FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 64 ]

 

Danmark 

Konflikt 

1643 - 1645

Torstensonkrigen 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

01-01-1643 - Politiet
(Man er sikker på årstallet, men usikker på datoen.) Chr. d. 4.s store reces fordelt på 343 paragraffer, og hvor et af hovedafsnittene hed “Verdslig Politie” udkommer.


12-12-1643 - Hæren
Efter ordre fra den svenske rigsforstander, Axel Oxenstjerna, går en svensk hær under anførsel af general Torstensson uden forudgående krigserklæring over den danske grænse i Holsten og rykker hurtigt op gennem Sønderjylland. (Se 13/8 1645).


09-01-1644 - Hæren
Træfning ved Kolding. Torstenssons tropper slår og splitter en underlegen dansk rytterstyrke under oberst Buchwald, der søger at spærre vejen til Nørrejylland.


11-01-1644 - Hæren
Skansen ved Snoghøj kapitulerer. Efter at svenskerne under general Torstensson to gange forgæves har stormet forskansningen, indledes et bombardement, hvorefter besætningen på ca. 2.000 mand overgiver sig.


15-03-1644 - Hæren
Kampen ved Aabenraa. En dansk styrke på 300 mand fodfolk under kommando af Paul Bentfeldt overrumpler og tilintetgør en svensk rytterstyrke på 250 mand.


01-05-1644 - Hæren
Kampen ved Kolding. Danske tropper under rigsmarsken, Anders Bille, overføres fra Fyn til Kolding, hvor de slår en svensk styrke på ca. 1.000 mand og tilføjer den svære tab.


05-05-1644 - Hæren
Danske tropper under Anders Bille stormer og tilbageerobrer forskansningen ved Snoghøj, som svenskerne tidligere på året havde taget.


16-05-1644 - Marinen
Flådestyrke på 9 skibe under kong Christian IV om bord på orlogsskibet TREFOLDIGHEDEN slår i Listerdyb ved øen Sild en kombineret svensk hollandsk flåde på 13 skibe under Martin Thijssen. OBS: Kong Christian IV støder sammen med Martin Thijssen samme sted d.24-05-1644.


01-07-1644 - Marinen
Flåde på 40 skibe m. fl. i 3 eskadrer under kommando af kong Christian IV kæmper på Kolberger Heide mod en svensk flåde på 42 skibe under admiral Klas Fleming. Kongen såres og mister det ene øje, men fortsætter kampen og udtaler opfordrende: "Når bare enhver vil gøre sit yderste". (Episoden gengivet i 1. vers af kongesangen ”Kong Christian stod ved højen mast…”).


04-08-1644 - Hæren
Aalborghus erobres. En dansk styrke bestående af et vendsysselsk bondeopbud under anførsel af oberst Vogn Vognsen samt regulære soldater fra et par orlogsskibe indtager efter fjorten dages blokering og bombardement fæstningen og tager den svenske besætning til fange.


13-10-1644 - Marinen
Eskadre på 17 skibe under admiral Pros Mund kæmper i Femern Bælt og besejres af svensk hollandsk flåde på 41 skibe under admiralerne Wrangel og Thijsen. Den danske eskadre mister 2000 mand, deriblandt admiral Pros Mund.


08-02-1645 - Hæren
Kampen ved Kolding-Almind. To danske rytterregimenter under Anders Bille overrumpler og tilintetgør en svensk rytterstyrke under oberst Würtzburg, som tages til fange.


10-05-1645 - Marinen
Christian d. IV udsteder ordinans for Flåden. Ved denne indføres bl.a. en søfiskal, der skal virke som Flådens offentlige anklager. 1754 ændres denne titel til søkrigsprokurør, en stilling der sidste gang ses besat i 1864, men som formelt først afskaffes i 1902.


09-06-1645 - Hæren
Kampen ved Neksø. En svensk styrke under generaladmiral Wrangel forsøger efter et forudgående flådebombardement at gå i land i Neksø, men fordrives efter hård kamp af byens militskompagni (en afdeling af det senere Bornholms Værn). Svenskerne går derpå i land nord for byen ved Malkværns, der forsvares af 20-30 mand under kommando af Albret Wolfsen. Efter et tappert forsvar, hvorunder Wolfsen og flere af hans folk falder, erobrer svenskerne skansen og rykker nordfra ind i Neksø, der plyndres.


13-08-1645 - Hæren
Freden i Brømsebro mellem Danmark og Sverige. Christian IV afstår Jämtland, Herjedalen, Øsel og Gotland samt må give Halland i pant på tredive år. (Se 12/12 1643).


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk