FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 95 ]

 

Danmark 

Hærordning 

1922 - 1932

Hærloven af 7. August 1922 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

31-03-1922 - Hæren
Ved lov besluttes det at nedlægge Københavns Landbefæstning. Hvidørebatteriet, Mellemfortet, Prøvestenen, Kalkbrænderibatteriet, Stückers Batteri og Kastrup Batteri tages ud af funktion.


07-08-1922 - Marinen
Ved søværnslovens vedtagelse inddeles Flådens enheder i divisioner; søofficersgraderne: kommandørkaptajn, orlogskaptajn, kaptajnløjtnant og søløjtnant genoptages; underofficersgraderne erstattes af dæksofficerer og midlertidige befalingsmænd.


07-08-1922 - Flyvevåbenet
Den militære ballonvirksomhed bliver henlagt under Artilleriskydeskolen ved Hærloven af 1922.


17-08-1922 - Marinen
Undervandsbådsdivisionen oprettes iflg. søværnsloven af 1922, chef kaptajn Gad (eksisterede tidligere midlertidigt fra 1 OKT 1912 til 1 APR 1914, chef kaptajn Rechnitzer).


30-08-1922 - Marinen
Skibsdivisionen, chef kommandør Cold, og torpedobådsdivisionen, som underlægges denne, chef kaptajn Broberg, oprettes iflg. søværnsloven af 1922. (Torpedobådsdivisionen udskilles fra skibsdivisionen den 8. oktober 1924).


11-01-1923 - Marinen
H.M. Kongens adjudantstab af Søværnet oprettes.


01-02-1923 - Hæren
Hærens Flyvertropper (senere en del af flyvevåbnet) oprettes.


01-02-1923 - Hæren
Officiantgruppen oprettes, hvoraf størstedelen rekrutteres blandt hærens faste underofficerer.


01-02-1923 - Flyvevåbenet
Hærloven af 1922 bliver vedtaget i August 1922. Loven trådte imidlertid ikke i kraft med det samme. Derfor oprettedes flyverkorpset ved kongelig resolution. Oberstløjtnant J. P. Koch udnævnes til chef for flyverkorpset og kaptajn Kofoed-Jensen blev chef for flyveskolen.


01-04-1923 - Hæren
3. Feltartilleriregiment (senere Nørrejyske Artilleriregiment) oprettes.


01-04-1923 - Hæren
1. og 2. Landstormsbataillon oprettes. Nedlægges 1/11 1933.


01-04-1923 - Hæren
Artilleriskydeskolen (senere Artilleriskolen) oprettes. (Se 20/2 1974).


25-05-1923 - Marinen
Ved en eksplosion i et fosfortågeudviklingsapparat, som demonstreres om bord på krydseren GEJSER, chef orlogskaptajn Godfred Hansen, såres ca. 50, deraf 10 hårdt, 1 officer afgår senere ved døden som følge af sine kvæstelser.


15-09-1923 - Marinen
Marinens Flyvevæsen udskilles som selvstændig kommando, chef kaptajn Grandjean.


01-10-1923 - Hæren
Pioner- og Telegrafskolen, senere benævnt Ingeniørskolen (senere Hærens Ingeniør- og ABC-skole) oprettes. Ingeniørtroppernes Befalingsmandsskoler (senere Hærens Ingeniør- og ABC-skole) oprettes.


21-10-1923 - Marinen
Orlogsskibet NIELS JUEL, chef kommandør A. Bojesen, afgår fra København på togt til Sydamerika.


12-12-1923 - Hæren
Til brug for hærens personel indføres en stålhjelm.


29-03-1924 - Marinen
Orlogsværftet deles iflg. lov til en militær kommando "Flådestationen" med kontreadmiral Scheel som første chef fra 1 APR 1925, og et under marineministeriet sorterende civilt skibsværft: "Orlogsværftet" med første fg. direktør E. Adolph.


28-01-1926 - Marinen
Motorbådsforeningen stiftes og underlægges senere marinestaben, første formand orlogskaptajn Barfod.


01-10-1926 - Hæren
Fodfolkets Sergentskole (senere under navnene Sergentskolen i Sønderborg og Hærens Sergentskole i Sønderborg) oprettes. (Se også 15/8 1910).


04-11-1927 - Marinen
Værkstedsskibet HENRIK GERNER løber af stabelen som første nybygning på Dokøens beddinger.


13-01-1928 - Flyvevåbenet
Den centrale skikkelse i dansk militærflyvning i startfasen J. P. Koch afgik ved døden. H. O. Hansen overtog kommandoen.


15-02-1928 - Flyvevåbenet
Den såkaldte Z-Ballon på 1100m3 bliver antaget.


01-04-1928 - Hæren
Geodætisk Institut oprettes. Udløber af Generalstabens topografiske Afdeling. (Se 8/4 1842).


13-10-1928 - Hæren
Københavns Militærhospital indvies. Overgår 1/4 1963 til Undervisningsministeriet.


06-09-1929 - Hæren
Første skydedag i skydeterrænet Oksbøl. Lejren oprettedes første gang i 1930. Fra 1. august 1934 selvstændigt detachement.


23-03-1932 - Marinen
Ved søværnslovens vedtagelse bliver viceadmiralen direktør i Marineministeriet og chef for Søværnskommandoen. Kystflåden med underlagte divisioner oprettes, og søbefæstningen overgår atter til Søværnet. Den 1. april 1932 blev viceadmiral Rechnitzer chef for Søværnskommandoen, kontraadmiral Bastrup chef for Kystflåden og kommandør Briand de Crevecoeur chef for Kystdefensionen.


23-03-1932 - Flyvevåbenet
Endnu en hærlov bliver til. Flyverkorpset får navnet Hærens Flyvertropper og bliver kraftigt udvidet. Dets omfang bliver fastsat til 5 eskadriller. Fra dette tidspunkt betragter man flyvertropperne som et "våben" i hæren. Den første chef bliver oberst C. C. J. Førslev, mens kaptajn Tage Andersen afløste ham som chef for flyverskolen.


01-04-1932 - Hæren
De første luftværnsartillerister indkaldes til Avedørelejren med henblik på uddannelse ved 1. Batteri af 6. Artilleriafdeling.


26-05-1932 - Marinen
Kongeskibet DANNEBROG, der er søsat 10 OKT 1931 hejser kommando for første gang.


01-07-1932 - Marinen
Mineskibsdivisionen oprettes ifølge søværnsloven af 1932, chef orlogskaptajn B.H. Andersen.


01-11-1932 - Marinen
Den ifølge søværnsloven af 1932 oprettede Kystdefension, chef kommandør Briand de Crèvecoeur, overtager formelt søforterne fra hæren.


01-11-1932 - Flyvevåbenet
Den nye hærlov træder i kraft. Betyder en voldsom udvidelse af den militære flyvevirksomhed, herunder ballonparken der nu blev en linieformation med faste befalingsmænd og årlig rekrutstyrke på 55 mænd. Den første chef blev Kaptajnløjtnant T. A. Poulsen. Organisatorisk henlagdes parken under hærens flyvertropper.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk