FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 74 ]

 

Danmark 

Konflikt 

1788 - 1788

Tyttebærkrigen 

Tyttebærkrigen var en krig mellem Danmark-Norge og Sverige i august-november 1788.

 

Danmark-Norge var gennem forsvarspagten Den evige Alliance allieret med Rusland. Da Sverige angreb Rusland i juli 1788 måtte Danmark-Norge i henhold til alliancetraktaten stille med 12.000 mand samt 10 krigsskibe. Rusland bad om, at Danmark-Norge angreb Sverige fra Norge og ind i Bohuslen. Felttoget blev indledt den 23. august ved at et dansk-norsk armékorps på ca. 10.000 mand under ledelse af general, prins Carl af Hessen krydsede Iddefjorden/Svinesund.

 

De få svenske tropper i Bohuslen forsøgte at standse korpsets fremrykning ved Kvistrum Bro, hvor krigens eneste træfning fandt sted den 29. september. I Slaget ved Kvistrum Bro deltog ca. 7.500 dansk-norske tropper på den ene side og knap 1.000 mand på svensk side. Kampen blev hurtigt afgjort til dansk-norsk fordel og resulterede kun i seks døde og 18 sårede på norsk side og fem dræbte og 62 sårede på svensk. I alt blev der taget godt 800 krigsfanger med samt al deres udrustning.

 

Det dansk-norske korps fortsatte nu mod Göteborg men blev mødt af den britiske ambassadør/gesandt til Danmark, Hugh Elliott, som på eget initiativ var draget til Bohuslen for at stoppe krigen. Elliott fremsatte et ultimatum, hvor han truede Danmark-Norge med krig med både Storbritannien og Preussen, hvis ikke Carl af Hessen vendte om med sit korps. Efter flere ugers forhandling vendte korpset om og forlod igen svensk territorium den 12. november. Militært var Danmark-Norge det næste års tid i højt beredskab, da man frygtede et svensk gengældelsesangreb.

 

Kilde: Wikipedia

Foto (Replica af prins Carl af Hessen): Wikipedia

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

01-05-1788 - Politiet
Johan Thomas Flindt bliver udnævnt som Politimester i København. Han havde været byfoged i Rudkøbing og generalauditør og manglede evnen til at tale med almindelige mennesker. Han søgte sin afsked august 1794.


14-06-1788 - Marinen
Eskadre, på 6 linieskibe og 3 fregatter under kontreadmiral Krieger, der førte russisk gøs, forener sig med russisk eskadre under viceadmiral von Dessen, for i Kattegat og Østersøen at true Sverige i forbindelse med den svensk-russiske krig 1788-90.


20-06-1788 - Hæren
Forordning om stavnsbåndets løsning og ny værnepligtslov.


16-07-1788 - Marinen
Ved kgl. resolution bestemmes det, at flaget, der siden 1784 har været placeret ved Citadellet Frederikshavn (Kastellet) ud mod havnen, flyttes til batteriet Sixtus på Nyholm. De nærmere regler for flagning og salutering her fastsættes den 15 AUG 1788.


10-09-1788 - Hæren
Slesvigske Jægerkorps oprettes. Slettes af hæren 24/3 1848, men indgår under Treårskrigen i den slesvig-holstenske armé, indlemmes 26/3 1852 under navnet 4. Jægerkorps atter i den danske hær. Senere som 21. Bataillon tilknyttet Danske Livregiment.


31-10-1788 - Marinen
"Det Søe Militaire Kaart Archiv og Biblioteks Selskab" stiftes med kommandørkaptajn P.J. Fasting som første formand; selskabet ophæves i 1927 efter at Marineministeriet har overtaget selskabets instrumentsamling. Selskabets formue på 17.100 kr. testamenteres til Søe Lieutenant Selskabet.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk