FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 98 ]

 

Danmark 

Hærordning 

1951 - 1960

Hærloven af 18. Juni 1951 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

23-01-1951 - Marinen
Hospitalsskibet JUTLANDIA udsendes på sit første af i alt tre togter under FN's Enhedskommando til Korea, ekspeditionschef kommandør Kai Hammerich. Ekspeditionen afsluttes ved hjemkomsten fra det 3. togt, 16 OKT 1953.


01-03-1951 - Marinen
Sundets Marinekommando, Bælternes Marinekommando samt Nordsøens og Kattegats Marinekommando oprettes.


01-04-1951 - Marinen
Kystflådens divisioner benævnes fremover afdelinger: Skibsafdelingen, Torpedobådsafdelingen og Undervandsbådsafdelingen.


12-05-1951 - Hæren
1. Luftværnsafdeling får domicil i Avedørelejren.


18-06-1951 - Hæren
Lov nr. 276 om Forsvarets ordning fastsætter, at chefen for Militærregion VI tillige får funktionen Kommandant i København med graden generalmajor (varer indtil 1. marts 1973, derefter oberst). Embedet Kommandant i København havde domicil på Kastellet indtil 1967, hvor domicilen ændres til Østerbrogades Kaserne. Varer indtil 1977, hvor embedet igen flyttes tilbage til Kastellet


01-07-1951 - Politiet
Eivind Larsen, f. 1898, bliver politidirektør. Han havde siden 1941 været departementschef i Justitsministeriet.


01-08-1951 - Marinen
Grønlands Kommando oprettes. Første chef er kommandør F.H. Kjølsen, der udnævnes til midlertidig kontreadmiral.


10-08-1951 - Marinen
Naval Station Grondal overdrages fra USA til Danmark. Navnet ændres til Marinestation Grønnedal.


28-08-1951 - Flyvevåbenet
Ved en parade i Kastrup Lufthavn modtager Flyvevåbnet 6stk Republic F-84E Thunderjet.


05-09-1951 - Marinen
Færøernes Marinedistrikt oprettes.


26-09-1951 - Marinen
Ærmedistinktionerne ændres for admiralsklassen i overensstemmelse med international (engelsk) brug. Samtidig indføres ranker af egeløv i guldtræk på kasketskyggen, 1 for orlogskaptajn, kommandørkaptajn og kommandør og 2 for admiralsklassen.


23-11-1951 - Marinen
Mineeksplosion i Søminevæsenets armeringsværksted på Quintus. 16 mennesker mister livet.


04-02-1952 - Politiet
Politiet åbner en drengeklub på Vesterbro - PUK.


13-02-1952 - Marinen
Torpedobådene af KRIEGER-klassen omklassificeres til patruljebåde.


15-03-1952 - Marinen
Det Maritime Hjemmeværn oprettes. Første chef Kommandør G.E.C.Lichtenberg.


01-05-1952 - Hæren
Konstabelskolen i Oksbøl oprettes.


01-05-1952 - Marinen
Kontreadmiral S. Ramlau-Hansen udpeges som den første til dansk repræsentant ved SACLANT (The Supreme Allied Commander Atlantic).


10-05-1952 - Hæren
Kampvognsskolen i Oksbøl (senere Panserskolen) oprettes. (Se 1/3 1974).


15-05-1952 - Hæren
Konstabelskolen i Høvelte oprettes.


15-05-1952 - Marinen
Søværnets Havaritjeneste og Søværnets Havariskole oprettes som særligt tjenesteområde under Kystflåden.


13-06-1952 - Flyvevåbenet
Flyvevåbnet modtager den første Republic F-84G Thunderjet på våbenhjælp. I alt leveres 238 F-84G og de forbliver i tjeneste indtil 1962. I løbet af de 10 års operativ tjeneste fløj flyene samlet 227.286 timer og der havarerede 69 med 44 omkomne. F-84E/G er med totalt 244 den flytype der har været flest af gennem Flyvevåbnets historie.


12-07-1952 - Politiet
Pas tvangen ophæves mellem de nordiske lande.


17-07-1952 - Hæren
Alle befalingsmænd til frivillig tjeneste får ret til årlig ferie.


02-08-1952 - Marinen
Fregatterne ESBERN SNARE og VALDEMAR SEJR besøger Sovjetunionen. Første danske flådebesøg i Rusland siden 1909.


01-09-1952 - Marinen
Flådestationens Arkiv oprettes. Fra 1 MAJ 1958 benævnt Søværnets NATO- og kommandokassearkiv, SNA.


12-12-1952 - Marinen
Depotskibet ÆGIR indgår i Flådens tal.


15-01-1953 - Marinen
Den tidligere Luftmarinestation overgår til Søværnskommandoen og etablissementet benævnes herefter Margretheholm.


01-03-1953 - Marinen
Artillerikursus, Sjællands Odde oprettes.


17-03-1953 - Marinen
Uddannelse af stampersonel påbegyndes på Margretheholm.


18-05-1953 - Politiet
Station 1 flytter til Nyropsgade 20.


02-06-1953 - Marinen
Stevnsfortet hejser kommando.


15-06-1953 - Hæren
Forsvarets ABC-skole (senere Hærens Ingeniør- og ABC-skole) oprettes. (Se 1/10 1971).


15-09-1953 - Marinen
Langelandsfortet hejser kommando.


01-10-1953 - Hæren
Kommandantskaber oprettes på de nybyggede kaserner i Holstebro, Sjælsmark, Varde og Hvorup.


23-10-1953 - Hæren
Ny kaserne i Varde indvies.


30-10-1953 - Hæren
Ny kaserne i Hvorup indvies.


08-11-1953 - Hæren
Ny kaserne i Holstebro indvies.


11-02-1954 - Politiet
Ny politiuniform og et nyt uniformsreglement.


01-04-1954 - Hæren
Teknikerliniens Befalingsmandsskole (senere Hærens Specialskole) oprettes.


01-06-1954 - Hæren
Motorskolens nye bygning på Ryvangs Allé indvies.


11-06-1954 - Hæren
Lov om talsmænd og lov om klageret for menige. Samtidig oprettes Forsvarsministerens Klageudvalg.


01-07-1954 - Politiet
Københavns Politis Søpolitiafdeling bliver nedlagt. Der blev oprettet en Søpolitivagt, men den eksisterede kun i 3 måneder.


01-07-1954 - Politiet
Svend Erling Heide Jørgensen, f. 1910, bliver udnævnt som Rigspolitichef. Han havde været konstitueret i embedet siden 1. september 1952.


29-07-1954 - Politiet
Rigspolitiets færdselsafdeling udvides fra 40 til 74 mand.


15-09-1954 - Hæren
Sjælsmark Kaserne indvies og overdrages officielt til Kronens Artilleriregiment. Kommandantskabet dog oprettet 1/10 1953.


12-02-1955 - Flyvevåbenet
Forsvarsministeriet bestmmer at der som en foreløbig forsøgsvis foranstaltning oprettes en operativ kommando på Karup, benævnt Flyvevåbnets Taktiske Hovedkvarter.


16-02-1955 - Flyvevåbenet
Oberst K. R. Ramberg udnævnes til chef for Flyvevåbnets taktiske hovedkvarter, der oprettes på 2. sal i BK 1137 annex.


15-03-1955 - Flyvevåbenet
Flyverkommandoen bestemmer at flyvevåbnets taktiske hovedkvarter herefter skal hedde Flyvertaktisk Kommando (FTK). Oberst K. Ramberg udnævnes til Generalmajor og chef for FTK.


16-03-1955 - Flyvevåbenet
Oberstløjtnanterne T. Wichmann og F.W. Bistrup bliver afdelingschefer for henholdsvis operations- (CHO) og administrationsafdelingerne (CHA).


01-04-1955 - Flyvevåbenet
Træningskommandoen oprettes med Oberst T. A. Poulsen som chef. Samtidig nedlægges Østre- og Vestre Flyvebasiskommando.


21-04-1955 - Politiet
Der blev sendt 130 politifolk til Færøerne, idet der var ”oprør” i Klaksvig.


26-04-1955 - Flyvevåbenet
FTK's administrationsdeling udsender sine første interne befalinger indeholende bl.a. stabens første organisationsskema.


11-05-1955 - Flyvevåbenet
Efter talrige klager indførte Flyvertaktisk Kommando (FTK) en 2500 fods minimumshøjde i minkperioden.


15-05-1955 - Flyvevåbenet
Forsvarets vejrtjeneste oprettes.


16-05-1955 - Flyvevåbenet
Flyradarstationerne Multebjerg og Bornholm oprettes.


25-09-1955 - Flyvevåbenet
Flyvevåbenet opretter en ugentlig transport med C-47 mellem flyvestationerne.


01-10-1955 - Marinen
Klaksvig-affæren. Fregatten ROLF KRAKE og orlogskutterne SKARVEN og ERTHOLM ankommer til Klaksvig på Færøerne med 30 politibetjente om bord, i anledning af urolighederne i Klaksvig. ROLF KRAKE opholder sig i Klaksvig indtil november 1955, hvor den bliver afløst af fregatten HOLGER DANSKE.


05-10-1955 - Flyvevåbenet
FTK deltager i sin første større øvelse (Strong enterprise/Fox paw). En national fællesværnsøvelse med deltagelse af enheder fra Royal Airforce Bomber Command.


27-10-1955 - Flyvevåbenet
Ny radarstation etableres i Bækkeskov ved flyvestation Skrydstrup (FSN SKP).


01-11-1955 - Flyvevåbenet
Generalmajor Tage Andersen udnævnes til Generalløjtnant og chef for Flyvevåbnet.


06-01-1956 - Flyvevåbenet
FTK anmoder Flyverkommandoen om at der hurtigst muligt foretages en nedtoning flyvestationernes bygninger, baner m.m.


15-01-1956 - Flyvevåbenet
Radarstation Skagen oprettes.


01-02-1956 - Flyvevåbenet
Den usædvanlig strenge kulde over hele Europa, skabte i Danmark problemer med at opretholde forbindelsen mellem landsdelene. Flyvevåbnet udførte isrekognocering for Statens istjeneste og nedkastede proviant til indefrosne.


16-02-1956 - Flyvevåbenet
Flyvematerieltjenesten beslutter pga. den strenge vinters leveranceproblemer til forsyningsdepoterne, at udvide den ugentlige jyllandsflyvning til at gælde alle hverdage. Disse flyvninger benævnes ICETRAIN.


26-02-1956 - Marinen
Fire orlogsgaster omkommer ud for Frederikshavn under forsøg på at redde drenge, der er gået ud på isen. Drengene kommer sikkert i land. Mindesmærke opsat i Frederikshavn.


01-03-1956 - Politiet
Lov nr. 56 vedr. ændringer af politikredsgrænser bliver sat i kræft.


01-04-1956 - Flyvevåbenet
Flyvestation København nedlægges samtidigt med at Eskadrille 721 forlægges fra Kastrup lufthavn til flyvestation Værløse.


05-05-1956 - Flyvevåbenet
FTK gennemførte, i forbindelse med en af hærens øvelser på skydeterrænet ved Oksbøl, en demonstration af taktisk flystøtte til hæren for hærens officerer.


01-06-1956 - Hæren
Ny kaserne i Farum tages i brug af Ingeniørtropperne. Kommandantskab var oprettet 15. marts s.å. Kasernen blev afhændet 1. juni 2001.


11-06-1956 - Flyvevåbenet
Flyvevåbnet modtager den første af de seks C-47 Dakota, der bliver leveret som våbenhjælp og som tilgik ESK 721


15-06-1956 - Flyvevåbenet
Flyvertaktiskkommando overtager efter aftale med luftfartsdirektoratet, ansvaret for den samlede civil/militære flyveredningstjeneste.


19-06-1956 - Flyvevåbenet
Flyradarstation Karup lukker.


23-06-1956 - Flyvevåbenet
Eskadrille 722 etableres som rednings og eftersøgningseskadrille, samtidig med at ESK 721 overgår til at blive ren transporteskadrille.


27-06-1956 - Hæren
Præmieringsordning indføres. Ved fremsættelse af forslag til fremme af statens arbejde og interesser åbnes der mulighed for, at forslagsstilleren præmieres.


02-07-1956 - Hæren
Konstabelskolen i Farum oprettes.


25-07-1956 - Flyvevåbenet
En polsk MIG-15 lander for 3 gang på Bornholm. Flyet demonteres og transporteres til Flyvestation værløse, hvor det undersøges inden det sendes tilbage til Polen.


02-08-1956 - Hæren
Ny kaserne ved Fredericia tages i brug, får navnet Ryes Kaserne.


21-08-1956 - Marinen
"Anker og Krone" mærket fastsættes som Søværnsmærke.


01-09-1956 - Hæren
Forsvarets Civilundervisning oprettes.


08-10-1956 - Flyvevåbenet
Den første af seks Percival Pembroke ankommer til Værløse, hvor det skal indgå i ESK 722.


15-11-1956 - Hæren
Første kontingent af danske FN-soldater lander i Abu Suweir i Ægypten for at deltage i grænsebevogtningen mellem Israel og Ægypten. Enheden fik navnet DANOR I. Den 24. maj 1957 flyver de sidste danske soldater tilbage til Danmark.


25-01-1957 - Marinen
Orlogskutteren TERNEN forliser ved Ravns Storø, Grønland, formentlig som følge af overisning. Hele besætningen på 8 mand omkommer.


21-03-1957 - Hæren
Sjællandske Trainregiments enheder samles på Svanemøllens Kaserne.


05-04-1957 - Hjemmeværnet,Hæren
Det bestemmes, at forsvarets og hjemmeværnets personel får udleveret et sæt ørebeskyttere til ejendom.


17-06-1957 - Marinen
Første elevskole ved Søværnets Frømandskorps starter.


30-07-1957 - Marinen
Orlogsmuseets Udstilling åbner i Nikolaj kirkebygning. Flyttes 1978 til Quinti Lynette.


06-12-1957 - Hæren
Hærmærket autoriseres som værnsmærke for hæren; har dog været hærens eget emblem siden 1880.


03-01-1958 - Hæren
3. og 6. Militærpolitikompagni oprettes henholdsvis i Jylland og på Sjælland.


11-02-1958 - Hæren
Til alt personel i Forsvaret udleveres et identitetsmærke af rustfrit stål til bæring om halsen i en kæde.


12-03-1958 - Marinen
Åbning af Orlogsmuseets udstilling i Nikolaj kirkebygning


01-04-1958 - Hæren
Artilleriflyvebatteri Vandel oprettes. Indgår 1/7 1971 i Hærens Flyvetjeneste, der 7/8 2003 overføres til Flyvevåbnet.


13-05-1958 - Marinen
Flådestationen på Holmen benævntes fremover "Flådestation København".


05-06-1958 - Hæren
Sjællandske Trainregiment modtager regimentets første fane. Overrækkes af Hans Majestæt Kong Frederik IX.


30-06-1958 - Marinen
Et detachement fra søværnet overtager for en dag vagten på Amalienborg Slot i anledning af festlighederne omkring Livgardens 300 års jubilæum.


01-07-1958 - Hæren
Militærpsykologisk Tjeneste oprettes efter i nogle år havde fungeret som en arbejdsgruppe.


08-07-1958 - Marinen
Forsvarsministeriet tillader indførelse af heraldiske våbenskjolde for søværnets skibe og fartøjer. Særligt udvalg nedsættes til at udarbejde disse.


31-10-1958 - Hæren
3. Intendanturkompagni oprettes. Havde dog eksisteret siden 1947, da Det danske Kommando i Tyskland oprettedes, men da under navn af Forplejningsmagasinet i Kolding.


11-12-1958 - Politiet
Ved JM.s cirkulære nr. 173 indførtes et cirkelrundt politiskilt, prydet med det lille rigsvåben med krone over og omgivet af ordet POLITIET.


15-12-1958 - Marinen
Søværnets Eksercerskole nedlægges i Arresødallejren. I stedet hejses kommandoen på den nye eksercerskole i Auderød. ”Øvelsesskibet LAPPEDYKKEREN” tages i brug 19 NOV 1959.


01-01-1959 - Marinen
Søværnets Havariskole oprettes og underlægges Skibs- og Maskininspektionen. Skolen placeres på Margretheholm. Indgik 1970 under Søværnets Teknikskole.


25-03-1959 - Politiet
Lov nr. 104 vedr. ændringer af politikredsgrænser bliver vedtaget.


01-04-1959 - Politiet
Den lovpligtige afgangsalder for uchargerede politifolk blev sat til 69 år, og afgangsalderen ville falde hvert år indtil 1965, hvor afgangsalderen ville være 63 år.


15-04-1959 - Marinen
Kongeskibet DANNEBROGs heraldiske våbenskjold approberes af kong Frederik IX. Dermed indledes traditionen med at alle Flådens skibe og myndigheder tildeles et våbenskjold.


15-06-1959 - Hæren
Danmarks første luftværnsraketafdeling returnerer efter uddannelse i USA. Afdelingen fik betegnelsen 10. Afdeling indtil overførsel til Flyvevåbnet. (Se også 2/7 1962).


15-06-1959 - Marinen
Grønsunds Marinedistrikt og Marinestation Nykøbing F. nedlægges.


18-06-1959 - Politiet
Der indstiftedes hæderstegnet for 25 års god tjeneste i politiet, og den 27. juni 1959 udsendes en cirkulæreskrivelse fra JM vedr. nærmere bestemmelser for hæderstegnet.


15-10-1959 - Hæren
7. Intendanturkompagni (senere 4. Intendanturkompagni) oprettes.


15-12-1959 - Marinen
Første kommandohejsning i MOBA, Torpedobådenes mobile base. Virksomheden havde dog været i gang siden 1952.


02-05-1960 - Marinen
Flådestation Korsør oprettes. Samtidig nedlægges Storebælts Marinedistrikt.


20-08-1960 - Hæren
Første danske FN-soldater ankommer til Congo. Tjenesten slutter ved udgangen af juni 1964.


23-09-1960 - Hæren
Det tillades værnepligtigt personel at gå i civil påklædning under orlov. I 1966 udvides bestemmelsen til også at gælde efter daglig tjenestes ophør.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

1951 - 40 mm Signalpistol M/51


1951 - Maskingevær, M/51


1951 - Løspatron, M1951


1952 - Løspatron, M1952


1952 - Lyssporpatron, M1952


1952 - Redningsgevær M/52, KGB. Redningsgevær M/52


1952 - Maskingevær, M/52(19)


1952 - Skarppatron, M1867/96


1952 - Drivpatron, M1952


1953 - Sabelbajonet, M/1953


1953 - Salonpatron, M/53


1953 - Røghåndbombe, Røghåndgranat M/53


1953 - Maskinpistol, Madsen M/53


1953 - 7,62 mm gevær M/53(17), M/53(17)


1953 - Springfield M1903 M/53/03, (Blev aldrig indført i Danmark)


1954 - Kanonslag, Kanonslag EL DM54


1954 - Øvelseshåndgranat, Håndgranat


1954 - Mine, Alarmblus


1954 - Blindgranat, Håndgranat


1954 - Knivbajonet, P.97 (försök/export)


1954 - Håndgranat, Håndgranat


1954 - Undervisningsgranat, Håndgranat


1955 - Knivbajonet, P.116 (försök/export)


1955 - Knivbajonet, B.73 (försök/export)


1955 - Knivbajonet, P.111 (försök/export)


1955 - Maskinpistol, DISA Madsen 7,65mm MP leveret til Portugal


1955 - Salonpatron, M1955


1955 - Jagtpatron, M1955


1956 - Mine, APM M/56


1956 - Mine, APSM M/56


1956 - Løspatron, M1956


1956 (?) - Markør, Øvelsestændpatron M/54


1956 (?) - Øvelseshåndgranat, Øvelseshåndgranat


1957 - Lyssporpatron, M1957


1957 - Løspatron, M1957


1957 - Lyssporpatron, M1957


1957 - Røghåndbombe, Phosforhåndgranat


1957 - Lyssporpatron, M1957


1957 - Knivbajonet, Skyttegravskniv M/57


1958 - Eksercerpatron, M1958


1958 - Spottingpatron, M1948


1958 - , M8C Spottergevær til 106 mm dysekanon


1958 - 25mm Signalpistol M/45/58


1960 - Løspatron, M1952


1960 - Eksercerpatron, M1960


1960 - Løspatron, M1960


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk