FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 76 ]

 

Danmark 

Hærordning 

1660 - 1675

Den danske Landmilitæretats Inddeling 1660 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

27-05-1660 - Hæren
Freden i København. På grund af stormagternes indblanding bliver der nærmest tale om en stadfæstelse af Roskildefreden. Dog må svenskerne give afkald på Trondhjems Len og Bornholm, hvis borgere selv har befriet deres ø. (Se 7/8 1658).


04-11-1660 - Marinen
Admiralitetskollegiet oprettes efter svensk forbillede med rigsadmiralen som præsident, en lieutenant admiral som rigsviceadmiral, medens de to følgende admiraler bliver betegnet første og anden viceadmiral.


26-11-1660 - Hæren
Krigskollegiet (senere Forsvarsministeriet) oprettes. (Se 10/12 1921).


19-01-1661 - Hæren
Den kgl. Livgarde til Hest oprettes. Nedlægges 31/5 1866.


17-04-1662 - Hæren
General H. Rüse tilskødes grunden omkring Rigensgade, hvor han lader en stor gård bygge. Senere sker flere tilbygninger, men i 1759 (efter en storbrand) approberes 25. oktober et forslag, hvorefter en ny bygning (senere Rigensgade 7) bygges. Den 18. maj 1776 godkender Kongen en udvidelse, hvorved resten af den senere hovedbygning (senere Rigensgade 9) rejses.


05-09-1663 - Marinen
Cort Sivertsen Adeler, der er født i Norge men har været i venetiansk tjeneste, antages som admiralitetsråd og generaladmiral, chef for den dansk-norske flåde.


22-04-1664 - Hæren
Frederiksodde skifter navn til Fredericia.


28-10-1664 - Hæren
Første indkvartering af soldater i Kastellet.


21-04-1665 - Marinen
Admiralitetets kopibog påbegyndes. Flådens organisation og administration lægges fra nu af i faste rammer.


22-07-1668 - Marinen
Evert Jansen udnævnes som den første til Søetatens bygmester. Embedet nedlægges først i 1878.


25-06-1670 - Marinen
I forbindelse med Skibsbyggeriet oprettes Det kgl. Modelkammer, en samling af skibsmodeller.


13-07-1671 - Hæren
Soldaterkirkegården indvies; senere Københavns Garnisons Kirkegård.


26-05-1672 - Marinen
Fregatten FÆRØE under kaptajn Bang hejser Dannebrog over St. Thomas i Vestindien.


25-10-1672 - Hæren
Holstenske Rytterregiment oprettes. Nedlægges (under navnet 1. Dragonregiment) ved oprørets udbrud 1848, genoprettes 1854, men nedlægges endeligt året efter.


08-07-1675 - Hæren
2. Fyenske nationale Rytterregiment oprettes. Nedlagt under navnet 3. Sjællandske nationale Rytterregiment i 1721.


11-08-1675 - Hæren
Den skånske Krig indledes. Et dansk forsøg på at overrumple et svensk vagtskib på Elben mislykkes, men den følgende dag rykker forspidsen af den danske hær ind i Lauenburg og Mecklenburg. (Se 26/9 1679).


05-11-1675 - Marinen
Flådens chef, generaladmiral Cort Sivertsen Adelaer dør i København på grund af sygdom efter at have overgivet kommandoen over Flåden til admiral Niels Juel og være gået i land udfor Dragør den 2 NOV. Tillige kendt fra sin indflydelse på Flådens administration samt sin krigstjeneste i Hollands og Venedigs orlogsflåder.


13-12-1675 - Hæren
Wismars erobring. Danske tropper stormer og erobrer byens befæstning. Derpå kapitulerer selve citadellet. Under stormen udmærker følgende danske afdelinger sig specielt: Kongens Livregiment (senere Den kgl. Livgarde), Cicignons Regiment (senere Fynske Livregiment) og Prins Christians Regiment (senere Prinsens Livregiment).


13-12-1675 - Hæren
Kampen ved Ribnitz. Den svenske general Königsmark forsøger fra Stralsund med et korps på 3.000 mand at komme Wismar til undsætning, men besejres af general Carl Arenstorff med en styrke på 3.000 ryttere i forening med 1.300 mand under prinsen af Hessen-Homburg. Svenskerne lider et stort tab af døde og sårede samt over 300 fanger.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

1660 - Hjullåsgevær,


1660 ca. - Hjullåspistol ca. 1660


1670 - Fodfolkskårde omkring 1670


1670 - 1699 - Christian 5.


1675 ca. - Glatløbet infanterigevær med luntelås,


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk