivbajonet, M/75


1975 - Kanonslag, Kanonslag EL M/75


1975 - Løspatron, M1975


1975 - 9mm pistol P m/49/75


1975 - Salonpatron, M1975


1976 - Løspatron, M1976


1977 - Skarppatron, M1975


1977 - Røghåndbombe, Røghåndbombe


1979 - Lyssporpatron, M1979


1979 - , M1979


1980 - Håndbombe, Undervandslydsignal


1980 - Håndbombe, Anti-frømandsbombe


1982 - Løspatron, 12,7mm Patron Elektrisk


1983 - Kanonslag, Ildmarkør


1984 - , M1984


1984 - Maskinpistol, M/84 9 mm Maskinpistol (Lyddæmpet)


1985 - Maskinpistol, M/85 ML


1985 - , M/85 5,56 mm Kikkertgevær


1985 - Maskinpistol, M/85 9mm Maskinpistol


1985 - Maskingevær, M/85 5,56 mm Maskingevær


1985 - Skarppatron, M1985


1985 - Maskinpistol, M/85 5,56 mm Maskinpistol


1985 - Løspatron, M1985


1987 - Pistol M/84 for marinens officerer på Kongeskibet Dannebrog


1987 - Mine, Alarmmine


1987 - 7,62 mm Finskydningsgevær M/87, M/87


1988 - Tænder, El-tændsnorstænder


1988 - Håndbombe, Undervandslydsignal


1990 ca. - Indstikspatron, ?


1991 - Panserpatron, SLAP-T


1992 - Løspatron, M/92


1993 - Røghåndbombe, Røghåndbombe


1994 - Lyssporpatron, M1994


1994 - Skarppatron, M1994


1995 - Panserpatron, M1995


1995 - Knivbajonet, M/95


1995 - Lyssporpatron, M1995


1995 - Instruktionspatron, M1995


1995 - Løspatron, M1995


1995 - , M/95 Gevær


1995 - Gevær M/95, M/95


1995 - Karabin M/75, M/75


1995 - Eksercerpatron, M1995


1996 - , M/96 Karabin


1996 - Kniv / Dolk, Feltkniv M/96


1996 - Karabin M/96, M/96


1997 - , M1997


1998 - Instruktionspatron, M1998


1998 - Skarppatron, ?


1999 (?) - Skarppatron, 308 Swiss P Subsonic


1999 (?) - Skarppatron, 308 Win. Swiss Tactical


1999 (?) - Skarppatron, .308 Win. SWISS P Styx Action


1999 (?) - Skarppatron, 308 SWISS P Target


1999 (?) - Panserpatron, .308 SWISS P Armour Piercing


2000 - Panserpatron, ?


2000 - Skarppatron, ?


2001 - Skarppatron, M/01


2002 - Kanonslag, Kanonslag


2002 - Løspatron, M/01


2003 - Geværgranat, M/03


2003 - Geværgranat, M/03


2003 - Håndbombe, Antifrømandsbombe


2004 - Maskingevær, M/04 Let Støttevåben (LSV)


2004 - Skarppatron, M/04


2005 - Skarppatron, M/05


2006 - STI Tactical 5.0


2010 - Skarppatron, SKPT M/10


2010 - , M/10


2010 - Maskinpistol, MP7 (ingen kendt modelbetegnelse i DK)


2011 - Kanonslag, Blålyn


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk