FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 68 ]

 

Danmark 

Konflikt 

1675 - 1679

Skånske Krig 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

08-07-1675 - Hæren
2. Fyenske nationale Rytterregiment oprettes. Nedlagt under navnet 3. Sjællandske nationale Rytterregiment i 1721.


11-08-1675 - Hæren
Den skånske Krig indledes. Et dansk forsøg på at overrumple et svensk vagtskib på Elben mislykkes, men den følgende dag rykker forspidsen af den danske hær ind i Lauenburg og Mecklenburg. (Se 26/9 1679).


05-11-1675 - Marinen
Flådens chef, generaladmiral Cort Sivertsen Adelaer dør i København på grund af sygdom efter at have overgivet kommandoen over Flåden til admiral Niels Juel og være gået i land udfor Dragør den 2 NOV. Tillige kendt fra sin indflydelse på Flådens administration samt sin krigstjeneste i Hollands og Venedigs orlogsflåder.


13-12-1675 - Hæren
Wismars erobring. Danske tropper stormer og erobrer byens befæstning. Derpå kapitulerer selve citadellet. Under stormen udmærker følgende danske afdelinger sig specielt: Kongens Livregiment (senere Den kgl. Livgarde), Cicignons Regiment (senere Fynske Livregiment) og Prins Christians Regiment (senere Prinsens Livregiment).


13-12-1675 - Hæren
Kampen ved Ribnitz. Den svenske general Königsmark forsøger fra Stralsund med et korps på 3.000 mand at komme Wismar til undsætning, men besejres af general Carl Arenstorff med en styrke på 3.000 ryttere i forening med 1.300 mand under prinsen af Hessen-Homburg. Svenskerne lider et stort tab af døde og sårede samt over 300 fanger.


01-05-1676 - Marinen
Eskadre på 8 linieskibe og 8 fregatter m.fl. under admiral Niels Juel erobrer Visby og besætter Gotland.


25-05-1676 - Marinen
Dansk hollandsk flåde på 18 linieskibe og 8 fregatter under admiral Niels Juel kæmper mellem Bornholm og Rügen uafgjort med svensk flåde på 27 linieskibe og 11 fregatter m. fl. under admiral Lorenz Creutz.


01-06-1676 - Marinen
Dansk hollandsk flåde på 25 linieskibe og 10 fregatter m. fl. under hollænderen, generaladmiral Tromp og admiral Niels Juel slår ved Øland Södre Udde svensk flåde på 27 linieskibe og 11 fregatter m. fl. under admiral Lorentz Creutz. Admiral Creutz' flagskib KRONAN kæntrer og sprænger i luften med hele besætningen. Svenskerne mister 4 linieskibe, 2 fregatter og ca. 4000 mand, deriblandt 3 admiraler. (Medalje slået).


04-06-1676 - Hæren
Schwingeskansen erobres. Under felttoget i den svenske besiddelse Bremen tvinger en dansk troppestyrke under general Baudissin skansen til overgivelse efter et forudgående bombardement.


03-07-1676 - Hæren
Helsingborg Slot erobres. Efter flere dages forudgående bombardement kapitulerer fæstningens kommandant, oberst Hästsko, til en dansk belejringsstyrke, hvis chef, generalløjtnant Niels Rosenkrantz, falder få timer før kapitulationen.


10-07-1676 - Hæren
Udfald fra Landskrona. Et svensk udfald afslås af 1. Sjællandske Infanteriregiment (senere Sjællandske Livregiment), der sammen med en afdeling dragoner optager forfølgelse og stormer byen, der erobres efter blodige gadekampe, hvorunder den danske regimentschef, la Haye, falder.


03-08-1676 - Hæren
Landskronas erobring. Efter knap en måneds belejring og voldsomme bombardementer kapitulerer fæstningens kommandant, oberst Lindeberg, til Christian V. Besætningen, 1.300 mand, får fri udmarch mod at blive overført til Riga.


03-08-1676 - Hæren
Fæstningen Stade i den svenske besiddelse Bremen kapitulerer til en allieret dansk-münstersklüneburgsk hær. Kommandanten, feltmarskal Henrik Horn, og besætningen på 2.200 mand får fri afmarch.


15-08-1676 - Hæren
Kristianstads erobring. Danske tropper under Christian V stormer og erobrer uden forudgående bombardement den stærke fæstning. Halvdelen af den svenske besætning på 800 mand falder; den anden halvdel, hvoriblandt kommandanten, oberst Ulfsklo, tages til fange. Blandt de danske afdelinger, der specielt udmærker sig under stormen, er Weyhers Regiment (senere Kongens Jyske Fodregiment).


15-08-1676 - Hæren
Kampen ved Fyllebro i Halland. Et dansk korps på 3.000 mand under generalmajor Duncan opgiver belejringen af Halmstad og bliver under tilbagegangen fuldstændig slået af en svensk hær under Carl XI. Kun ca. 500 mand af det danske korps undkommer.


25-09-1676 - Marinen
Eskadre på 11 skibe under viceadmiral Jens Rodsten erobrer Kristianopel og Karlshamn.


07-10-1676 - Hæren
Carlshamn skanse erobres. Efter at fire kompagnier af Lützows bataillon (senere Prinsens Livregiment) under kommando af major Herbst den 4. oktober er blevet landsat på klipperne ud for indsejlingen til byen, og et lille dansk detachement fra Blekinge har blokeret byen fra landsiden, kapitulerer skansens kommandant, oberst Hård, hvorved 400 mand, 242 kanoner, 2 nybyggede krigsskibe og mange mindre fartøjer falder i danskernes hænder.


26-10-1676 - Hæren
Fyrværkerkompagniet oprettes. Hærens Materielkommando kan føre sin oprindelse tilbage til denne dato.


04-12-1676 - Hæren
Slaget ved Lund. Den svenske hær, ca. 8.500 mand, under Carl XI, sejrer efter en meget hård og omskiftelig kamp over den danske hær på ca. 11.000 mand under Christian V. Tilsammen mister de to hære ca. 8.500 faldne i slaget, der regnes for det blodigste i Norden. En bataillon af Kongens Livregiment (senere Den kgl. Livgarde) under oberst Bibow udmærker sig specielt ved at dække det danske centrums tilbagegang.


04-12-1676 - Marinen
Slaget ved Lund. Flåden afgiver 3 matrosbatailloner inddelt i 24 "hobe", i alt 1500 mand, der bevæbnede med pistoler, huggerter og morgenstjerner under søofficerer deltager i slaget, men nedkæmpes.


30-12-1676 - Hæren
Helsingborg kapitulerer til svenskerne. Kommandanten, oberst Schönfelt, og besætningen på 300 mand bliver trods løfte om fri overførsel til Sjælland tvunget til at marchere til Norge. På den lange march omkommer halvdelen af styrken på grund af strabadser, sult og hård behandling.


31-05-1677 - Hæren
Christiansstad undsættes. Christian V undsætter byen, der siden april havde været belejret af en svensk hær.


01-06-1677 - Marinen
Østersøeskadren på 10 linieskibe og 3 fregatter under admiral Niels Juel slår ved Møen den svenske Gøteborg-eskadre på 7 linieskibe, 2 fregatter og 2 armerede jagter under admiral Sjøblad. 6 svenske skibe erobres, 1500 mand deriblandt admiral Sjøblad tages til fange.


26-06-1677 - Hæren
Stormen på Malmø. Efter godt to ugers belejring stormer danske tropper fæstningen, der forsvares af feltmarskal Fabian Fersen med en besætning på ca. 3.000 mand. Stormen afslås. Kun en afdeling af Kongens Livregiment (senere Den kgl. Livgarde) under ledelse af generalmajor Bibow lykkes det at trænge ind i fæstningen, men da forstærkninger forhindres i at nå frem, nedhugges eller fanges afdelingen. Bibow selv såres dødeligt og tages til fange.


01-07-1677 - Marinen
Flåde på 27 linieskibe og fregatter m. fl. under admiral Niels Juel slår i Køge Bugt, mellem Stevns og Falsterbo, svensk flåde på 30 linieskibe og fregatter m. fl. under admiral general Henrik Horn. Svenskerne mistede 7 linieskibe og ca. 4000 mand; Niels Juel udnævnes til general admiral-løjtnant og Elefantridder. (Medalje slået).


16-07-1677 - Hæren
Slaget ved Landskrona (Nørre Møinge). Den svenske hær under Carl XI sejrer over den danske hær under Christian V, som med tabet af 25 kanoner, men uden at blive forfulgt, trækker sig tilbage til Landskrona.


10-09-1677 - Marinen
Flåde på 14 linieskibe og 7 fregatter under general admiral-løjtnant Niels Juel bombarderer og indtager Vestervik By nord for Kalmarsund med landgangskorps under schoutbynacht Carstensen.


08-01-1678 - Hæren
Kampen på Rügen. Den svenske general Königsmark sætter med 3.500 mand fra Stralsund over til Rügen og tilføjer en allieret kejserligmünstersk- hessisk-brandenburgsk-dansk styrke på 4.500 mand under den danske general Rumohr et fuldstændigt nederlag. Rumohr falder ved kampens begyndelse. Svenskerne tager over 4.000 mand af den allierede styrke til fange.


29-05-1678 - Marinen
Efter at den hollandske general-admiral Cornelis van Tromp har nedlagt kommandoen og forladt landet, hejser general admiral-løjtnant Niels Juel sit flag på linieskibet CHRISTIANUS QUINTUS som chef for en flåde på 31 linieskibe, 9 fregatter samt en del mindre skibe, i alt 2006 kanoner og 10.614 mand.


27-06-1678 - Hæren
Helsingborg erobres. Fæstningens kommandant, oberst Hård, narres ved en krigslist til at kapitulere mod at få fri afmarch med besætningen.


04-08-1678 - Hæren
Fæstningen Kristianstad kapitulerer. Efter et langvarigt og overordentlig tappert forsvar overgiver general von der Osten sig til den svenske belejringshær under general Ascheberg. Den danske besætning, hvoriblandt Fynske Landregiment til Fods (senere Fynske Livregiment) var fra 2.600 mand svundet ind til 1.100, der får fri afmarch med alle æresbevisninger.


10-09-1678 - Hæren
Landgangen ved Wittow på Rügen. Under anførsel af admiral Niels Juel går en dansk styrke på 2.000 mand, hvoriblandt en bataillon af Sjællandske nationale Regiment (senere Sjællandske Livregiment) og en bataillon af 1. Jydske Regiment (senere Kongens Jyske Fodregiment), i land ved Wittow, afslår et angreb af en svensk styrke på 6 eskadroner ryttere og opretter et brohoved, hvorfra hele øen i løbet af få dage erobres.


12-09-1678 - Marinen
Flåden, bestående af 27 skibe samt en troppestyrke under general admiral-løjtnant Niels Juel, iværksætter i forbindelse med brandenburgske styrker landgang ved Wittow og Putbus, hvorved Rügen og Pommern erobres; da den svenske hær i henhold til kapitulationsbetingelserne overføres fra øen Usedom til Sverige, strander transportflåden i december 1678 i snetykning på Sose Odde ved Bornholm, hvorved ca. 1800 mand omkommer.


20-03-1679 - Marinen
Regnskab med provianten indføres ombord, bespisningsreglement udstedes.


25-06-1679 - Marinen
Flåde på 35 linieskibe og fregatter under Niels Juel indeslutter og blokerer, indtil freden i begyndelsen af september, svensk flåde på 31 linieskibe og fregatter under general admiral Wachtmeister i Kalmarsund. Linieskibet NORSKE LØVE, viceadmiral Henrik Span, erobrer det svenske linieskib LAXEN. Linieskibet ENIGHEDEN, kaptajn Dreyer, forsænkes i Kalmarsunds sydlige udløb 3 JUL 1679.


20-07-1679 - Marinen
Eskadre på 4 linieskibe m.fl. under viceadmiral Henrik Span fra Niels Juels flåde angriber i Kalmarsund svensk eskadre på 6 linieskibe og fregatter; svensk linieskib NYCKELEN sprænger i luften.


26-09-1679 - Hæren
Freden i Lund. Under pres af Frankrig, må Danmark opgive alle sine erobringer i Sverige og Nordtyskland. Samtidig sluttes et 10-årigt skandinavisk forsvarsforbund mellem Danmark- Norge og Sverige. (Se 11/8 1675).


31-10-1679 - Hæren
Jydske Wedelske Regiment til Fods oprettes. Sammenlægges 1/11 1961 under navnet Jyske Fodregiment med Kongens Fodregiment (se 29/4 1657). Fra 31/10 1966: Kongens Jyske Fodregiment.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

1675 ca. - Glatløbet infanterigevær med luntelås,


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk