FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 79 ]

 

Danmark 

Hærordning 

1734 - 1758

Den danske Landmilitæretats Inddeling 1734 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

17-09-1734 - Hæren
Oberst Reitzenstein påvirker Christian VI til i en resolution at skåne den berømte kanon “Samson”, som det tidligere var besluttet skulle omsmeltes. Samson, der regnedes for et mesterstykke, som i sin tid var skænket af grev Rantzau og bar Frederik III ciffer, var blevet benyttet som justitsstykke, idet artillerister, som blev idømt træhest, måtte ride på kanonen. Samson findes på Tøjhusmuseet. Den blev støbt i 1559 og kaldes også “Lange Maren”.


23-11-1735 - Marinen
Flådens og hærens øverste bestyrelse (Krigs-Cancelliet) adskilles. Der placeres en overkrigssekretær i spidsen for hvert af værnene. Greve Frederik Danneskiold Samsøe udnævnes til ny overkrigssekretær for Søetaten.


13-09-1736 - Marinen
Flådeføreren fra Store Nordiske Krig, den første chef for Søkadetakademiet, admiral Christen Thomesen Sehested dør.


02-01-1739 - Marinen
Søetatens konstruktionskommission oprettes. Den skal løbende godkende skibskonstruktioner og følge bygningen af Flådens skibe. Fra 1825 benævnt konstruktions- og regleringskommissionen og fra 1862 Værftskommissionen.


30-01-1739 - Marinen
Søartilleriet oprettes kong Christian d. VI, idet det fra 1534 for Flåden og hæren fælles artilleri da adskilles. Oberstløjtnant K. Thye ansættes som første søtøjmester.


25-05-1739 - Marinen
Tørdokken på Klöckers Plads på Christianshavn indvies, linieskibet CHRISTIANUS SEXTUS indsættes som første skib i dokken, som var i brug indtil 1872. (Medalje slået).


25-04-1740 - Hæren
Bestemmelser for Garnisonsregimentet udgives.


06-05-1740 - Marinen
F. Danneskiold-Samsøes helhedsplan for udbygning af Holmen approberes.


14-11-1740 - Hæren
Der gives tilladelse til at engagere drenge ved skillingshvervning mod, at kontrakten underskrives under to vidners nærværelse, samt at disse drenge altid bærer et rødt halsbind som tegn på deres engagement.


09-05-1742 - Marinen
Bygmester Philip de Langes tegninger til Arsenalbygningen på Nyholm approberes ved kgl. resolution. Bygningen tages i brug 1746. Flådens kanoner overføres derefter til det ved Christiansborg liggende fælles tøjhus ved sø- og landetaten, der var bygget 1604, det nuværende Tøjhusmuseum.


22-06-1743 - Marinen
Ordre udstedes om, at alle skibschefer skal føre orlogsvimpel. Tidligere førtes denne kun af kommandører og kommandørkaptajner.


07-02-1744 - Marinen
General-admiralløjtnant Danneskjold-Samsøe's projekt til hovedvagten på Nyholm approberes med Philip de Lange som bygmester.


28-10-1744 - Marinen
Batteriet "Neptunus" på Nyholm tillægges navnet "Christianus Sextus". Det bliver efterhånden i daglig tale omtalt som ”Sixtus”, der nu er det officielle navn for salutbatteriet på Nyholm.


02-05-1746 - Marinen
Eskadre afgår til Middelhavet for at betale tribut til barbaresk-staterne på den nordafrikanske kyst for at afholde dem fra at opbringe dansk-norske skibe og gøre besætningerne til slaver. Denne trafik varer helt til 1844.


08-03-1747 - Hæren
Falsterske Regiment (senere Falsterske Fodregiment) oprettes ved kgl. resolution. Chef og mandskab tilgik dog først 18.april 1747.


18-04-1747 - Hæren
Møenske Infanteri-Regiment oprettes, slettes af hæren 24/3 1848, indgår under Treårskrigen i den slesvig-holstenske armé, indlemmes atter (under navnet 16. Linie-Infanteri-Bataillon) i den danske hær. (Senere som 16. Bataillon tilknyttet Falsterske Fodregiment).


03-08-1748 - Marinen
Viceadmiral Christian Carl Gabel dør; eskadrechef fra Store Nordiske Krig, overkrigssekretær og reorganisator af Flåden efter Store Nordiske Krig.


20-09-1748 - Marinen
Bygmester Philip de Langes tegning til Nyholms mastekran approberes ved kgl. resolution til afløsning af en i 1729 rejst mastekran. Opførelsen afsluttet i 1751.


01-01-1749 - Marinen
Der indføres nyt uniformsreglement, der ændrer officersuniformen fra rød til grå kjortel, med guldknapper, røde ærmeopslag, vest og bukser. Dette reglement eksisterer frem til 1755.


06-02-1749 - Marinen
Titlen som generaladjudant anvendes første gang i søetaten og tildeles G.C. Danneskiold-Laurvigen. Titlen bruges frem til loven af 24. april 1868.


29-01-1750 - Marinen
Tegningerne til orlogsværftet og fæstningen ved Staværn i Norge approberes af kong Frederik d. V og kaldes Frederiksværn. (Oprindelig foreslået i 1724.) Kommandørkaptajn H,R, Schumacher første chef for ekvipages der.


16-06-1750 - Marinen
Kong Frederik V anlægger som første konge søofficersuniformen ved orlogsskibene NEPTUNUS’ og SJÆLLANDs afløbning på Nyholm.


06-11-1752 - Marinen
Anlægget af en galejhavn ved Nivå besluttes iflg. kongelig resolution. Kommandørkaptajn Wegersløff bliver første chef for projektet. Nedlægges i 1767 uden at være færdigbygget.


16-05-1753 - Marinen
Middelhavseskadren, på 4 fregatter m. fl. under kommandørkaptajn v. Lützow, afslutter traktat med kejseren af Marokko og sikrer handelskolonien Saffia.


03-06-1753 - Marinen
Fregatten FALSTER, chef kaptajn Hooglant, fra Middelhavseskadren brænder og springer i luften på Saffias Rhed i Marokko; 132 mand omkommer.


14-08-1755 - Marinen
Kgl. konfirmation på fundatsen for "Liig og Begravelses Cassa for Under Officiererne ved Søe Artilleriet". Ophævet 29 AUG 1941.


14-12-1755 - Marinen
Kgl. konfirmation på fundatsen for "Liig og Begravelses Cassa for Under Officiererne ved Søe Artilleriet". Ophævet 29 AUG 1941.


25-08-1756 - Hæren
Kgl. Resolution om oprettelse af et krudtværk i Frederiksværk. Grundlagt af general J.F. Classen. Senere museum.


08-09-1757 - Marinen
Constructions Skolen oprettes på Holmen. Erstatter det tidligere Model- og Ridsekammer.


30-10-1758 - Politiet
Placat af den 30. oktober 1758 vedrørende “Visse vognes nummerering”.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk