FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 60 ]

 

Danmark 

Konflikt 

1611 - 1613

Kalmarkrigen 

I tiden omkring Christian 4. tronbestigelse søgte Sverige, som følte sig omklamret og indespærret fra verdenshave af Danmark-Norge gennem en aftale med Rusland at få herredømmet over et område ud til Det nordlige Ishav og at udbrede dette herredømme helt ned til Lofoten. Det ville skaffe Sverige andel i det rige fiskeri og hvalfangsten ud for Nordnorge. Danmark-Norge ville naturligvis bevare kontrollen med dette område, som også havde betydning for søtrafikken til den isfri russiske havn Archangelsk. I 1599 udrustede han en lille flåde og drog selv som kaptajn på flagskibet på et togt op langs den norske kyst og fortsatte til Kola-halvøen, hvorfra man returnerede. På rejsen beslaglagde flåden flere engelske og et hollandsk skib, som sejlede uden dansk-norsk pas.

 

Den dårlige stemning mellem Danmark-Norge og Sverige forværredes af en række provokationer fra begge sider. Kongen fandt på alle mulige undskyldninger for at starte en krig, men rigsrådet var imod. Til sidst fik kongen dog, efter svenske provokerende kapringer af skibe i Østersøen og en fortsat svensk påberåbelse af retten til Nordland, rigsrådets modvillige tilladelse til at starte en krig, Kalmarkrigen, fra april 1611 til januar 1613. Den handlede om kontrollen med den nordligste delaf Skandinavien, men blev ført omkring Sveriges sydlige grænser, ved Göteborg og til søs i Kattegat og Østersøen.


Krigen var fra dansk-norsk side planlagt som et angreb fra Blekinge mod Kalmar, en indtrængen fra Halland mod Jönköping, fra det søndenfjeldske Norge mod Västergötland og et angreb med nordenfjeldske styrker fra Jämtland og Härjedalen. Imidlertid kom angrebet fra Halland sent igang på grund af manglende forsyninger, og i Norge var man ikke i stand til at samle så mange soldater som planlagt. Da styrken ved Kalmar trængte til forstærkning, måtte enheder fra hæren i Halland i juni-juli 1711 overføres til Kalmar, hvor slottet den 3. august måtte overgive sig til Christian 4. Umiddelbart efter erobredes Øland, som dog senere på året blev tilbageerobret af den svenske kronpring Gustav Adolf. I efteråret ebbede krigshandlingerne ud, da begge hære svækkedes af en sygdomsepidemi. Til søs beholdt den danske flåde herredømmet.


Den svenske konge, Karl 9., døde 30. oktober 1611 og blev efterfulgt af Gustav 2. Adolf. I foråret 1612 genoptoges krigshandlingerne omkring Göteborg med deltagelse af norske tropper.En større dansk styrke blev landsat. 24. maj måtte både Göteborg og Älvsborg overgive sig. I juni lykkedes det atter at erobre Öland. I august søgte den stærk dansk flådestyrke efter den svenske flåde, som havde anløbet Danzig, men den var allerede trukket tilbage til Stockholm. Med tropper fra Kalmar ombord fortsatte den danske flåde derfor mod Stockholm uden at det dog kom til kamphandlinger. Christian nøjedes med at lade bygge en varde på en ø i skærgården som bevis på, at han havde været der, og sejlede derpå hjem ril København.


Begge sider brugte under krigen fremmede lejetropper. Svenskerne havde bl.a. i 1612 lejet ca. 1100 mand i Skorland, som blev sejlet til den norske vestkyst, hvorfra de skulle trænge igennem til Sverige. Af dem gik omkring 800 gennem Stjørdalen og over Merakfjellene til Sverige. De sidste godt 300 gik i land i Romsdalen og skulle gennem Gudbrandsdalen fortsætte ind i Sverige. Ved Kringen var det lykkedes at samle 400 af egnens bønder, som bevæbnet med den norske bondeøkse, tessakker og skydevåben overrumplede skotterne, som blev totalt slået. Historien om slaget ved Kringen kan man læse bl.a. på http://www.rejsende.dk/norge/skottetoget.htm .

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

04-04-1611 - Hæren
Christian IV erklærer Sverige krig. (Se 20/1 1613).


27-05-1611 - Hæren
Kalmar by erobres. Christian IV stormer og erobrer byen fra svenskerne efter en hård kamp.


17-07-1611 - Hæren
Slaget ved Kalmar. Med en hær på 7-8.000 mand slår Christian IV den dobbelt så store svenske hær under Carl IX, som forsøger at undsætte det belejrede Kalmar Slot.


03-08-1611 - Hæren
Kalmar slot overgiver sig. Efter at have belejret fæstningen i over to måneder og efter at have besejret den svenske hovedhær i et stort undsætningsforsøg (se 27/5 1611) lykkes det Christian IV at erobre det stærke slot.


03-08-1611 - Marinen
Kalmar Slot overgiver sig, og Øland m.m. besættes, efter at herredømmet over Kalmarsund er opnået ved, at Flåden på 22 skibe, under admiralerne Mogens Ulfeld, Erik Urne og Godske Lindenov, har bekæmpet en svensk flåde på 15 skibe under admiralerne Gyllenstjerna og Gottberg.


11-02-1612 - Hæren
Kampen ved Vitsjø. Svenskerne under kong Gustav Adolf, der har gjort indfald i Gjønge Herred i Skåne, overrumples af en dansk styrke under Anders Bille og lider et blodigt nederlag. Kongen selv er i største livsfare og reddes kun i sidste øjeblik.


21-02-1612 - Hæren
Træfningen ved Skællinge. Svenskerne overrumpler og slår en dansk hærstyrke under Christian IV, som i sidste øjeblik redder livet ved, at en af hans mænd overlader ham sin hest.


23-05-1612 - Hæren
Elfsborgs erobring. Christian IV erobrer fæstningen Elfsborg efter forudgående belejring og bombardement.


24-05-1612 - Marinen
Elfsborg Fæstning kapitulerer efter at eskadre på 7 skibe under admiral Jørgen Daa i 1611 og 1612 har angrebet en svensk flåde i Gøteborg og blokeret Gøta Elv.


31-08-1612 - Marinen
Flåde på 36 skibe under kommando af kong Christian IV står ind i Stockholms skærgård til Vaxholm og blokerer byen og den svensk flåde indtil 8 SEP.


20-01-1613 - Hæren
Freden i Knærød mellem Danmark og Sverige. Sverige frafalder alle højhedskrav i Lapmarken og betaler Danmark 1 million daler i Krigsskadeerstatning. Som pant beholder Danmark fæstningen Elfsborg og byen Göteborg. (Se 4/2 1611).


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk