FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 94 ]

 

Danmark 

Hærordning 

1909 - 1922

Hærloven af 30. September 1909 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

13-09-1909 - Marinen
Søværnets første undervandsbåd DYKKEREN ankommer til København fra Italien; kommandohejsning den 3/10 1909 med premierløjtnant Aarestrup som chef.


30-09-1909 - Marinen
Søværnslov vedtages. Viceadmiral Wandel bliver kommanderende admiral og generalinspektør for søværnet. Flådens stab opretholdes, Flådeplan fastsættes.


01-12-1909 - Hæren
41. og 42. Bataillon oprettes af Københavns Væbnings to batailloner. (Se 1/6 1808). Nedlægges 31/10 1923. Væbningens stab og artillerikompagnier nedlægges 20/4 1910.


20-04-1910 - Hæren
43. - 50. Bataillon oprettes. Nedlægges 1/11 1923.


20-06-1910 - Marinen
Marinekasernen på Holmen indvies. Første kommandant er kommandør H. Konow.


07-07-1910 - Hæren
Al skyts fremskaffet til hæren skal fremover forsynes med det kgl. navnetræk og Rigsvåbnet.


15-08-1910 - Hæren
Fodfolkets Underofficersskole oprettes på Kronborg og i Århus. Indtil da foregik uddannelsen ved de enkelte regimenter. 16/10 1922 nedlægges underofficersskolerne, og Fodfolkets Sergentskole oprettes (se også 1/10 1926). Fra 1961 med navnet Infanteriets Befalingsmandsskole, senere med navnene Sergentskolen i Sønderborg og (i en periode samtidig) Sergentskolen på Fyn. De to sidstnævnte senere slået sammen til én, Hærens Sergentskole i Sønderborg.


24-07-1911 - Hæren
Motor-Ordonnanskorpset oprettes. Nedlægges 7/5 1937. (Se også 20/6 1937).


14-12-1911 - Marinen
Marinens Flyvevæsen oprettes med premierløjtnant Ullidtz som leder af den første Marineflyveskole.


25-03-1912 - Marinen
Vort første luftfartøj "Glenten" skænkes marinen af generalkonsul Ludvigsen.


25-04-1912 - Hæren
Sandholmlejren åbner sine porte for de første indkvarteringer.


02-07-1912 - Hæren
Hæren får sin første flyvemaskine, skænket af kaptajn Grut, hvilket gav anledning til oprettelse af Hærens Flyveskole. (Se også 1/2 1923).


02-07-1912 - Flyvevåbenet
Det formelle grundlag for oprettelsen af Hærens Flyveskole fremgår af en skrivelse af 2. juli 1912 fra Krigsministeriet til Generalstaben. Hæren erhvervede samtidig sit første fly, nemlig B & S Monoplanet, opkaldt efter de to konstruktører, ingeniørerne Robert Berg og Louis Storm.


02-07-1912 - Flyvevåbenet
Generalstaben modtog fra Krigsministeriet en skrivelse efter hvilken Hærens Flyveskole egentlig blev oprettet, selvom dette navn endnu ikke blev anvendt. Hermed var grunden til Hærens Flyvertropper, en hærafdeling der opretholdes indtil vore dages teknik og erfaringerne fra to verdenskrige skabte det trejde selvstændige værn, Flyvevåbenet.


12-07-1912 - Flyvevåbenet
Hæren får overdraget en såkaldt drageballon (Produceret hos den tyske fabrik Aug. Riedinger) af Premierløjtnant greve Frederik Moltke som havde dyrket ballonsport i mange år og var fortaler for ballonen. Den nye ballon var på 750m3 og fik navnet KØBENHAVN I og blev underlagt fæstningsartilleriregimentet. Der blev anskaffet et reservehylster uden tilbehør der fik navnet KØBENHAVN II. I 1915 bliver der yderligere leveret 2 balloner fra Tyskland og der bliver opført to hangarer ved Damhuskroen og på Dronningemarken syd for Bernstorffsparken.


25-07-1912 - Flyvevåbenet
Flyvevåbnets (Hæren) første fly blev overtaget. Det var et énsædet monoplan konstrueret af ingeniørerne Olaf Berg og Louis Storm og fremstillet hos Burmeister & Wain. Motoren var fremstillet og konstrueret af Niels Petersen med tilnavnet "Motordoktoren".


22-01-1913 - Hæren
Kasernen i Roskilde tages i brug. Nedlægges 24. april 1974.


30-04-1913 - Marinen
Marineforeningen stiftes med kommandør Maegaard som første formand.


05-06-1913 - Flyvevåbenet
Flyvevåbnet anskaffer to Farman fly indkøbt i Frankrig. De var udstyret med henholdsvis en 70 hk Renault motor og en 80 hk Gnome motor. Disse blev betragtet som "moderne materiel" og der blev invisteret op mod en halv million kroner i udvikling - et ikke så ringe beløb den gang.


30-06-1913 - Hæren
Avedørelejren overdrages til hæren. Lejren blev tidligere (allerede før århundredskiftet) under navne som f.eks. Den sydlige Enceintelejr og Paradislejren anvendt periodevis som aflastning for udlagte enheder fra Ejbylejren. I flere år var den teltlejr, men i perioden 1911-13 blev der opført egentlige indkvarteringsbygninger. I perioden 1914-18 blev den anvendt til indkvartering af dele af Sikringsstyrken.


05-03-1914 - Hæren
Militærpersoner skal fremtidig betale samme skatteprocent til kommunen som øvrige borgere. Indtil da havde militærpersoner kun betalt to procent.


21-04-1914 - Hæren
Ny kaserne i Holbæk indvies.


31-07-1914 - Marinen
Sikringsstyrken indkaldes, og Flåden gøres krigsberedt ved verdenskrigens udbrud, viceadmiral Kofoed Hansen er chef for Flådens Overkommando.


05-08-1914 - Marinen
Minespærringer udlægges på dansk søterritorium i Sundet, Store Bælt og Lille Bælt. Fyr slukkes, og sømærker inddrages delvis. 1' eskadre, under kommandør Nyholm, tager station i Sundet, 2' eskadre, under kommandør Garde, i Store Bælt, medens enkelte skibe sendes til Lille Bælt.


20-08-1914 - Hæren
Ballonparken oprettes under Fæstningsartilleriet. Kom senere under Hærens Flyvertropper, mistede alt materiellet under 2. Verdenskrig og nedlagdes officielt 31/12 1947. (Se også 22/7 1887).


19-10-1914 - Marinen
Undervandsbåden HAVMANDEN, chef kaptajn Schaffalitzky de Muckadell, beskydes udfor Nakkehoved ved en fejltagelse med torpedoer af den engelske undervandsbåd E. 11.


19-08-1915 - Marinen
1' eskadre, under kommandør Garde, hindrer i Flintereden ved 1' torpedobådsflotille, chef kaptajn Haack, yderligere ødelæggelse af en grundstødt engelsk undervandsbåd E. 13, der blev beskudt af tyske krigsskibe.


01-05-1916 - Flyvevåbenet
Den 815m3 store kugleballon Dannebrig bliver anskaffet til uddannelsesbrug.


22-07-1916 - Hæren
3. Kystartilleribataillon oprettes. Nedlægges 1/11 1932.


03-08-1916 - Flyvevåbenet
En ballon river sig løs under en storm og drev ud over Øresund, hvor den forsvandt mellem Saltholm og Skåne. De to ombordværende løjtnant S. Ludvigsen og korporal A. Jørgensen druknede. De to første registrerede dødsfald grundet ballonflyning ved hæren.


09-10-1916 - Marinen
Undervandsbåden DYKKEREN påsejles neddykket i Sundet og synker. Chefen, premierløjtnant Christensen, drukner, medens den øvrige besætning reddes.


31-03-1917 - Marinen
De danske besiddelser i Vestindien, øerne St. Thomas, St. Croix og St. Jan overdrages til U.S.A. af kst. guvernør, kommandør Konow, chef for krydseren "Valkyrien", vort sidste stationsskib i Vestindien. (Kolonierne erhvervet i 1666)


24-05-1917 - Hæren
Fællesorganisationen for Hærens civile tjenestemænd (senere Forsvarets civil Etat) stiftes.


24-06-1917 - Hæren
Fællesorganisationen for Hærens civile tjenestemænd (senere Forsvarets civil Etat) stiftes.


18-10-1917 - Flyvevåbenet
J. P. Koch bliver ansat som leder af hærens Flyvertjeneste og chef for flyverskolen. J. P. Koch var en af de første flyverelever på Kløvermarken.


31-12-1917 - Marinen
Undervandsbåds- og flyvebådsdelingen oprettes. Chef er kommandør Th. Topsøe Jensen.


27-05-1918 - Flyvevåbenet
Den 3 ulykke sker med motorerne Thulin og Gnome-Monosoupape inden for kort tid. Der bliver derfor oprettet et udvalg med den opgave at undersøge de forskellige forhold vedrørende flyvningen ved hæren og marienen. Det var datidens svar på havarikommissionen.


04-11-1918 - Hæren
Garnisonshospitalet i Rigensgade tages i brug. Ophørte som hospital i 1928.


14-12-1918 - Marinen
Torpedobåden SVÆRDFISKEN, chef premierløjtnant Quaade, minesprænges i Store Bælts sydlige del under minerydning af tysk minefelt, 8 mand omkommer.


01-02-1919 - Marinen
Kaptajn Lorck udsendes som første marineattache ved det kgl. Gesandtskab i London.


31-03-1919 - Marinen
Flådens sikringsstyrke ophæves, efter at farvandenes minerydning er tilendebragt efter første verdenskrig.


12-09-1919 - Hæren
Lov om statens tjenestemænd, hvorved hærens befalingsmænd lønmæssigt ligestilles med statens øvrige tjenestemænd.


28-10-1919 - Hæren
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke stiftes.


09-01-1920 - Hæren
Ny lov om retsplejen træder i kraft. De gamle krigsretter bortfalder, og man overgår til civile domstole med militære straffesager.


01-04-1920 - Hæren
Københavns Landbefæstning nedlægges.


16-04-1920 - Hæren
Sønderjydsk Kommando (med genindkaldt mandskab fra samtlige hærens fodfolksregimenter formeret i to bataljoner, en eskadron dragoner og en lille styrke husarer) oprettes. Nedlægges 1/10 1923.


25-04-1920 - Hæren
Reserveofficersforeningen i Danmark stiftes.


05-05-1920 - Hæren
Danske soldater indkvarteres på Sønderborg Kaserne. Kasernen var bygget af tyskerne 1906- 08.


05-05-1920 - Hæren
Danske soldater indkvarteres på Haderslev Kaserne. Kasernen var bygget af tyskerne 1888.


03-07-1920 - Hæren
Officiantgruppens Hovedorganisation stiftes, senere Hovedorganisation for Officerer af B-linien. (Se også 18/3 1921 og 1/2 1923).


18-03-1921 - Hæren
Fællesorganisationen af Officerer og Ligestillede af Hæren stiftes. Ændrer i 1951 navn til Fællesorganisationen af Officerer i Hæren. (Senere Hovedorganisationen af Officerer af A-linien). Indgik senere i Hovedorganisationen af Officerer i Danmark.


17-06-1921 - Marinen
Krydseren VALKYRIEN, chef kommandør Cold, hejser kongeflaget på kongens togt til Færøerne og Island. Kong Christian X fortsætter som første danske konge til Grønland med D.F.D.S. ISLAND eskorteret af inspektionsskibet FYLLA, chef kaptajn Dornonville de la Cour.


20-09-1921 - Marinen
Kronprins Frederik bliver søofficer efter, som første danske kronprins, at have gennemgået kadetskolen.


10-12-1921 - Hæren
Krigsministeriets Arkiv, der kan føre sin oprindelse tilbage til Krigskollegiet (se 26/11 1660), får navnet “Hærens Arkiv”. Underlægges i 1971 Rigsarkivet under Ministeriet for Kulturelle Anliggender.


31-03-1922 - Hæren
Ved lov besluttes det at nedlægge Københavns Landbefæstning. Hvidørebatteriet, Mellemfortet, Prøvestenen, Kalkbrænderibatteriet, Stückers Batteri og Kastrup Batteri tages ud af funktion.


07-08-1922 - Marinen
Ved søværnslovens vedtagelse inddeles Flådens enheder i divisioner; søofficersgraderne: kommandørkaptajn, orlogskaptajn, kaptajnløjtnant og søløjtnant genoptages; underofficersgraderne erstattes af dæksofficerer og midlertidige befalingsmænd.


07-08-1922 - Flyvevåbenet
Den militære ballonvirksomhed bliver henlagt under Artilleriskydeskolen ved Hærloven af 1922.


17-08-1922 - Marinen
Undervandsbådsdivisionen oprettes iflg. søværnsloven af 1922, chef kaptajn Gad (eksisterede tidligere midlertidigt fra 1 OKT 1912 til 1 APR 1914, chef kaptajn Rechnitzer).


30-08-1922 - Marinen
Skibsdivisionen, chef kommandør Cold, og torpedobådsdivisionen, som underlægges denne, chef kaptajn Broberg, oprettes iflg. søværnsloven af 1922. (Torpedobådsdivisionen udskilles fra skibsdivisionen den 8. oktober 1924).


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

1910 - Trykprøvepatron, M1910


1910 - Bergmann pistol M1910


1910 - Gevær 1889 (Patron 1908), M.89


1910 - Dolk M1910 for officerer af artilleriet m.fl og for officerer af generalstaben


1910 - Underofficerssabel for uberedne M1910


1910 - Sabel M1910 for officerer af fodfolket og ingeniører


1910 - Ryttergevær nr. 4 (Ikke antaget forsøgsgevær), M.89


1910 - Sabel for faste befalingsmænd af rytteriet M1910


1910 - Skarppatron, M1910


1911 - Sabel M1852/1911 for officerer af livgarden


1911 (?) - Geværgranat, Aasen geværgranat


1911 (?) - Håndgranat, Aasen håndgranat


1912 - Løspatron, M1910/21


1912 - 1947 - Christian 10.


1913 - Undervisningsgranat, Håndgranat


1913 - Blindgranat, Håndgranat


1913 - Ryttergevær 1889 , M.89


1913 - Blindgranat, Håndgranat


1913 - Håndgranat, Aasen


1915 - Kårdebajonet, M/1915


1915 - Håndgranat, Aasens håndgranat


1916 - Blindgranat, Blind Håndgranat


1916 - Øvelseshåndgranat, Uladt Håndgranat / Håndgranathaubits


1916 - Håndgranat, Håndgranat / Håndgranathaubits


1916 - Blindgranat, Blind Håndgranat


1916 - Håndbombe, Håndbombe


1916 - Øvelseshåndbombe, Uladt Håndbombe M/1916


1916 - Håndgranat, Håndgranat / Håndgranathaubits


1916 - Blindbombe, Blind Håndbombe M.1916


1917 - Ingeniørgevær 1889 hhv. Ingeniørkarabin 1889 (benævnelse efter 1923), M.89


1917 - Kårdebajonet, Försöksmodell M/1917


1918 - Øvelseshåndbombe, Uladt Håndbombe M/1918


1918 - Håndbombe, Håndbombe


1918 - Skarppatron, M1908


1918 - Blindgranat, Håndgranat, Blind B


1918 - Blindgranat, Håndgranat, Blind A


1920 - Salonpatron, M1920


1920 - Indstikspatron, M1920


1920 - Rekylgevær, DRS Madsen Model 1920 (Eksporteret til Finland)


1921 - Bergmann pistol M1910/21


1921 - Rekylgevær, M.1903/21


1921 - Geværgranat, 41 mm Blind Geværgranat


1922 - Rekylgevær, DRS Madsen model 1922


1922 - Geværgranat, 51mm Geværgranat


1922 - Dæksofficerssabel M1922


1922 - Geværgranat, 41 mm Geværgranat


1922 - Dæksofficersdolk M1922


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk