FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 71 ]

 

Danmark 

Konflikt 

1721 - 1732

Fredsperiode 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

13-01-1721 - Hæren
Det bestemmes, at der under trækning af Klasselotteriet skal være udstillet vagtposter af Københavns garnison. Ophævet 5/11 1873.


20-04-1722 - Marinen
Bespisningsreglement gøres for første gang tilgængelig for besætningen, idet et sådant derefter skulle ophænges på stormasten i hvert orlogsskib.


28-12-1722 - Marinen
Der indføres en ”egal mundering”, en slags uniformering for Søetatens officerer. Den anbefalede uniform er rød med metalknapper, og skal anskaffes for egen bekostning.


15-01-1723 - Politiet
Johan Filip Ratecken bliver politimester i København. Han blev i 1706 bestyrer af dronning Louises gods Hørsholm. Han havde været en musikalsk mand, men også særpræget, han gik bl.a. ikke med paryk, og han var ugift og omgav sig med stor luksus.


18-01-1723 - Marinen
Øen Christiansholm ("Motzmanns Plads") købes af Søetaten og inddrages i Nyholm. Den sælges i 1866.


08-02-1724 - Hæren
Vornedskab indføres. Enhver mand mellem 14 og 35 år skulle indføres i rullen og måtte ikke forlade sit gods eller lægd, før han havde tjent i 6 år eller var blevet 35 år.


10-03-1725 - Hæren
Efter en mængde tvistigheder mellem militære og civile i København udkommer en kgl. forordning for at forebygge fremtidige episoder. Forordningen omhandler bl.a., hvem evt. anholdte tilhører, rolig passage ud og ind af byens porte samt høflig efterlevelse af skildvagters ordrer, militæres handel og arbejde, samt oprettelse af stadepladser på Kongens Nytorv til soldaterne. Forordningen løser dog ikke problemerne.


10-03-1725 - Politiet
Forordning angående Jurisdictionen i de til Politien henhørende sager udkommer. Forordning vedr. de stridigheder der opstod mellem den militære jurisdiktion og Politiet.


02-03-1726 - Politiet
Politimester Ratecken bliver arresteret, der var fundet uregelmæssigheder ved Hørsholm gods regnskaber, og den 13. april samme år blev han afskediget, hans formue blev konfiskeret, og han fik et rejsepas og blev forvist fra kongeriget.


02-09-1726 - Politiet
Den 44 årige Hans Himmerich udnævnt til politimester. Han var netop kommet hjem fra 20 års krigstjeneste i Rusland og Polen. Han udgav et skrift, som han helligede til dronning Anna Sofie, som han smigrede ved at rose hendes høje forstand og ualmindelige åndsevner. Så giftede han sig med hendes kammerjomfru Elisabeth Bjørnskov, hvorefter han søgte og fik embedet som politimester. Han boede i en gård på Gråbrødre Torv, der i øvrigt brændte ved Københavns brand den 20. oktober 1728. Himmerich var en rå og ubehagelig person. Hans adfærd under Københavns brand i 1728 var yderst kritisabel - han havde været stærkt beruset og var faldet i søvn. Han blev yderligere mistænkt for at plyndre forladte huse under en pestepidemi, og han blev grebet i usømmelig adfærd på en af Københavns kirkegårde. Han blev afskediget i 1731 uden dom, men ved kongebud.


30-12-1726 - Marinen
Planen til Bradbænken på Nyholm approberes ved kgl. resolution og anlægges over det senere i 1728 sænkede udrangerede orlogsskib ELEPHANTEN. (Bradbænk, d.v.s. kølhalingsplads, af oldnordisk: Brad - bestryge med beg).


17-02-1727 - Marinen
Søetatens kombinerede ret indstiftes, ophæves 1933.


29-09-1727 - Marinen
Admiral Peter Raben dør; flådechefen fra Store Nordiske Krig.


03-01-1728 - Marinen
Operahuset ved Amalienborg anvises Søe- og Landcadet-Compagnierne til indkvartering.


05-01-1731 - Politiet
Forordning angående Politiens Administration. Det i 1701 oprettede Politie- og Commerce Collegium, der skulle administrere politiet blev ophævet, og politiets administration overgik igen til Magistraten samt 1 af de valgte 32 mænd.


19-02-1731 - Politiet
Erik Jensen Torm, f. 1684 bliver udnævnt til politimester i København, og samme dag tillige Borgmester i København. Han var tidligere lakaj hos Kong Frederik d. IV, og reddede dennes liv ved en eksplosion på Gethuset i 1729. Han blev tilbudt stillingen som Generaltoldforvalter i Bergen, men takkede nej. Efter udnævnelsen opfattede han sig selv om en excellent politimester, bl.a. tæskede han bønderne på torvene, hvis de tog for meget for deres grøntsager.


09-04-1731 - Marinen
Særligt kongeflag indføres i Flåden, tidligere benyttedes orlogsflag hejst med vimpel.


30-10-1731 - Marinen
Uniformsreglement, der for 1. gang gør bæring af uniform obligatorisk for søofficerer (gældende fra 1733), samtidig indføres felttegn, af guldtråd og rød silke, der skal bæres på officerernes kårde. Indtil 1748 er uniformen rød.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk